Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är det gemensamma namnet för den andliga vård som de kristna samfunden samverkar i på våra sjukhus.

Osäkerheten kring en diagnos, ett hastigt dödsfall, en olycka med oviss utgång, psykisk ohälsa, upptäckten av en kronisk sjukdom, ett nyfött barn som dör. Vardagen ställs på ända ibland. I de situationerna utgör Sjukhuskyrkan ett stöd och en samtalspart.

Sjukhuskyrkan är ekumenisk och innefattar de olika kristna traditionerna i vårt land. Namnet betecknar inte en fysisk lokal, utan är ett samlingsnamn för kyrkornas verksamhet och de medarbetare som finns inom Sjukhuskyrkan. Ansvaret för Sjukhuskyrkan bärs av de lokala församlingarna i sjukhusens närområde.Sjukhuskyrkan finns på de allra flesta sjukhus i Sverige. På de flesta orter är det framför allt Svenska kyrkan och de olika frikyrkliga trossamfunden som samarbetar inom Sjukhuskyrkan, men i storstadsregionerna finns också medarbetare från Katolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna knutna till arbetet.
 
Sjukhuskyrkans anställda har lång erfarenhet av att förmedla kontakt till andra trossamfund än de kristna när patienter eller deras närstående så önskar och hjälper också personalen till dessa kontakter. I Sjukhuskyrkan arbetar präster, pastorer, diakoner, ordenssystrar och assistenter.
Sjukhuskyrkans medarbetare har tystnadsplikt och för inga journaler. Tjänsterna är avgiftsfria.

Exempel på arbetsuppgifter:

Enskilda samtal och själavård
Krisstöd vid akuta händelser
Avskeds- och minnesstunder
Dop och barnvälsignelse i krissituation
Gudstjänster och andakter
Samtal och reflektionsgrupper med personal
Utbildningsinsatser för vårdpersonal eller personer i vårdutbildningar
 
 
Kontakta oss om du behöver ha någon att tala med. Enskild nattvard efter överenskommelse med prästen Knut Svenning. Vi förmedlar också kontakt med företrädare för andra religioner.
 
SJUKHUSPRÄST
KNUT SVENNING
0515-77 63 28

E-post till Knut
 

Ett stöd när livet vänds upp och ner

Knut Svenning är sjukhuspräst i Falköping sedan drygt tio år tillbaka.