Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kallelse - Kyrkofullmäktige 28 nov 2018

Onsdagen den 28 november samlas Falkenbergs pastorats kyrkofullmäktige

KYRKOFULLMÄKTIGE i Falkenbergs pastorat kallas till sammanträde

Tid: Onsdagen den 28 november 2018, kl 18.00
Plats: Församlingshemmet, Slöinge

Falkenberg 2018-11-21
Markus Svensson
Ordförande, Kyrkofullmäktige

Dagordning

Ärenden:
1. Mötets öppnande
2. Inledning
3. Upprop
4. Val av justerare samt tid och plats för justering
Förslag: Irén Karlsson och Margareta Warnholtz, med ersättare Irene Hedenbjörk
och Claes Ljung. Datum för justering: Fredagen den 7 december 2018 kl 11:00,
Kansliet, Falkenberg
5. Godkännande av kallelsen
6. Godkännande av dagordning
7. (b) Försäljning av fastigheten Kjellstorp 1:4, 1:11 Bilaga 1-2
Ärendet behandlas av Kyrkorådet samma dag, som lämnar förlag till beslut
vid Kyrkofullmäktige
8. (b) Budget 2019 Bilaga 3
Förslag till beslut:
Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige besluta
att godkänna Budget 2019 med föreslagen utdebitering om 1,26 per skattekrona,
att fastställa målkapitalet till 105 miljoner kronor,
att fastställa förslaget till Budget 2019 inklusive nettokostnadsunderlag
om 29 370 tkr för begravningsverksamheten,
att ge kyrkorådet i uppdrag att noggrant följa budgeten mot utfall under året,
att fastställa Förslag till förbättringsåtgärder under 2019 och inför budgetarbetet
2020-2021, antecknat i budgethandlingen.
9. (b) Avgifter och prislista, Gravskötsel 2019, Falkenbergs pastorat
Förslag till beslut:
Kyrkofullmäktige beslutar
att fastställa avgifter och prislista för gravskötsel 2019.
10. (b) Taxor för uthyrning av lokaler i Falkenbergs pastorat
Förslag till beslut:
Kyrkofullmäktige beslutar
att anta Taxor för uthyrning av lokaler i Falkenbergs pastorat
11. (b) Revidering av Bestämmelser för ersättning och arvoden Bilaga 4
för förtroendevalda i Falkenbergs pastorat för tiden 2018-2021
Förslag till beslut:
Valberedningen föreslår Kyrkofullmäktige besluta
att anta Bestämmelser för ersättning och arvoden för förtroendevalda
i Falkenbergs pastorat för tiden 2018-2021, 2 uppl.
12. (b) Reglemente för medelsplacering Bilaga 5
Förslag till beslut:
Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige besluta
att anta Reglemente för medelsplacering.
13. (b) Valärenden Bilaga 6
Val av en (1) ersättare till Källsjö församlingsråd Förslag till beslut:
Enligt Valberedningens protokoll 2018-10-24, har såsom ersättare till Källsjö
församlingsråd föreslagits Frida Hägg Simfors, Källsjö 126, 311 62 Ullared.
Efter Valberedningens sammanträde har det dock visat sig att Frida Hägg Simfors
ej är valbar.
Vid Kyrkofullmäktiges sammanträde kommer Valberedningen istället att föreslå
annan kandidat, såsom ersättare till Källsjö församlingsråd.
Val av en (1) ledamot och en (1) ersättare till Torups församlingsråd
Förslag till beslut:
Valberedningen föreslår Kyrkofullmäktige besluta
att såsom ordinarie ledamot välja Anders Lundberg, Timjansbacken, 314 41 Torup
att såsom ersättare välja Evy Johansson, Glöshult 302, 314 98 Torup.
14. (b) Motion; Gravvård Bilaga 7
Förslag till beslut:
Kyrkofullmäktige beslutar
att lämna ärendet till Kyrkorådet, för vidare beredning i Kyrkogårdsutskottet.
15. Information
16. Uppvaktning
17. Mötesdagar 2019
18. Mötets avslutning


Falkenberg den 21 november 2018
Markus Svensson, ordförande 

OBS!
Vänligen meddela eventuellt förhinder senast måndagen den 26 november 2018
till Malin Svensson via e-post malin.h.svensson@svenskakyrkan.se