Digital gudstjänst den 3 maj

Gudstjänst från Vissefjärda kyrka, fjärde söndagen i påsktiden.

Du hittar ordningen för gudstjänsten den 3 maj här

Ordning för den 3 maj, fjärde söndagen i påsktiden

Tema: Vägen till livet

 

KLOCKRINGNING

 

INLEDNINGSORD

I Faderns + och Sonens och den heliga Andens namn.

Amen.

 

DAGENS BÖN

Gud vår Fader,

du som ger oss den glädje

som ingen kan ta ifrån oss

och är källan till vår lovsång,

för oss på dina vägar till det mål som du har lovat oss

och lär oss att älska varandra

genom Jesus Kristus.

Amen.

 

Psalm 196

 

1. Låt mig börja med dig, o min Frälsare kär, varje år som du giver mig än.

Låt mig börja med dig varje dag du beskär, och förnya mitt uppsåt igen,

att vara och bliva din egen.

 

2. Låt mig börja med dig, i ditt heliga namn, som allena har frälsning i sig.

Håll mig tätt intill dig, i din trofasta famn.

Där är trygghet och vila för mig, trots oron därute i världen.

 

3. Låt ditt levande ord bli det ljus i vars sken jag alltjämt vandrar fram på din stig.

Varje gryende dag två mig vit, två mig ren i det blod som har runnit för mig

från korset en gång, Herre Jesus.

 

4. Låt mig börja med dig, men dock ännu en bön: Låt mig sluta min vandring med dig.

Och när dagen är slut, giv mig vilan så skön, tills ur sömnen du uppväcker mig

att leva med dig i ditt rike.

 

 

 

 

EVANGELIUM (Johannesevangeliet 13:31-35)

När Judas hade gått sade Jesus: ”Nu har Människosonen förhärligats, och Gud har förhärligats i honom. Är nu Gud förhärligad i honom skall Gud också förhärliga honom i sig, och han skall snart förhärliga honom. Ännu en kort tid är jag hos er, mina barn. Ni kommer att söka efter mig, och jag säger nu till er vad jag sade till judarna: Dit jag går kan ni inte komma. Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek.”

 

PREDIKAN

 

FÖRBÖN

Himmelske Fader, du som har sänt din son till oss som - vägen, sanningen och livet,

Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.

 

Gud, hjälp oss att följa Jesus i allt - i tanke, ord och handling.

Ge oss förmåga att i livets stora och små vägval gå mot ljuset, glädjen och livet.

Inför dig bär vi fram alla som står i svåra vägval och ber om din kraft och din ledning.

Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.

 

Vi bär fram din kyrka i bön. 

Vi ber att hon ska få nåden att bli vägvisare

mitt i detta härliga, sårbara och svårbegripliga liv.

Hjälp oss att bygga en gemenskap där livets olikheter och möjligheter får plats.

 

Lovad vare du

som med trygg och fast hand

leder oss varje dag i livet och in i evigheten.

I Jesu namn.

Amen.

 

HERRENS BÖN

Vår Fader, du som är i himlen.

Låt ditt namn bli helgat.

Låt ditt rike komma.

Låt din vilja ske

på jorden så som i himlen.

Ge oss i dag det bröd vi behöver.

Och förlåt oss våra skulder,

liksom vi har förlåtit dem

som står i skuld till oss.

Och utsätt oss inte för prövning,

utan rädda oss från det onda.

Ditt är riket, din är makten och äran,

i evighet. Amen.

 

Psalm 302

1. Min framtidsdag är ljus och lång,

den räcker bortom tidens tvång,

där Gud och Lammet säll jag ser

och ingen nöd skall vara mer.

2. Ett oförgängligt arv jag har,

i himlen är det i förvar.

Och under prövotiden här

min Fader ger vad nyttigt är.

 

3. Pris vare Gud, som ställt det så!

Nu slipper jag att ängslig gå.

För mig han alltid sörja vill,

vad än som här må stöta till.

 

4. Så har jag frid uti min själ

och sjunger lycklig: allt är väl.

Jag vandrar trygg vid Faderns hand,

han leder mig till livets land.

 

5. Men, Herre Jesus, lär du mig

att leva mera helt för dig

den lilla tid jag har igen

på vägen hem till himmelen.

 

VÄLSIGNELSEN

 

POSTLUDIUM