Foto: Magnus Aronson/IKON

Svenska kyrkans internationella arbete

Svenska kyrkan finns där vi behövs. Tillsammans kan vi göra världen lite bättre, förändra och sprida hopp.

FASTEAKTIONEN 23 feb-5 apr 2020

I årets fasteaktion uppmärksammar vi alla människors rätt att leva ett liv i frihet från våld samtidigt som vi lyfter våra partners envetna kamp för mänskliga rättigheter. Alla står de på modets sida och tillsammans med dem kämpar vi för rättvis fred, jämställdhet och hållbara samhällen.

ROTEN TILL VÅLD ÄR OJÄMLIKHET 
Våld uppstår av olika anledningar, men roten är nästan alltid ojämlikhet. Det kan vara en ojämn fördelning av exempelvis makt, rättigheter, kunskap och resurser, men även ojämlika förhållanden på grund av kön, klass, religionstillhörighet eller sexualitet. Nyckeln till att bekämpa våld och orättvisa är därför jämlika samhällen.

TILLSAMMANS VÅGAR VI UTMANA
Det finns ingen enkel lösning för att utrota våld, men tillsammans med lokala krafter världen över arbetar vi för att ta itu med de mest grundläggande problemen för att motverka våld och uppnå jämlika, demokratiska och hållbara samhällen. Ett sätt är att utmana traditionella sätt att lösa konflikter på, bland annat genom att involvera kvinnor och unga i demokratiska processer och fredsarbetet. Ett annat sätt är att ifrågasätta negativa normer kopplade till makt, våld och manlighet och arbeta för att fler, särskilt pojkar och män, involveras i arbetet för mer jämlika samhällen.

TILLSAMMANS KAN VI GÖRA SKILLNAD
Kampen för fred, jämställdhet, rättvisa och hållbarhet hör ihop. Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter, men verkligheten ser olika ut. Tillsammans med kyrkor, civilsamhällesorganisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan för mänsklig säkerhet på platser där våld, övergrepp och förföljelse utsätter människor för risk och stort lidande.

Tack för din gåva och ditt engagemang! 

Rapport från Palestina - Stå på modets sida

Act Svenska kyrkans fasteaktion handlar i år om att vi alla har rätt att leva i en trygg och säker miljö fri från våld. Men det är långt ifrån alla som gör det. Israel och Palestina är en av många regioner med höga våldsnivåer och varje dag betalar palestinier och israeler ett högt pris för den utdragna konflikten.

Mitt i allt detta arbetar Mai Jarrar med att stärka människors motstånds- och handlingskraft. Mai arbetar som koordinator för en av våra partnerorganisationer i östra Jerusalem som tillsammans med bland andra Act Svenska kyrkan driver programmet Local to Gobal Protection i Palestina. Det är en metod som går ut på att stödja samhällsutveckling i områden som drabbats av katastrof eller där det finns en pågående konflikt.

Mai Jarrar. Palestina Foto: Magnus Aronson/IKON

Tro på människors kapacitet

Local to Global utgår från lokala initiativ där människor uppmuntras att tillsammans bilda en form av medborgarråd, så kallade Protection groups, med fokus på samhällsutveckling på den egna orten. De får utbildning i påverkansarbete, lär sig att skriva projektansökningar, ansöka om bidrag och bokföra. Samtidigt diskuterar och listar de behoven i samhället, röstar om en prioritetsordning och skriver en handlingsplan.

När vi ger människor makt och möjlighet att själva förändra sin situation ser vi att de gör det så mycket bättre än vad någon annan organisation eller extern aktör skulle kunna.

Mai menar att det är viktigt att tro på den inneboende kapaciteten hos varje individ. När biståndsorganisationer litar på människor och tar dem i anspråk visar sig handlingskraften.

– Vi vill värna människors värdighet och det vi gör är att vi flyttar över makten till dem. Det fina är att det också innebär att människor nu säger nej.

- Genom att ge människor en möjlighet att själva initiera och leda aktiviteter för att nå en positiv samhällsutveckling, stärks människors självförtroende och sammanhållningen mellan människor ökar, berättar Mai.

Och det sistnämnda, en ökad sammanhållning människor emellan, är avgörande för att minska våldsnivåerna.

Medborgarna får makten

– Vi vill värna människors värdighet och det vi gör är att vi flyttar över makten till dem. Det fina är att det också innebär att människor nu säger nej.

Mai blev själv vittne till det när en organisation föreslog att förse ett antal kvinnor med symaskiner för att de skulle producera och organisationen sälja.

“Fin tanke,” svarade kvinnorna. “Men vi har ingen elektricitet. Här är vår handlingsplan. Varsågoda, ni kan välja att stödja vad ni vill på vår lista!”

 

Foto: Magnus Aronson/IKON

Kvinnor tänker på helheten

Programmet riktar sig till samtliga medborgare, män som kvinnor, unga som äldre. Men särskilda insatser har gjorts för att just kvinnor skulle engagera sig.

– I början satt kvinnorna tysta så länge männen var kvar på mötena, först när de gått öppnade de munnen, berättar Mai.

Och när kvinnorna tog till orda kom de oftast med förslag som skulle gynna hela samhället:

– Kvinnornas förslag på insatser handlade om bättre skolvägar, säkrare vattenförsörjning och upprustning av kliniker, medan männens förslag mest handlade om projekt som skulle ge dem själva ett jobb, säger Mai Jarrar.

Hennes erfarenhet av medborgargrupper som själva tar ansvar för samhällsutvecklingen, är att det är just kvinnorna som kläcker de bästa idéerna och förhandlar fram de bästa avtalen. De har en förmåga att tänka på helheten och säkerställa att alla får ta del av olika förbättringar.

Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet

Artikel 3 ur Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna

Fler sätt att ge