Algutsboda kyrka

Digital gudstjänst den 5 juli

Gudstjänst från Algutsboda kyrka, fjärde söndagen efter trefaldighet.

Du hittar ordningen för gudstjänsten den 7 juni här

 

Ordning för Fjärde söndagen efter trefaldighet

Temat för dagen är: Att inte döma

 

KLOCKRINGNING

 

INLEDNINGSORD

I Faderns + och Sonens och den heliga Andens namn.

Amen.

 

DAGENS BÖN

Barmhärtighetens Gud,
som upprättar och förlåter,
befria oss från vår lust
att döma och fördöma
både oss själva och andra.
Låt nådens ord förvandla
våra hjärtan och vår värld
genom Jesus Kristus.
Amen.

 

Psalm 289 – Guds kärlek är som stranden

1. Guds kärlek är som stranden och som gräset,

är vind och vidd och ett oändligt hem.

Vi frihet fick att bo där, gå och komma,

att säga ”ja” till Gud och säga”nej”.

Guds kärlek är som stranden och som gräset,

är vind och vidd och ett oändligt hem.

 

2. Vi vill den frihet där vi är oss själva,

den frihet vi kan göra något av,

som ej är tomhet men en rymd för drömmar,

en jord där träd och blommor kan slå rot.

Guds kärlek är som stranden och som gräset,

är vind och vidd och ett oändligt hem.

 

3. Och ändå är det murar oss emellan,

och genom gallren ser vi på varann.

Vårt fängelse är byggt av rädslans stenar.

Vår fångdräkt är vårt eget knutna jag.

Guds kärlek är som stranden och som gräset,

är vind och vidd och ett oändligt hem.

 

4. O döm oss, Herre, frisäg oss i domen.

I din förlåtelse vår frihet är.

Den sträcker sig så långt din kärlek vandrar

bland alla mänskor, folk och raser här.

Guds kärlek är som stranden och som gräset,

är vind och vidd och ett oändligt hem.

 

EVANGELIUM (Lukasevangeliet 6:36-42)

Jesus sade: ”Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig.

Döm inte, så skall ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så skall ni inte dömas skyldiga. Frikänn, så skall ni bli frikända. Ge, så skall ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall ni få i er mantel. Med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er.”

Han gav dem också en liknelse: ”Kan väl en blind leda en blind? Ramlar inte båda i gropen? Lärjungen är inte förmer än sin lärare, men när han är fullärd blir han som sin lärare. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du inte ser bjälken i ditt eget? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders.

 

PREDIKAN

 

FÖRBÖN

Gud du som låter oss växa till ande, kropp och själ.
Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.

Vi ber för den värld som du skapat till frihet och glädje.
Låt barmhärtigheten breda ut sig i människors tanke och handlingar.
Hjälp oss alla att tolka våra motparter till det bästa
i gemensam strävan efter fred.
Hjälp alla som i arbete, vardag och liv möter brottslighet och hårdhet.
Bevara oss alla från att förhärdas när vi möter nöd och ondska.
Tack för att du är en Gud som upprättar oss när vi dömer oss själva.
Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.

Tack för att din son Jesus Kristus delat våra villkor och dött vår död
för att befria oss från våra bördor.
Hjälp oss att räcka försoningen vidare när vi upplever oss illa behandlade.
Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.

I Jesu namn
Amen.

 

HERRENS BÖN

Vår Fader, du som är i himlen.

Låt ditt namn bli helgat.

Låt ditt rike komma.

Låt din vilja ske

på jorden så som i himlen.

Ge oss i dag det bröd vi behöver.

Och förlåt oss våra skulder,

liksom vi har förlåtit dem

som står i skuld till oss.

Och utsätt oss inte för prövning,

utan rädda oss från det onda.

Ditt är riket, din är makten och äran,

i evighet. Amen.

 

 

Psalm 183 – Som sådden förnimmer Guds välbehag

1. Som sådden förnimmer Guds välbehag

i fattig och stenig mull,

så prisa din Gud, du min kropp, i dag

för vägens och bördornas skull.

För kraften och viljan, för stegets svikt,

för klara och stränga bud,

för jordisk gärning och jordisk plikt

jag tackar dig, himlarnas Gud.

2. Den kommer så stilla, din vilodag,

med frid och med helig ro.

Ditt krav är så stort och min kraft så svag.

Så lär mig, o Herre, att tro,

att helga mitt verk åt din kärleks sak

och glömma mitt eget liv.

Den bördas tyngd som gör ryggen rak,

du skördarnas Herre, mig giv.

 

3. O, led mig med enkla och trygga ord

var dag i ditt rike in,

och lär mig att minnas att denna jord,

och icke blott himlen, är din,

att här skall det prövas, som värde fått,

allt efter din stränghets lag;

men mät mig, Gud, med din mildhets mått

en gång på uppståndelsens dag.

 

 

VÄLSIGNELSEN

 

 

POSTLUDIUM

”Visa vid vindens ängar” Komp. Mats Paulson

 
 

Dagens kollekt går till Kvinnojouren

Swishnummer: 123 340 90 34 - Långasjö

Swishnummer: 123 105 31 23 - Emmaboda

Swishnummer: 123 225 99 43 - Vissefjärda

Swishnummer: 123 640 80 58 - Algutsboda