Läs mer om behandling av personuppgifter

För oss inom Svenska kyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Som medlem, anställd eller grupptillhörig i Svenska kyrkan har du försett oss med personuppgifter som vi administrerar. Uppgifter som namn, personnummer, adress, telefonnummer och övrig relevant information för ändamålet. Vi behandlar dina personuppgifter i den omfattning som krävs för att vi ska kunna hantera ärenden och avtal. Dina uppgifter raderas ur våra system så snart det ursprungliga syftet till insamlandet blivit inaktuellt och de inte längre behövs för att administrera ärendet. Uppgifterna kan i förekommande fall komma att arkiveras i enlighet med arkivlagen (1990:782).

Enligt den nya dataskyddslagen får uppgifterna endast användas till ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål”, beroende på syftet krävs rättslig grund i form av avtal alternativt samtycke. 

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.