Falkenberg-Skrea

Prata med oss

Kontakt

Falkenberg-Skrea Besöks- och postadress: Nygatan 41, 31131 FALKENBERG Telefon: +46(346)55200 E-post till Falkenberg-Skrea

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gravstenssäkerhet

Besiktning av gravstenar i Falkenberg

Uppskattningsvis är drygt hälften av alla gravvårdar på Skogskyrkogården en säkerhetsrisk för både besökare på kyrkogårdarna och personalen. Ansvaret för säkerheten på kyrkogården är delat - kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för arbetsmiljö och säkerhet för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården medan gravrättsinnehavaren ansvarar för själva gravplatsen och stenen.    

- Vid våran senast utförda säkerhetskontroll har vi funnit att många gravvårdar var så lösa att de utgjorde akuta säkerhetsrisker, säger Patrik Blomberg, kyrkogårdsschef på kyrkogårdsförvaltningen i Falkenberg. Därför kommer vi nu i september utföra besiktningar på alla stående gravvårdar på Skogskyrkogården. Kapell och Skrea kyrkogård kommer att besiktigas under september månad 2016.

- Vi går ut med ett informationsbrev i augusti till samtliga gravrättsinnehavare som finns i vårat register. De stenar som inte klarat besiktningen läggs omedelbart ner och brev skickas om att vi lagt ned gravstenen och uppmanar gravrättsinnehavaren att åtgärda bristerna. Gravstenar som läggs ner skyltas med information att stenen är en säkerhets risk.

Det är inte ovanligt att gravvårdar släpper i gjutning eller dubbning och därigenom blir instabila. Nya anvisningar för hur säkerhetskontrollen på äldre stenar ska genomföras har tagits fram av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) på uppdrag av Centrala Gravvårdskommittén (CGK). Enligt dessa anvisningar ska en gravsten bland annat klara 35 kg dragkraft utan att välta. Stenar som är 30-150 cm höga ska ha minst två dubbar. Vid behov ska stenen omdubbas.

Gravanordningen ägs av gravrättsinnehavaren. Enligt begravningslagen är det gravrättsinnehavaren som ansvarar för att gravvården sitter fast och är säker:
 
30 § Upplåtaren får göra ändringar på gravplatsen bara om gravrättsinnehavaren medger det.
Ändringar som är nödvändiga för att tillgodose kraven på miljöskydd, hälsoskydd och arbetarskydd får dock genomföras, även om gravrättsinnehavaren motsätter sig ändringen.
 
31 § Om skador måste förebyggas, har upplåtaren rätt att genast genomföra nödvändiga åtgärder på gravplatsen. Gravrättsinnehavaren skall snarast därefter underrättas om åtgärderna.

 
- Vi uppmanar gravrättsinnehavarna att antingen ta hjälp av ett stenhuggeri eller själv åtgärda bristerna enligt gällande bestämmelser – ”Monteringskrav för gravvårdar”, säger Patrik Blomberg. Bestämmelserna kan också laddas ned här.

- Gravrättsinnehavaren har 6 månader på sig att åtgärda stenen. Gravstenar som inte blivit åtgärdade ska tas bort av gravrättsinnehavaren eller överlåtas till kyrkogårdsförvaltningen. 

BAKGRUND
I Centrala Gravvårdskommittén ingår Svenska kyrkansarbetsgivarorganisation, Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund SKKF samt Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer FSK och Gravvårdsfirmornas riksorganisation GRO. Centrala Gravvårdskommittén tog redan 1997 fram regler för att garantera att nya stenar monteras på ett säkert sätt. Liknande anvisningar för hur äldre gravstenars säkerhet ska kontrolleras har saknats. Varje förvaltning har själva fått göra en riskbedömning över hur säker en gravsten är. Anvisningarna har tagits fram med ledning av professor Kurt Johansson vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Önskas ytterligare information om nedlagda gravstenar, kontakta Patrik Blomberg, tel. 0346-55271.                    

För frågor och svar om gravsäkerhet klicka här >>>