Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Det klimatsmarta kontoret

Klimatfrågor är centrala för Svenska kyrkans hållbarhetsarbete. Miljömärkt el, klimatkompenserat papper, grön IT och klimatsmart resande ingår i satsningarna för ett mer hållbart samhälle.

El och uppvärmning

En betydande del av den totala energiförbrukningen i Sverige sker i byggnader. Det gäller även för Svenska kyrkans nationella nivå. Frågor som rör uppvärmning och el är således centrala för verksamhetens hållbarhetsarbete. Sedan 2011 köper den nationella nivån el som bär Naturskyddsföreningens märkning Bra miljöval. Märkningen innebär att all el är baserad på förnybara energikällor (i vårt fall 100 procent vattenkraft), har en låg miljöpåverkan och tar hänsyn till biologisk mångfald.

Klimatkompenserat papper och minskade utskrifter

Sedan 2011 använder Svenska kyrkans nationella nivå klimatkompenserat papper. Det betyder att det i priset på det papper som vi köper ingår en avgift som oavkortat går till plantering av träd i södra Afrika. För att minska den nationella nivåns pappersförbrukning används sedan 2012 ett system med ”follow me print-utskrifter”. Det innebär att samtliga utskrifter skickas till en gemensam kö. Personen som skriver ut måste logga in på en valfri nätverksskrivare för att få sin utskrift. Som ytterligare en åtgärd för att spara energi och papper har den nationella nivåns skrivare dubbelsidiga utskrifter som standardinställning.

Grön it

IT har potentiellt både en positiv och negativ miljöpåverkan. IT-lösningar kan ersätta miljökrävande processer, såsom resor, men produktion och användning av IT- och telekomprodukter ger upphov till cirka 2 procent av världens totala koldioxidutsläpp.

För att minska energiförbrukningen arbetar Svenska kyrkans nationella nivå tillsammans med stiften för att införa en Gemensam IT-plattform, GIP. Lösningen innebär att många av våra användare inte kommer att behöva en dator. Istället kommer programvaran att finnas på en central server som nås via en så kallad tunn klient. En tunn klient har längre livstid än en traditionell dator och förbrukar avsevärt mindre energi.

I samband med implementeringen av GIP har drygt 70 procent av Svenska kyrkans ekonomiska enheter IT-inventerats. Analysen av det sammanställda materialet tyder på att församlingar och samfälligheter kan minska sin elförbrukning från IT med uppemot 50 procent. Under 2013 anslöt sig 120 enheter och vid årsskiftet var 238 enheter, med 5 400 användare anslutna.

För att begränsa den nationella nivåns totala koldioxidutsläpp uppmuntrar vi användningen av videokonferenser. Under 2013 genomfördes över 1 500 videomöten och användningen ökade med 7 procent. Nationell nivå fattade i slutet av 2013 beslutet att hädanefter endast köpa in miljömärkta datorer, dvs. där man vet att krav ställts på miljö, klimat och socialt ansvar vid tillverkningen. Stift och församlingar kommer att erbjudas möjligheten att använda samma avtal.  

Miljösmart resande

Klimatkompensationen baserad på kansliets resande för 2013 uppgick till 1,4 miljoner kronor. Mer information om Svenska kyrkans syn på klimatkompensation och klimaträttvisa finns på svenskakyrkan.se/klimatrattvisa. För 2013 års klimatpengar genomfördes bland annat ett pilotprojekt tillsammans med Lutherska världsförbundet och företaget Solvatten i flyktinglägret i Kakuma i norra Kenya.

Projektet förmedlade till 1 070 hushåll en solljusbaserad lösning för vattenrening och uppvärmning av vatten. Utfallet av projektet var en signifikant minskad vedförbrukning och det rapporteras hälsoresultat på förekomsten av ögonsjukdomar hos små barn. Ett minskat behov av ved skapar en tidsbesparing som reducerar överfallsrisken för kvinnor och flickor med traditionellt vedhämtningsansvar.

Tidsbesparingen har använts till produktivt arbete i hushållet, vilket beräknas öka hushållsinkomsterna. Hushållen själva rapporterar om en känsla av ökad social status.

Ladda ned kapitlet om hållbarhetsbokslutet i Svenska kyrkans nationella årsredovisning för 2013 i pdf

Årsredovnisning hållbarhetsbokslut 2013