Arbetsmetod vid kistbegravning

Så arbetar kyrkogårdsförvaltningen.

Grävning av grav:
Jordlådan skall placeras på ett stabilt underlag minst 0,5 meter från graven. Avståndet bestäms ofta av bredden på gravplanken, som läggs runt graven för att ge ett stabilt underlag för bärarna. Om avståndet av 0,5 meter inte kan hållas, bör jordmassan forslas bort.

Det är viktig att jordlådan står i våg, eller lutar svagt från graven.

Ofta ställs jordlådan på träbalkar för att ge frigång för dekorationer/ planteringar vid graven. Då sådana används ska de vara så långa att de går en bit förbi gravens kortsidor, så att trycket mot gravens långsida minskar.

Stämp monteras allteftersom tillräckligt djup uppnåtts. D.v.s första stämp monteras då graven är cirka 50 cm djup. Sedan fortsätter grävningen ned till knappt 1 meters djup, då andra stämpningen nåtts och så vidare.    

Höljning av grav: 
I den mån det är möjligt fylls utrymmet runt kistan med jord före det att nedersta stämpningen tas bort

Nedersta stämpningslagret tas bort. Jord fylls på till underkanten på nästa stämpningslager som sedan kan demonteras. Processen upprepas till att alla stämpningslager tagits bort.

Jordlådans framlämmar ska öppnas allteftersom graven höljs. Under tippning av jordlådan ska man inte vistas omedelbart framför eller bakom lådan eftersom risk finns för brott på tryckslangar m.m. som kan förorsaka en oväntad rörelse.