Barn- och ungdomskörer

Behandling av personuppgifter

När ditt barn är anmält till en barnkör behöver vi behandla dina och ditt barns personuppgifter. Dina uppgifter behandlas på den lagliga grunden avtal, med syftet att vi ska kunna komma i kontakt med dig vid behov och informera dig om verksamheten i barnkören. Ditt barns uppgifter behandlas med stöd av en intresseavvägning, där det berättigade intresset som anses väga tillräckligt tungt är att vi ska veta vilka barn deltar i vår kör, kunna ta hänsyn till eventuella allergier eller dylikt samt kunna få bidrag för barnets deltagande[SG1] . Uppgifter om allergier behandlas med uttryckligt samtycke.

Uppgifterna kommer att behandlas av oss i syfte att administrera den aktuella barnkören. Ditt barns uppgifter kommer även att skickas till Sensus för att vi ska kunna få bidrag för ditt barns deltagande. Uppgifterna om dig och ditt barn kommer att sparas av oss tills barnet lämnar kören.

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av dina och ditt barns personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan styrka din identitet.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig eller ditt barn. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av de berörda personuppgifterna begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Du kan invända mot behandlingen av ditt barns personuppgifter, men om vi fortfarande gör bedömningen att de berättigade intressen som ligger till stöd för behandlingen väger tillräckligt tungt, så kommer vi att fortsätta behandlingen

Om du anser att vår behandling av dina eller ditt barns personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen.

Om du har frågor om vår behandling av dina eller ditt barns personuppgifter,
hör av dig till:
Degerfors-Nysunds församling
telefon: 0586-65600
e-post: degerfors-nsyunds.forsamling@svenskakyrkan.se

Vi har ett dataskyddsombud som har till uppgift att säkerställa att vår verksamhet följer dataskyddsförordningen:

Erika Malmberg
072-549 64 34
dataskyddsombud@intechrity.se