Askgravplats på Delsbo Nya kyrkogård

I kvarter 7 på Delsbo begravningsplats finns idag ett befintligt gravrum med urngravar. Det omgärdas av en oxelhäck. Det befintliga gravrummet tar upp ca 1/3 av kvarter 7, resterande delar är inte i anspråkstagna utan består av gräs. Här planeras för en ny Askgravplats.

Den nya Askgravplatsen delas in i fyra gravrum som separeras av stenmjölsgångar. Från gångarna når man de olika gravrummen i Askgravplatsen. Två entréer skapas till varje gravrum från den centrala stenmjölsgången. 

En av stenmjölsgångarna i kvarteret förbinder Askgravplatsen med det befintliga intilliggande gravrummet genom en ny öppning i oxelhäcken.

Varje gravrum är cirka 15x10 m stort. 

I de yttre gränserna av kvarteret anläggs oxelhäckar som klipps till en höjd av 1,5 m. Inne i kvarteret avgränsas gravrummen av måbärshäckar som klipps till en höjd av 1,2 m. 

Sommaren 2022 anläggs strukturen för den nya Askgravplatsen med stenmjölsgångar och häckar runt de nya gravrummen.

I en första etapp färdigställs också gravrum 1 med planteringar och gravstenar för att kunna tas i bruk i närtid.

I efterföljande etapper kan övriga gravrum iordningsställas beroende av efterfrågan på gravplatser. Utformning av gravrum 2-4 kan göras lika gravrum 1, eller med justeringar efter rådande behov och erfarenhetsåterföring.

Befintligt serviceställe med vatten mm finns kvar i sydvästra delen av kvarteret, och servar gravarna i Askgravplatsen.

Gravrum 1 iordningställs först 

Gravrum 1 iordningställs till en färdig Askgravplats under sommaren 2022. I gravrummet ryms 69 gravstenar, där varje sten rymmer nedgrävning av två askor. Det ger 138 gravplatser. 

Rummet omsluts av tidigare nämnda oxel- och måbärshäckar.

Gravstenarna ligger på rad i låga perennplanteringar, grupperade i enheter om 4-7 stenar. Besökaren får lätt att hitta den egna graven.

Gravstenarna är orienterade så att man ska möta så många gravstenar som möjligt framifrån när man kommer in i någon av entréerna till rummet.

Centralt finns en öppen gräsyta, fri från gravstenar eller planteringar. Gräsytan blir vilsam för ögat, ger luftighet till rummet och utrymme för samlingar vid t ex gravsättning. I kanten av ytan placeras en bänk i ett läge där man har hela rummet framför sig.

Ytterligare rumslighet, karaktär och grönska i gravrummet skapas med flerstammiga prydnadsbuskar och mindre träd. Dessa är t ex körsbärskornell, rosenslån, ligustersyrén och rödbladig fläder.

För mer blomsterprakt på några utvalda ytor där inga gravar finns har valts t ex stjärnflocka, blodormrot samt vårblommande tulpaner och narcisser.

Den personliga utsmyckningen på Askgravplatsen görs i form av snittblommor som placeras i förvaltningens vaser.

Gravljus ställs i den gemensamma ljusbäraren som är placerad centralt i gravrummet.

Gravstenar i granit i perennplantering 

Stenarna står på rad i en låg marktäckande plantering av vintergrön waldsteinia. Stenarna sticker upp endast några centimeter ovanför växterna och tillsammans bildar de en enhetlig yta. Besökaren kan placera snittblommor i förvaltningens vaser intill den egna stenen direkt i vintergrönan.

Gravstenen är ovanifrån 20x20 cm stor och tillverkas i krysshamrad svensk granit. Ovansidan på stenen är snedsågas för att besökaren lätt ska se de namnplaketter som monteras på stenen.  Två stycken namnplaketter ryms på varje sten. Plaketterna monteras fast efterhand att gravplatserna tas i bruk.

Bakom ytan med gravstenar anläggs en något högre perennplantering som ska utgöra en fond till gravstenar och snittblommor.  De ingående perennerna har valts främst utifrån robusthet och bladverk och är t ex sockblomma, daggkåpa, brunnäva och biokovonäva. Ibland finns inslag av gräs och även en låg idegran.