Det här är Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en evangelisk-luthersk kyrka. Evangelisk innebär att kyrkans grund är Bibelns evangelium, glädjebudskapet om Jesus Kristus. Svenska kyrkan är en öppen, demokratisk folkkyrka, öppen för alla som bor i Sverige. Tre fjärdedelar av svenska folket tillhör Svenska kyrkan. Det innebär cirka 6,5 miljoner människor. Under ett år görs drygt 16 miljoner gudstjänstbesök.

ANSTÄLLDA OCH FÖRTROENDEVALDA
Inom kyrkan finns ungefär 35 000 förtroendevalda som arbetar tillsammans med cirka 23.000 anställda och flera hundra tusen frivilliga.   

FLERA NIVÅER
Svenska kyrkan är indelad i församlingar, pastorat , kontrakt, stift och nationell nivå. Grunden för Svenska kyrkans verksamhet är det arbete som utförs i de drygt 1 400 församlingarna runt om i landet. Svenska kyrkan har också verksamhet i utlandet. Det finns ett fyrtiotal utlandskyrkor och dessutom ett åttiotal gudstjänstplatser där man samlas regelbundet

EKONOMI
Svenska kyrkan har totalt sett tillgångar på 32 miljarder kronor. En del av dessa tillgångar, som till exempel värdepapper, ger avkastning. Andra tillgångar, som kyrkobyggnader, församlingsgårdar och begravningsplatser, medför kostnader. Den del av egendomen som ger avkastning utgörs också av skogs- och jordbruksfastigheter som förvaltas av stiften.

KYRKOAVGIFTEN
Svenska kyrkans största och viktigaste intäkt är kyrkoavgiften, den medlemsavgift alla kyrkotillhöriga betalar varje år. De närmaste åren beräknas inkomsterna från kyrkoavgiften till Svenska kyrkan att ligga på mellan nio och tio miljarder kronor.

BEGRAVNINGSAVGIFT
Såväl medlemmar som icke-medlemmar betalar, via skattemyndigheten, en begravningsavgift. Begravningsavgiften täcker kostnaderna för att bland annat anlägga och sköta våra kyrkogårdar och allmänna begravningsplatser.