Så styrs Svenska kyrkan

Verksamheten på nationell nivå bedrivs i det registrerade Trossamfundet Svenska kyrkan. Högsta beslutande organ är kyrkomötet och ärkebiskopen är Svenska kyrkans främsta företrädare.

FÖRSAMLINGEN ÄR GRUNDEN
Församlingarna har lokalt självstyrelse men är samtidigt en del av ett stift och Svenska kyrkan som trossamfund. Församlingens grundläggande uppgift är att bedriva gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Verksamheten riktar sig till alla som vistas i församlingen. 

PASTORAT  
Ett pastorat kan bestå av en eller flera församlingar med en gemensam kyrkoherde.  Pastoratets högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige som i sin tur tillsätter ett kyrkoråd, som är pastoratets styrelse. I församling som ingår i ett pastorat finns ett församlingsråd som fungerar som en styrelse för den enskilda församlingen.

TRETTON STIFT
Svenska kyrkan är indelad i tretton geografiska stift med var sin biskop. Dess grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet är indelat i kontrakt som vart och ett omfattar ett antal av stiftets församlingar. I varje kontrakt finns en kontraktsprost.

NATIONELL NIVÅ
Kyrkokansliet i Uppsala ansvarar för gemensamma angelägenheter i fråga om utbildning, samråd, ekumeniska relationer, information, verksamhet bland svenskar i utlandet, internationell mission och diakoni samt inomkyrklig normgivning och överprövning av beslut. Till uppgiften hör också att vara kyrkans röst utåt, i Sverige och internationellt.   

SVENSKA KYRKAN I UTLANDET
Utlandskyrkan omfattar utlandsförsamlingar och övriga utlandsverksamheter. Nämnden för Svenska kyrkan i utlandet beslutar vilka utlandsförsamlingar som tillhör Svenska kyrkan.