Förslag om försäljning av kyrkor

I verksamhetsplanen för kommande år föreslår kyrkorådets arbetsutskott i Falköpings pastorat försäljning av Mössebergs och Fredriksbergs kyrkor år 2022.

Falköpings pastorat förvaltar totalt 18 kyrkor, flera av dem  från tidig medeltid. Under de senaste decennierna har antalet medlemmar i Svenska kyrkan minskat och därmed också intäkterna i form av kyrkoavgifter. För att även i framtiden kunna erbjuda en bred verksamhet för människor i alla åldrar och utföra det som är Svenska kyrkans grundläggande uppgift; fira gudstjänst, bedriva undervisning, diakoni och mission, är det arbetsutskottets bedömning att man måste vidta åtgärder redan nu.

Den verksamhetsplan som arbetsutskottet har utarbetat gäller för verksamhetsåret 2020 samt planåren 2021, 2022, 2025 och 2030. Planen för 2022 innebär stora förändringar med bland annat försäljning av de två stadsdelskyrkorna Mösseberg och Fredriksberg.

Denna eventuella försäljning kommer att föergås av kyrkoval 2021. Det blir det alltså det nyvalda kyrkofullmäktige som fattar det egentliga beslutet. Därmed har de kyrkotillhöriga väljarna möjlighet att vara med och påverka. 

FRÅGOR OCH SVAR OM VERKSAMHETSPLANEN

Varför föreslås försäljning av just Mösseberg och Fredriksbergs kyrkor?
Det finns tre huvudskäl till förslaget att sälja stadsdelskyrkorna:

1. Under de senaste åren har antalet medlemmar i kyrkan minskat och därmed intäkterna i form av kyrkoavgifter. Det är därför nödvändigt att minska kostnaderna för fastighetsförvaltning,

2. Mösseberg och Fredriksberg är båda två väldigt stora kyrkor med hög driftskostnad.  

3. Falköpings pastorat förvaltar ett stort antal landsbygdskyrkor som är skyddade enligt kulturmiljölagen.

Vad händer med de verksamheter som finns i kyrkorna idag?
Det är inte klart ännu. Alla detaljer kring nya arbetssätt och alternativa lokaler kommer att arbetas fram i dialog med de anställda och övriga förtroendevalda om förslaget antas. Arbetsutskottet ser dock att förändringarna går att genomföra utan att vare sig verksamheten eller personalens arbetsmiljö blir lidande.

En del verksamhet kommer att omlokaliseras till Kyrkans hus. Lokalerna där kommer då att anpassas med större yta för församlingsverksamhet och fler arbetsstationer för personalen. Viss verksamhet kommer troligen att bedrivas mer som fältarbete, i hyrda lokaler eller i lokaler som nyttjas i samverkan med andra aktörer.

Föreslås några nya satsningar i verksamhetsplanen?
I planen föreslås satsningar på bland annat arbete med konfirmander, upplevelsevandringar, skolprojekt, närvaro på Mössebergs friluftsområde, socialt arbete bland barn och unga i Fredriksbergsområdet, Vartofta och på Bergsliden samt utökad samverkan med andra aktörer i arbetet för utsatta människor.

Om pastoratet behöver spara pengar – varför köptes en ny fastighet i centrum för bara några år sedan?
Pastoratet hade länge velat hitta en lösning för att samla verksamheten på färre geografiska lägen inom staden. Bland annat fanns olika utbyggnadsförslag i kyrkparken invid S:t Olofs kyrka. Önskan var att skapa bättre tillgänglighet, få en högre bemanning och en mer samlad verksamhet kring kyrkan.

Genom att köpa det före detta Kilanderska huset och skapa Kyrkans hus uppnåddes detta. Kyrkans hus är en viktig del i att samla verksamheten i ett naturligt och strategiskt beläget pastoratscentrum.

Kommer Svenska kyrkan att ställa några krav på framtida köpare av kyrkorna?
Pastoratet har möjlighet att påverka att det som händer med kyrkorna är i linje med kyrkans värderingar.

Hur går det till när en kyrka slutar vara kyrka? Vad innebär det att avhelga?
Kyrkan tas ur bruk med en enkel gudstjänst som lyfter fram tacksamheten för det som varit och viljan att söka nya vägar.

Frågor om verksamhetsplanen kan ställas till:

Kyrkoherde Jonas Hagström
Telefon: 0515-77 36 01 E-post:  jonas.hagstrom@svenskakyrkan.se

Kyrkorådets ordförande Roland Andersson