I kyrkovalet  kan medlemmar över 16 år göra sin röst hörd. 

5,6 miljoner medlemmar i Svenska kyrkan har rösträtt den 20 september. 

Var ska Svenska kyrkan ska lägga kraften?
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkoval 19 sep 2021

Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende av människors engagemang. Alla är välkomna att vara med, ta initiativ och dela ansvar. I kyrkovalet har Svenska kyrkans medlemmar möjlighet att rösta på de grupper och personer som ska besluta om frågor som påverkar kyrkans verksamhet och framtid.

Se filmen som förklarar kyrkovalet!

Aktuellt om kyrkovalet 2021

Om valet

Foto: Magnus Aronson/IKON

Vad är kyrkovalet?

Kyrkovalet är egentligen tre olika val på tre olika nivåer:

1. val till kyrkofullmäktige

2. val till stiftsfullmäktige

3. val till kyrkomötet

Dessa tre är tillsammans de beslutande organ som styr församlingen eller pastoratet, stiftet och Svenska kyrkan på nationell nivå. Det motsvarar ungefär kommun, region och riksdag.

Vad gör de olika nivåerna?

Lokal nivå

Foto: Linda Håkansson

Församlingar eller pastorat styrs av kyrkofullmäktige. Kyrkofullmäktige utser sedan ett kyrkoråd, som är det organ som arbetar närmast verksamheterna i församlingen eller pastoratet. Kyrkorådet ger förslag till beslut som sedan tas i kyrkofullmäktige. Det är nomineringsgrupperna och kandidaterna i kyrkofullmäktige och kyrkoråd som du röstar på i kyrkovalet. 

På den här lokala nivån fattas till exempel beslut om budget och om verksamheter ska startas eller läggas ned. Kyrkofullmäktige och kyrkorådet har också det yttersta arbetsgivaransvaret i församlingen.

Alla församlingar och pastorat har de här obligatoriska uppgifterna:

1. Att fira gudstjänst

2. Att bedriva diakoni, som är kyrkans medmänskliga och sociala arbete

3. Att undervisa om den kristna tron

4. Att sprida den kristna tron - mission

5. Att ansvara för begravningsverksamheten (förutom i Stockholm och Tranås, där det är kommunens uppgift)

6. Att ta hand om kyrkor och andra byggnader

7. Att anställa och avlöna personal

Stiftsnivå

Stiftsfullmäktige är stiftens högsta beslutande organ. Det beslutar om budget, kyrkoavgift och frågor av större vikt. Stiftens uppgift är att stötta församlingarnas och pastoratens arbeten. Stiften ser också efter att församlingar och pastorat arbetar med det som de ska göra. Den högsta ledaren i stiftet är biskopen, som är Svenska kyrkans ansikte utåt i sitt stift. Biskopen i Stockholms stift heter Andreas Holmberg.

Nationell nivå

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och träffas två gånger varje höst. Kyrkomötet beslutar om frågor som har betydelse för hela Svenska kyrkan, som tex. regelverk, handboken för gudstjänstfirande och psalmboken. Kyrkomötet utser en kyrkostyrelse som arbetar när kyrkomötet inte har möten. Det är ärkebiskopen som leder kyrkostyrelsens möten och som är också hela Svenska kyrkans ansikte utåt. Nuvarande ärkebiskop heter Antje Jackelén.

 

Om röstning

Får jag rösta?

För att du ska få rösta ska du senast på valdagen fylla 16 år och du ska vara medlem i Svenska kyrkan. Runt den 13 augusti 2021 plockas röstlängderna fram, där alla röstberättigade medlemmar står med. 

VAD/vem röstar jag på?

I kyrkovalet väljer du de personer som ska få förtroendet att styra kyrkan de kommande fyra åren. Direkta val sker till kyrkofullmäktige i Enskede-Årsta församling, till stiftsfullmäktige i Stockholms stift och till kyrkomötet på den nationella nivån. 

De grupper som ställer upp i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper. I likhet med politiska partier har de program, ideologiska och teologiska inriktningar och önskemål kring vad Svenska kyrkan ska arbeta mer eller mindre med.

Hur mycket makt har nomineringsgrupperna och de personer som väljs?

Det spelar stor roll vilka nomineringsgrupper och personer som väljs.

I kyrkovalet kan medlemmar över 16 år göra sin röst hörd. 

5,6 miljoner medlemmar i Svenska kyrkan har rösträtt den 20 september. 

Var ska Svenska kyrkan ska lägga kraften?
Foto: Magnus Aronson /Ikon

På lokal församlingsnivå påverkar det direkt vad kyrkan på orten gör för satsningar och prioriteringar.

På regional stiftsnivå fattar man beslut om bidrag till renoveringar av kyrkor, samordning av olika typer av stöd för till exempel härbärgen vintertid, stöd för funktionednedsatta, hjälp till flyktingar och integration, klimatsatsningar och så vidare.

På nationell nivå fattas övergripande beslut som påverkar hela Svenska kyrkan. Ett sådant exempel är vilka psalmer som ska finnas med i psalmboken. Ett annat exempel är den så kallade samvetsklausulen om hur enskilda präster och diakoner får förhålla sig till frågor som kvinnliga präster eller samkönade äktenskap.

Hur röstar man?

Alla som har rösträtt får hemskickat ett röstkort till den adress där man är folkbokförd. På röstkortet står det vilken vallokal du ska rösta i på valdagen. Du behöver ta med dig röstkortet och legitimation för att kunna bevisa att du är du.

Har du tappat bort ditt röstkort kan du få ett nytt. Kontakta församlingskansliet på tel: 08-556 133 30 eller mejl: enskede-arsta@svenskakyrkan.se

Förhandsröstning 6-19 september i röstningslokal

Över hela landet kan du förtidsrösta från och med den 6:e och till och med den 19 september. Du behöver ta med dig ditt röstkort och legitimation.

Röstar du via bud eller brevröstning behöver du ett brevröstningspaket som du antingen kan hämta eller skicka efter från församlingskansliet, stiftskansliet eller kyrkokansliet. Brevröstningspaketet innehåller en beskrivning av hur du ska göra. Läs den noga!

Rösta på valdagen 19 september i vallokal

På röstkortet står det vilken vallokal du ska rösta i på valdagen. Du behöver ta med dig röstkortet och legitimation för att kunna bevisa att du är du.

 

Efter valet

När presenteras valresultatet?

När vallokalerna stänger görs direkt en preliminär röstsammanräkning. En faktor som påverkar är hur många som har förtidsröstat, eftersom en del av de rösterna räknas senare. Vartefter de preliminära resultaten blir klara presenteras de på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval. Ansvaret för den slutliga rösträkningen har stiften.

Frågor och information

Var finns mer information om kyrkovalet?

www.svenskakyrkan.se/kyrkoval och på ditt röstkort hittar du ytterligare information.

Vem kan svara på frågor om kyrkovalet?

Vänd dig med dina frågor till ditt stift. Är du bosatt i Enskede eller Årsta, eller bor du i Enskede-Årsta församling, då tillhör du Stockholms stift. Tel: 08-508 940 00.

Du kan också vända dig direkt till oss i Enskede-Årsta församling, tel: 08-556 133 30 eller till Svenska kyrkan på riksnivå, tel: 018-16 96 00.

 

Kyrkoval