Försäljning av kyrkor

Därför säljs Mössebergs och Fredriksbergs kyrkor.

Falköpings pastorat förvaltar totalt 18 kyrkor, flera av dem från tidig medeltid. Under de senaste decennierna har antalet medlemmar i Svenska kyrkan minskat och därmed också intäkterna i form av kyrkoavgifter. För att även i framtiden kunna erbjuda en bred verksamhet för människor i alla åldrar och utföra det som är Svenska kyrkans grundläggande uppgift; fira gudstjänst, bedriva undervisning, diakoni och mission, gjorde kyrkorådet i Falköpings pastorat för några år sedan bedömningen att man måste vidta åtgärder.

2019 antogs en verksamhetsplan för de kommande åren där förslaget om försäljning av stadsdelskyrkorna Mösseberg och Fredriksberg ingick. Beslutet om försäljning fattades sedan av kyrkofullmäktige vid ett möte den 10 maj 2022.

Här kan du läsa mer om hur frågan om försäljning hanterats.

Så här har kyrkoherde Jonas Hagström kommenterat beslutet:

”Att människor väljer att lämna Svenska kyrkan får konsekvenser. Fredriksbergs och Mössebergs kyrkor försvinner nu från den svenskkyrkliga kartan. Även om Falköpings pastorats ekonomi är god så är det för kyrkan som för alla hushåll: det fungerar inte för framtiden att börja ta från sparade medel för att betala löpande räkningar för mat och hyra. Insikten att allt vi gör får konsekvenser kan vara smärtsam. Jag är övertygad att många av dem som begärt utträde de senaste åren inte tänkt sig att det var så här det skulle bli.

Frågor och svar om försäljningen

Varför säljs just Mössebergs och Fredriksbergs kyrkor?

Det finns tre huvudskäl till försäljningen av stadsdelskyrkorna:

1. Under de senaste åren har antalet medlemmar i kyrkan minskat och därmed intäkterna i form av kyrkoavgifter. Det är därför nödvändigt att minska kostnaderna för fastighetsförvaltning,

2. Mösseberg och Fredriksberg är båda två väldigt stora kyrkor med hög driftskostnad.

3. Falköpings pastorat förvaltar ett stort antal landsbygdskyrkor som är skyddade enligt kulturmiljölagen och därför inte möjliga att avyttra.

Vad har hänt med de verksamheter som tidigare fanns i kyrkorna?

Verksamheterna har flyttat till nya lokaler. I Kyrkans hus i centrum har hela tredje våning byggts om till lokaler för församlingsverksamhet. Sedan något år tillbaka hyr Svenska kyrkan Falköping lokaler för församlingsverksamhet på Dotorpsgatan 57 och Bergsliden 7.

I framtiden kommer troligen fler verksamheter att bedrivas som fältarbete och i lokaler som nyttjas i samverkan med andra aktörer. Alla detaljer kring nya arbetssätt och alternativa lokaler arbetas fram i dialog med anställda och förtroendevalda.

Föreslås några nya satsningar i verksamhetsplanen för kommande år?

I planen föreslås satsningar på bland annat arbete med konfirmander, upplevelsevandringar, skolprojekt, närvaro på Mössebergs friluftsområde, socialt arbete bland barn och unga i Fredriksbergsområdet, Vartofta och på Bergsliden samt utökad samverkan med andra aktörer i arbetet för utsatta människor.

Om pastoratet behöver spara pengar – varför köptes en ny fastighet i centrum för bara några år sedan?

Pastoratet hade länge velat hitta en lösning för att samla verksamheten geografiskt inom staden. Bland annat fanns olika utbyggnadsförslag i kyrkparken invid S:t Olofs kyrka. Önskan var att skapa bättre tillgänglighet, få en samlingslokal vid S:t Olofs kyrka, underlätta bemanning, skapa bättre arbetsmiljö för personalen och en mer samlad verksamhet kring kyrkan.

Genom att köpa det före detta Kilanderska huset och skapa Kyrkans hus uppnåddes detta. Kyrkans hus är en viktig del i att samla verksamheten i ett naturligt och strategiskt beläget pastoratscentrum.

Tillsammans med Falköpings kommun arbetar Svenska kyrkan nu också med att utveckla miljöerna runt Kyrkans hus och S:t Olofs kyrka i stadskärnan i projektet ”Kyrkan mitt i staden”. Målet är att integrera dem med varandra och den övriga omgivningen på ett harmoniskt sätt och göra Svenska kyrkan till en naturlig del av Falköpings centrum. Läs mer om projektet här: Kyrkan mitt i staden

Kommer Svenska kyrkan att ställa några krav på framtida köpare av kyrkorna?

Pastoratet har möjlighet att påverka att det som händer med kyrkorna är i linje med kyrkans värderingar.

Hur går det till när en kyrka slutar vara kyrka? Vad innebär det att avhelga?

Kyrkan tas ur bruk med en enkel gudstjänst som lyfter fram tacksamheten för det som varit och viljan att söka nya vägar.

Frågor om beslutet kan ställas till:

Kyrkoherde Jonas Hagström
Telefon: 0515-77 63 01 
E-post:  jonas.hagstrom@svenskakyrkan.se

Ärendets gång

Förslaget om försäljning av Mössebergs och Fredriksbergs kyrkor fanns med i den verksamhetsplan som antogs av kyrkofullmäktige 2019, inför verksamhetsåret 2020 och planåren 2021, 2022, 2025 och 2030. Kyrkofullmäktige beslutade redan den 26 maj 2020 att Fredriksbergs och Mössebergs kyrkor skulle avyttras genom försäljning. 

För att ge alla kyrkotillhöriga väljare möjlighet att vara med och påverka formulerades beslutet så att försäljningen skulle ske tidigast 1 mars 2022, det vill säga med ett kyrkoval emellan beslut och verkställande. 

Efter kyrkovalet har ytterligare beredning av ärendena skett. Frågan om försäljning av Fredriksbergs kyrka har remitterats till Falköpings församlingsråd och försäljningen av Mössebergs kyrka har remitterats till Mössebergs församlingsråd. De berörda församlingsråden har i remissvar tillstyrkt försäljningen.

Kyrkorådet föreslog därför, i beslut från den 26 april 2022, kyrkofullmäktige att processen med att försälja kyrkorna ska fullföljas i enlighet med kyrkofullmäktiges beslut från 2020. Vid sitt möte den 10 maj 2022 fattade kyrkofullmäktige sitt beslut om försäljning i enlighett med kyrkorådets förslag.