Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Biskopsvistation

10 - 14 oktober besöker biskop Eva Brunne Sollentuna kontrakt, dit församlingarna Ed och Hammarby hör. Det avslutas med visitationsmässa i S:t Eriks kyrka söndag 14 oktober kl. 14.

Besöket sker i form av en biskopsvistion, vilket är ett sätt för en biskop inom Svenska kyrkan att utöva tillsyn över församlingarna i stiftet.
Eva Brunne, biskop och högste ledare för Stockolms stift, är ansvarig för att alla präster och diakoner i stiftet följer sina vigningslöften och att all verksamhet som församlingen bedriver följer Svenska kyrkans tro och lära.
Svenska kyrkans högste ledaren inom riket och internationellt är ärkebiskopen Antje Jackelén.
Biskopsvisiten har föregåtts av en förvaltningssyn under våren där fokus låg på de administrativa sysslorna.
En biskopsvisitation utgår ifrån församlingsinstruktionen för respektive församling, vilken stäms av genom frågor och samtal före besöket. Vid besöket kommer samtal att föras kring konfirmations- och ungdomsverksamheten, organisation och rekrytering, migration och flyktingarbete samt ekumeniska och interreligiösa råd.

lunchmusik i vilunda och torsdagssoppa i ed

Biskopen kommer att besöka verksamheter, som Görvälns griftegård, Silverdals krematorium, Birgittaverksamheten i Fresta, Sollentunahäktet samt lunchmusiken i Vilundakyrka och torsdagssoppan i Ed.
Biskopsvisitationen avslutas med gudstjänst i Et Eriks kyrka kl. 14 den 14 oktober där kördeltagare från alla församlingar deltar och kyrkodansare från Fresta församling framför en liturgisk dans. Efteråt följer visitationsstämma där medarbetare, förtroendevalda, frivilliga och församlingsbor är välkomna.

visitationsmässa

Söndag 14 oktober i St Eriks kyrka. Utsiktsvägen 8, Sollentuna
Visitationsstämma i anslutande församlingsbyggnad från kl. 14.30.