Förtroendemannaorganisation

I Falköpings pastorat består den demokratiska organisationen av följande styrande organ:

Församlingsråd
Den enskilda församlingens styrelse. Församlingens röstberättigade medlemmar nominerar kandidaterna till rådet på ett öppet nomineringsmöte. Formellt utses sedan församlingsrådet av kyrkofullmäktige. Församlingsrådet ska som ett minimum ansvarar för gudstjänstlivets utformning och utveckling i församlingen. Kyrkoherden är ledamot i församlingsrådet men kan också delegera till annan präst att vara ledamot i hans ställe.  

Kyrkofullmäktige
Högsta beslutande organ i pastoratet. Har 29 ledamöter som väljs direkt i kyrkovalet. Sammanträdena är offentliga.   

Kyrkoråd
Pastoratets styrelse som tillsätts av kyrkofullmäktige. Ledamöterna väljs av kyrkofullmäktige, som också avgör antalet ledamöter. I Falköpings kyrkoråd finns  12 ledamöter. Kyrkoherden är alltid ledamot. I kyrkorådets personalutskott bereds alla frågor som rör personalen, övriga frågor bereds av arbetsutskottet.  Kyrkogårdsutskottet bereder frågor inom begravnings- och serviceverksamhet.

Revision
Kyrkofullmäktige utser revisionen. Revisionen är fullmäktiges kontrollinstans beträffande pastoratets verksamhet. Består av fem revisorer varav en är auktoriserad.   

Valnämnd
Ansvarar för kyrkovalets genomförande inom pastoratet. Valnämnden har fem ledamöter.