Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sök ekonomiskt stöd från stiftelser och fonder

Du är välkommen att söka ekonomiskt stöd från någon av de stiftelser och fonder som kyrkokansliet i Uppsala förvaltar. Dessa riktar sig till bland annat barn och unga, funktionshindrade, äldre, sjuka och hörselskadade.

Fördelning 2019 avslutad

Fördelningen av medel för 2019 är nu avslutad och de ansökningar som beviljats har fått besked.  Har du inte hört något från oss så innebär det att vi inte har kunnat bevilja medel i år.  Information om ansökan för 2020 kommer att publiceras på denna sida senare i höst.  

Fördelning av medel

Både privatpersoner och organisationer som uppfyller stiftelsernas ändamål och krav är välkomna att söka ekonomiskt stöd. Vi prioriterar att stödja organisationer då bidrag till dessa når ut till fler människor än stöd som ges individuellt.

Du hittar en översikt av de medel som delas ut i listan nedan. Vi har 2019 mindre pengar att fördela än tidigare år på grund av den svaga utvecklingen på finansmarknaderna under 2018. På grund av detta delar vissa stiftelser som tidigare gett ekonomiskt stöd inte ut detta under 2019.

Du hittar den fullständiga listan med stiftelser och deras krav och ändamål i listan nedan.

Besked om beviljad ansökan

Handläggningen av ansökningarna beräknas vara klar under oktober 2019. Om du beviljas ekonomiskt stöd från en stiftelse får du besked om detta innan utbetalning sker. Om din ansökan inte beviljas får du inget meddelande om detta.

Så här ansöker du

 • Ladda ned och fyll i ansökningsblanketten som finns längre ner på denna sida.  

 • Om du söker bidrag från flera stiftelser ska du ha en ansökningsblankett med tillhörande bilagor såsom intyg eller dylikt per stiftelse. Ansökningar till olika stiftelser ska skickas i separat. Du behöver inte skriva under blanketten.

 • En giltig ansökan ska även innehålla aktuella intyg som är relevanta för att styrka att du uppfyller ändamålskraven för respektive stiftelse. Exempel på detta kan vara läkarintyg, inkomstuppgift och/eller ett brev från någon i din församling som kan styrka din situation.

 • Det går också bra att bifoga ett kort personligt brev där du berättar mer om din situation.

 • Om du behöver hjälp med att skriva ut blanketten ska du i första hand vända dig till ditt närmaste bibliotek. Går inte detta kan vi skicka den till dig om du mejlar oss på kyrkokansliet.stiftelser@svenskakyrkan.se.

 • Ansökan skickas via mejl till kyrkokansliet.stiftelser@svenskakyrkan.se eller som brev till Stiftelsens namn: 
  Stiftelsens namn
  Svenska kyrkan
  751 70 Uppsala

 • Om du behöver hjälp med att ansöka är du välkommen kontakta en av Svenska kyrkans diakoner som gärna hjälper till. Du kan söka efter kontaktuppgifter till din församlings diakon längre ned på denna sida.

Stiftelser öppna för ansökan om ekonomiskt bidrag


Barn och unga samt sjuka och gamla

Anna Tryggs Stiftelse

Ändamål och krav från stiftelsens stadgar: ”Stiftelsen har till ändamål att främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning eller att främja vård av behövande äldre, sjuka eller funktionshindrade.”

Totalt belopp att fördela: 36 500 kr

Oscar och Maria Rappes stiftelse

Ändamål och krav från stiftelsens stadgar: ”Stiftelsen har till ändamål att stödja barns och ungdoms fostran och utbildning eller att ge hjälp till behövande sjuka och gamla.”

Totalt belopp att fördela: 69 000 kr

Stiftelsen Jan Lundahls minnesfond

Ändamål och krav från stiftelsens stadgar: ”Stiftelsen har till ändamål att främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning eller att främja vård av behövande äldre, sjuka eller funktionshindrade.”

Totalt belopp att fördela: 135 000 kr

Stiftelsen unga hjälpares fond för barn och ungdom

Ändamål och krav från stiftelsens stadgar: ”Stöd kan lämnas åt kyrklig verksamhet, som syftar till hjälp åt barn och ungdom, som är i behov av speciell hjälp och skydd.”

Totalt belopp att fördela: 26 000 kr

Döva eller hörselskadade

Stiftelsen Folke Anderssons fond

Ändamål och krav från stiftelsens stadgar: ”Stiftelsen har till ändamål att främja dövas semestervistelse.”

Totalt belopp att fördela: 44 000 kr

Stiftelsen för dövas vård och bästa

Ändamål och krav från stiftelsens stadgar: ”Stiftelsen har till ändamål att stödja behövande döva eller främja vård av döva.”

Totalt belopp att fördela: 17 500 kr

Stiftelsen Anna-Britta och Bengt Attefelts fond

Ändamål och krav från stiftelsens stadgar: ”Stiftelsens ändamål är att i Sverige främja medicinsk forsning, lämna bistånd till behövande sjuka och handikappade människor, enskilda såväl som grupper. Bidraget kan ha formen av ekonomiska bidrag till vård, rekreation, tekniska hjälpmedel etc. Fondens avkastning ska årligen i tur och ordning användas för nedanstående ändamål, ett vart fjärde år:

 • 2019 - Bidrag till Svenska kyrkans verksamhet att användas i fondens syfte och anda.

 • 2020 - Bidrag till synskadade

 • 2021 - Bidrag till hörselskadade

 • 2022 - Bidrag till medicinsk forskning

År 2019 lämnas bidrag enbart till Svenska kyrkans verksamhet.  Detta innebär att ingen ansökan från annan organisation än Svenska kyrkan är möjlig i denna stiftelse i år.

Totalt belopp att fördela: 148 000 kr


Äldre

Stiftelsen Amelie Högfeldts minnesfond

Ändamål och krav från stiftelsens stadgar: ”Stiftelsen har till ändamål att för ensamma äldre kvinnor - helst ur den s.k. pauvres honteux-klassen - anordna ett hem, där dessa på ålderdomen kunna mot en jämförelsevis ringa eller i vissa fall ingen ersättning erhålla en lugn, behaglig och dem passande fristad. Skulle hinder möta för hemmets upprättande, äger förvaltaren bestämma om tillgångarnas användning för ett närliggande ändamål.”

Totalt belopp att fördela: 23 000 kr

Medicinska studier

Anna Thorfinns Stiftelse

Ändamål och krav från stiftelsens stadgar: ”Stipendium kan sökas av medicine studerande från fattiga utomeuropeiska länder, som studerat vid nordisk medicinsk fakultet och som kan förväntas efter avslutade studier utöva sitt yrke som läkare i sitt hemland.”

Totalt belopp att fördela: 182 500 kr

 

Kyrkligt arbete

J.E. Frykbergs stiftelse

Ändamål och krav från stiftelsens stadgar: ”Stiftelsen har till ändamål att stödja det frivilliga arbetet inom svenska kyrkan samt att stödja ungdomsarbetet i alla dess former - det frivilliga kyrkliga bildningsarbetet, den religiösa upplysningsverksamheten m.m.”                
Totalt belopp att fördela: 123 000 kr                                                         


Stiftelsen Makarna Axel och Elisabet Welins missionsfond

Ändamål och krav från stiftelsens stadgar: ”Stipendium kan sökas av svenska missionssällskap med evangelisk trosbekännelse, som bedriver sjukhusvård eller klinisk verksamhet utom Sverige.”

Totalt belopp att fördela: 715 000 kr


Stiftelsen SKM:s fond för missionsforskning

Ändamål och krav från stiftelsens stadgar: ”Stiftelsen har till ändamål att främja en missionsforskning inom SKMs (Svenska kyrkans missions) intresseområde. Exempel på ändamål som kan stödjas är: tryckning och spridning av missionsvetenskaplig litteratur för bearbetning inom Svenska kyrkan och systerkyrkorna, stipendiering av fältforskning.”    

Totalt belopp att fördela: 25 000 kr

En del församlingar och stift kan ge tillfälligt stöd

En del församlingar och stift kan ge tillfällig ekonomisk hjälp till privatpersoner. Framför allt kan församlingarna ge stöd och råd, och hjälpa till med kontakter.
Alla församlingar erbjuder kostnadsfria enskilda samtal med en präst eller diakon.