Meny

Omvärldsbeskrivning

Engelbrekts församling är en av tre församlingar på Östermalm och den till ytan största.

Engelbrekts församling är en av tre församlingar på Östermalm och den till ytan största. Den bildar på kartan en triangel med norra spetsen vid Ålkistan, östra spetsen mot Värtahamnen och den södra i city, vid Stureplan. Gränsen mot Oscars församling följer Tegeluddsvägen och Lidingövägen. Mot Hedvig Eleonora församling går gränsen vid Brahegatan och mot Johannes församling och Norrmalm utmed Birger Jarlsgatan. Församlingen består av stadsdelarna Engelbrekts kyrka, Hjorthagen/Värtahamnen, Universitetet/Ekhagen samt Tekniska högskolan.
Den norra delen av församlingen består till stor del av grönområden som tillsammans utgör Kungliga Nationalstadsparken; Lill-Jansskogen, Stora Skuggan, Brunnsviken, Ekhagen, Lappkärrsberget. I söder gränsar församlingen mot citykärnan med sitt stora utbud av kultur, konsumtion, restauranger och sevärdheter.

I församlingen finns två kyrkor; Engelbrektskyrkan som invigdes 1914 och Hjorthagskyrkan som invigdes 1909. Båda kyrkorna rymmer stort kulturhistoriskt värde som några av landets främsta arkitektoniska uttryck för respektive konsthistoriska period - nationalromantik och jugend.

Engelbrekts församling är en av de snabbaste växande församlingarna i Stockholms stad. Här är en helt ny stadsdel under uppförande med 6 000 planerade bostäder. Befolkningsökningen är under den kommande tioårsperioden beräknad till ungefärligen 10-15 000 personer. I början av 2016 hade församlingen omkring 26 000 invånare av vilka drygt 14 000 personer var tillhöriga Svenska Kyrkan.
Utöver de bofasta hyser församlingen en av landets största vistelseförsamlingar. Dagligen reser omkring 40 000 personer in i församlingen för arbete och studier. Till de största arbetsplatserna räknas Stockholms Universitet och Kungliga Tekniska Högskolans (KTH) campusområden. Dessa båda campus rymmer ytterligare fem högskolor; Dans-och cirkushögskolan, Försvarshögskolan, Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), Operahögskolan samt Sophiahemmet högskola. Utanför campus ligger Ericastiftelsen. Det totala antalet inskrivna studenter vid dessa högskolor var 2015 drygt 52 000. Antalet anställda var drygt 9 000 personer.
Av de tre Östermalmsförsamlingarna bor flest andel invånare i arbetsför ålder, 25-64 år, samt högst andel unga vuxna, 20-24 år, i Engelbrekts församling. Totalt utgör dessa 69% av de boende. Åldersgruppen 65-90+ är minst jämfört med Oscars och Hedvig Eleonora församlingar. Den väntade befolkningsökningen kommer procentuellt att öka mest i åldern 0- 15 år. Utmärkande är stadsdelarna Universitetet/Ekhagen och Tekniska högskolan där det idag finns 2900 studentbostäder, vilket innebär att 10% av de i församlingen boende är studenter. Flertalet av dem är troligen inte skrivna på bostadsadressen, vilket medför att de inte syns i medlemsstatistiken. Av dessa studentbostäder är fler än 2400 enkelrum eller rum i korridor, dvs ensamhushåll. Ytterligare 500 studentbostäder är under uppförande i Norra Djurgårdsstaden, samt 900 som är planerade i Albano-området.

Utbildningsnivån i Engelbrekts församling är hög med flest antal invånare med eftergymnasial utbildning jämfört med de övriga Östermalmsförsamlingarna. Inkomstskillnaderna är större i Engelbrekts församling än i de andra två Östermalmsförsamlingarna med högst inkomster i området Engelbrekts kyrka och lägst i områdena Universitetet och Tekniska högskolan där studenter och unga familjer bor. Av församlingarna på Östermalm har Engelbrekt flest antal utrikes födda boende, drygt 6 500 personer. Det är dels studenter, dels ambassadpersonal samt personer anställda inom olika internationella företag med placering i Sverige. Majoriteten kommer ursprungligen från Asien och EU utom Norden. Arbetslösheten är låg, också bland de utrikes födda. Merparten av de boende arbetar inom företagstjänster, vård, omsorg och utbildning. Det är även dessa sektorer som för den stora dagbefolkningen till vår församling.
I församlingen är även beläget Sophiahemmet sjukhus, Stockholms stadion, Östermalms IP, Kungliga biblioteket, Naturhistoriska riksmuseet och ett flertal ambassader.

Antalet förskolor är för närvarande 19 varav fem öppnats under perioden 2014-16. Enligt stadsbyggnadskontoret beräknas behovet till ytterligare 75 platser inom kommande treårsperiod. Grundskolorna i församlingen uppgår till fem och ytterligare en skola för 850- 900 elever är planerad att stå klar höstterminen 2019. Av de fem grundskolorna har tre specialinriktningar och tar emot elever från hela Stockholmsområdet - Tyska skolan, Engelska skolan norr och Almaskolan med idrottsprofil. Därtill kommer de två kommunala grundskolorna - Engelbrektsskolan och Hjorthagens skola. Två gymnasieskolor med elever från hela stor-Stockholm finns i vårt område - Tyska skolans gymnasium och Viktor Rydbergs gymnasium vid Jarlaplan.

I vår församling finns en mödravårdscentral men ingen barnavårdscentral. Nära samarbete finns idag med BVC på Riddargatan i Hedvig Eleonora församling. Sophiahemmet sjukhus samt Specialistklinikerna i Storängsbotten tar emot dagpatienter i öppenvård. Således finns ingen sjukvård med inneliggande patienter.
Äldre- och omsorgsboende finns i Hjorthagen på Dianagården med 48 lägenheter. På Kattrumpstullen finns 97 lägenheter och på BraHem 64 lägenheter. Utöver dessa finns i församlingen fyra seniorboenden för 55+. Stödboende för kvinnor och män med missbruksproblematik finns på Lönnen med 55 lägenheter.
Inom församlingsgränserna finns en rad olika kristna samfund. Äldst av de befintliga kyrkorna i Stockholm är den Rysk-ortodoxa kyrkan på Birger Jarlsgatan grundad 1617. Därutöver finns den Grekisk-ortodoxa kyrkan, Franska reformerta kyrkan och Korskyrkan tillhörig Evangeliska frikyrkan. Sedan länge har skolkyrkan och Universitetskyrkan ett etablerat samarbete med Immanuelskyrkans församling (tillhörig Equmeniakyrkan) som gränsar till vår församling. På campusområdena finns böne- och meditationsrum som framförallt nyttjas av muslimska trosbekännare.

Av de boende i församlingen är 54% tillhöriga Svenska Kyrkan. Trots ett ökat antal utträden är prognosen att medlemstalet kommer fortsätta ligga runt 50%. Dopfrekvensen var 2015 närmare 62% av antalet födda med minst en tillhörig förälder. Av alla födda i församlingen döptes 45%. Antalet konfirmerade 15-åringar uppgick 2015 till 33%.

Omvärldsbeskrivningen visar, trots antalet aktiva utträden runt 1%, att befolkningstillväxten och inflyttningen medför att församlingens medlemstal ökar. Detta innebär att kommande femårsperiod genererar en fortsatt god och stabil ekonomi.