Ombyggnation av ekonomigården invid Delsbo kyrka

Under sommaren och fram till jul kommer ekonomigården invid Delsbo kyrka att byggas ut och renoveras enligt beslut i kyrkorådet 2018. Utbyggnaden kommer att ske dels i vinkel och dels med en förlängning västerut. Utseendet på utbyggnaden kommer att bli som befintlig ekonomigård. Det södra taket kommer kompletteras med ca 75 m2 solceller som en del i vårt miljöarbete

Ekonomi

Ombyggnationen finansieras genom lån. Lånet kommer att betalas tillbaka genom begravningsavgiften - den avgift/skatt som finansierar begravningsverksamheten. Begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religion och tillhörighet.

 

Bakgrund

Kyrkogårdsförvaltningen/vaktmästeriet i Dellenbygdens pastorat sköter och underhåller fyra kyrkogårdar, tre kyrkor, tre församlingshem, två prästgårdar, två pastorsexpeditioner samt en del övriga fastigheter. Personalstyrkan utgörs av fem helårsanställda vaktmästare i varierande tjänstgöringsgrad samt säsongsanställda och ferieungdom. Ansvaret för verksamheten är delegerat av kyrkoherden till kyrkogårds-och fastighetschefen som till sin hjälp förutom ovan även har en kanslist till hjälp på deltid.

 

Kyrkogårdsförvaltningen är väl tillgodosedd då det gäller maskinell utrustning. Efter bildandet av Dellenbygdens pastorat är det snarare lokalerna som blivit den svaga länken. De lokaler som finns idag är inte ändamålsenliga och uppfyller inte de krav som ställs på personalutrymmen och arbetsmiljö. Behoven och kraven har förändrats mycket på de 40 år sedan den befintliga ekonomigården byggdes. Skall hela arbetsstyrkan samlas för planering och genomgång har det varit svårt att få plats.

 

Kontorsutrymmen är också bristfälliga både till yta och med lyhördhet då samtal av känslig natur sker i gravärenden.

 

Mål med utbyggnation

  • Huvudentré och besöksparkering för allmänheten kommer att bli på den västra sidan invid gravkapellet och personalingången kvarstår där den har varit tidigare. Detta kommer att underlätta både för arbetstagare och besökare när personalutrymmen och kontor skiljs mer åt. Ingen kommer uppleva att man stör varandra vid besök eller arbetspauser.
  • Mer ändamålsenliga kontor för både kyrkogårdschef samt kanslist.
  • Ett gemensamt kontorsrum ordnas för vaktmästarna.
  • Bättre och trevligare lunch- och omklädningsrum.
  • Ett mindre konferensrum för planering och utbildning.
     

Ambitionen är att pastoratets begravningsverksamhet generellt skall utgå från ekonomigården i Delsbo, där skall vaktmästeriet samlas på morgonen för att gå igenom vad som skall göras i pastoratet både på kort och lång sikt. Detta för att få en bra sammanhållning och lagkänsla i arbetslaget, som jobbar över hela pastoratet.

Skisser över ombyggnationen