Kyrkovalet 19 september 2021

19 september 2021 är det kyrkoval. I kyrkovalet väljer du de personer som ska få förtroendet att styra Svenska kyrkan de kommande fyra åren. Direkta val sker till kyrkofullmäktige i församlingen eller i pastoratet, till stiftsfullmäktige i stiftet och till kyrkomötet på den nationella nivån.

För dig som är medlem i Svenska kyrkan i Ekerö pastorat röstar du till pastoratets kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige i Stockholms stift och till kyrkomötet på nationell nivå. I Svenska kyrkan har alla medlemmar som är 16 år och däröver rösträtt.

 På Svenska kyrkans kyrkovalshemsida kan du läsa mer om valet på nationell nivå.

 Kyrkovalet i Ekerö pastorat
I kyrkofullmäktige i Ekerö pastorat sitter idag representanter från tre nomineringsgrupper, Kyrkans Bästa, POSK och Socialdemokraterna.

 Är du intresserad av att ställa upp i kyrkovalet? Här hittar du kontaktuppgifter och information till de nomineringsgrupper som idag är representerade i Ekerö pastorat. 

KYRKANS BÄSTA (KB)

Kyrkans Bästa är en lokal nomineringsgrupp som särskilt värnar om kulturarvet i Ekerö pastorat. Vi vill att alla våra fyra medeltida kyrkor och deras församlingar ska få möjlighet att leva och utvecklas på likvärdiga villkor och med respekt för varje församlings kultur och tradition. Under de tio år vi hade ordförandeskapet i Kyrkorådet hann vi rusta upp alla de tusenåriga kyrkorna och helt renovera Ekebyhovskyrkan, allt med bibehållen god ekonomi.
Kandidaterna på vår valsedel är djupt förankrade i sin kyrka. Fråga dem om allt du vill veta!

Kontakt: gunilla.tovatt@outlook.com

PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN (POSK)

Föreningen POSK i Ekerö pastorat bildades hösten 2008. Föreningen har idag 13 av totalt 25 ordinarie ledamöter och sju ersättare i Kyrkofullmäktige samt fem ledamöter och tre ersättare i Kyrkorådet. POSK har ordförandeposterna i både Kyrkorådet, Sören Nordström och i Kyrkofullmäktige, Jan-Hugo Nihlén.

 En röst på en av POSK:s kandidater är en röst på en person som har ett engagemang för Svenska kyrkan på Ekerö!

 Mer information finns på https://www.posk.se/ekero/

 Kontakt: Roland Johansson (rond@telia.com)

                Barbro Arlinger (barbro.arlinger@gmail.com).

 

ARBETAREPARTIET - SOCIALDEMOKRATERNA (S)


Vi Socialdemokrater ser att fokus för Svenska kyrkan i Ekerö pastorat bör vara att sätta människors behov i centrum genom att visa lyhördhet och omsorg vid alla kontakter. Öka samhörigheten. Att ansvara för att hålla våra kyrkor och kyrkogårdar öppna och välvårdade. Att skapa en god arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter för alla anställda.  

Socialdemokraterna har funnits med i många år representerade i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och utskott. Både som ordföranden och sakkunniga.  En röst på en s-kandidat ger röst på en person med starkt engagemang för demokrati och i våra församlingar i pastoratet.

 Mer info finns på Socialdemokraterna i Ekerö, vår hemsida och Facebook

 Kontakt:  Ingrid Leander:  Ingrid.leander@hotmail.com   

                Petra Hammar:  petrahammar@hotmail.com

 

Valnämnden i Ekerö pastorat
Valnämnden har till uppgift att organisera och genomföra kyrkovalen i Ekerö pastorat till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och det nationella kyrkomötet.

De förtroendevalda i valnämnden är utsedda av kyrkofullmäktige. För mandatperioden 2018–2021 sitter följande personer i valnämnden:

Ordinarie                                                                         Ersättare

Jan-Hugo Nihlén,  ordförande                                      Niklas Hegenbart

Torbjörn Alm                                                                  Karin Wahlberg Liljeström

Christina Glasberg                                                         Andreas Redlund

Lars-Erik Udd

Kjell-Erik Börjesson

Björn Höglund

Vakant

Monika Regnfors Sjören    kyrkoherde

Ewa Linnros                       kommunikatör       adjungerad

Susanna Enström               sekreterare            adjungerad

I kykovalet i Ekerö pastorat ställer också följande nomineringsgrupper upp:

Frimodig kyrka

 När verksamhet planeras, eller när vi inte kan göra allt vi vill och måste prioritera, ska grundfrågan alltid vara: På vilket sätt kan detta bidra till vårt syfte ”att människor
ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas”?
Frimodig kyrka vill ge plats för fördjupat teologiskt samtal och själavårdande gemenskap, för olika kristna traditioner och uttryckssätt, för politiker och soffliggare,
för svenska minoriteter och för dem som flyttar hit från andra länder, för unga och gamla.
Frimodig kyrka vill bygga Svenska kyrkan för alla. Jesus bjuder in: Följ med och se! Hindra dem inte!

https://frimodigkyrka.se/

Sverigedemokraterna

 Svenska kyrkan är för oss en viktig institution, inte bara vid högtider utan också för att erbjuda stöd i livets svåra stunder. Kyrkan har tyvärr fått en allt för politisk roll där förvaltandet av kristen tradition inte prioriterats.
Vi vill ha en svensk kyrka som värnar om:
- Utsatta grupper; tex. ensamma, brottsoffer och de med psykisk ohälsa.
- Vårt kulturarv och våra kristna traditioner.

För att verka för detta har vi utsett följande kandidater:
Björn Ulander, Johan Sundqvist och Kent Einarsson.