Agenda för digitala direktsända gudstjänster

Eds församling, Upplands Väsby, direktsänder varje söndag via YouTube.

Eds församling

Öppna YouTube

Samling

Klockringning

Psalm

Inledningsord
P/L: I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.
F: Amen.

 

Noter för Helig, inledningsord i gudstjänst
Inledningsord (Helig 3)

F: Nu är vi tillsammans
och du, Gud, är här.
Du är nära
som luften vi andas.
Du ser och hjälper,
du tröstar och förstår.

P/L: Låt oss bedja

Överlåtelsebön

F: Du som ville mitt liv och har skapat mig efter din vilja,
allt i mig känner du och omsluter med ömhet,
det svaga likaväl som det starka,
det sjuka likaväl som det friska.
Därför överlämnar jag mig åt dig
utan fruktan och förbehåll.
Som ett lerkärl lämnar jag mig i dina händer.
Fyll mig med ditt goda,
så att jag blir till välsignelse.
Jag prisar din vishet,
du som tar till dig det svaga och skadade
och lägger din skatt i bräckliga lerkärl.
Amen.

Dagens bön (Kollektbön)

Ordet

Psalm

P/L: Upplyft era hjärtan till Gud
och hör dagens heliga evangelium.

Evangelium

P/L: Så lyder det heliga evangeliet.
F: Lovad vare du, Kristus.

Predikan

Trosbekännelse

P/L: Låt oss förenas i kyrkans bekännelse
ett tecken på vår samhörighet med Kristi världsvida kyrka:

F: Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.

Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

Vi tror ock på den helige Ande,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Psalm

Kyrkans förbön

Herrens bön (Pater noster)

Vi ber tillsammans den bön som Jesus själv har lärt oss:

F: Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket.
Din är makten och äran
i evighet.
Amen

Sändning

Lovpsalm

Välsignelsen

P: Tag emot Guds välsignelse
P: Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I (Guds:) Faderns och Sonens (+) och den heliga
Andens namn.
F: Amen

Sändningsord

P/L: Låt oss gå i frid.
F: Och tjäna Gud/Herren med glädje.

Postludium

swishnr Eds församling
swishnr Eds församling