Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Frågor och svar om Svenska kyrkans Kulturstipendium

Ansökningsanvisningar

I bedömningen av ansökningarna är konstnärlig kvalitet och existentiell relevans mest avgörande. Med existentiell relevans avses att stipendieprojektet anknyter till tros- och livsfrågor som är betydelsefulla för människans liv. Det kan vara verk som anknyter till den kristna traditionen och de bibliska berättelserna, men behöver inte vara det.

Projekt som berör barn och ungas liv välkomnas särskilt med tanke på den särställning som barnen har i Svenska kyrkan.

Svenska kyrkans kulturstipendier kan sökas av kulturutövare inom bild och form, film, litteratur, scenkonst och musik eller genreöverskridande gestaltningsformer samt av stift och församling eller andra institutioner inom Svenska kyrkan i samarbete med professionella kulturutövare.

Varför delar Svenska kyrkan ut kulturstipendium?

Svenska kyrkan verkar för ett rikt, mångfaldigt och frimodigt kulturliv och vill leva i dialog med de kulturutövare som i vår tid bearbetar religion och livfrågor. Därför utlyses årligen Svenska kyrkans kulturstipendier med syfte att bidra till skapandet av nya konstnärliga verk.

Stipendiesumma

Svenska kyrkan delar årligen ut fem stipendier om 100 000 kronor vardera. Vi förbehåller oss rätten att dela stipendium på två stipendiater.

Vad kan man söka för?

Stipendiet syftar till att bidra till skapandet av nya konstnärliga verk och man kan söka stipendiet för arbetstid, materialkostnader och liknande.

Vad kan man inte söka för?

Kulturstipendiet är inte ett resestipendium. Man kan heller inte söka för utbildningar, praktikplatser, marknadsföring, tryckkostnader, för turné med ett färdigt verk eller liknande.

Vem får söka?

Stipendiet riktar sig till kulturutövare inom bild och form, litteratur, film, scenkonst och musik eller genreöverskridande gestaltningsformer.  
Det kan också sökas av församlingar och andra institutioner inom Svenska kyrkan i samarbete med kulturutövare. 

Hur och när ansöker man?

Utlysningsperioden är 15/3-15/5. Ansökningsformuläret stänger för inkommande ansökningar vid midnatt den 15/5.

Ansökan görs via ett elektroniskt formulär på Svenska kyrkans hemsida. https://www.svenskakyrkan.se/kulturstipendium.

Efter inskickad ansökan får man ett svarsmejl med ansökningsnummer sänt till den e-postadress som uppgivits i ansökningsformuläret. Om du inte mottar ett svarsmail så ber vi dig kontakta oss.

Om man inte har möjlighet att göra elektronisk ansökan eller om det finns det viktiga tillägg eller förändringar till en inskickad ansökan - kontakta administratören via funktionsbrevlådan kyrkokansliet.kulturstipendium@svenskakyrkan.se. 

Frågor

Har du frågor som rör kulturstipendierna ring till Svenska kyrkans växel på telefonnummer 018-16 95 00. Frågor kan också mailas till kyrkokansliet.kulturstipendium@svenskakyrkan.se   

Vad ska ingå i ansökan?

Ansökan måste innehålla en kort beskrivning i ansökningsformuläret, men observera sökanden har möjlighet att beskriva sitt projekt mer utförligt i bilagor, se nedan.

Ansökan måste innehålla CV för den eller de som skall medverka och en projektplan, med budget.

Om projektets totalbudget är större än stipendiet är det viktigt att ni preciserar vad det sökta stipendiet ska användas till. Ange även om ni har eller söker finansiering från andra fonder eller bidragsgivare.

Kan man skicka bilagor?

Ja, bilagor laddas upp som text-, bild- och ljudfiler i det elektroniska ansökningsformuläret. Använd de vanligast förekommande standardformaten till exempel Word, MP3, JPEG. Det går även bra att skicka länkar till Vimeo och liknande.

Bilagor i fysisk form, exempelvis DVD eller bok, kan skickas in med post. Det är då viktigt att tydligt ange till vilken ansökan bilagan hör – ange ansökningsnumret utanpå kuvertet. Kontakta oss via funktionsbrevlådan för adress.

Skicka inte in originalhandlingar, till exempel studentbetyg eller originalverk.

När får man besked om sin ansökan?

Besked om ansökan lämnas med e-post efter kyrkostyrelsens beslut i september. De sökande får ett mail med besked sänt till den e-postadress som uppgivits i ansökningsformuläret. Stipendiaterna kontaktas per telefon. 

Hur går beredningen till?

Den 15/3 öppnar ansökningsperioden och det elektroniska ansökningsformuläret.

Den 15/5 avslutas ansökningsperioden och det elektroniska ansökningsformuläret stängs.

Ansökningarna behandlas av en beredningsgrupp med sakkunniga från olika konstområden, arbetet leds av handläggaren för kulturfrågor på kyrkokansliet, Charlotte Wells.

Under försommaren och i slutet av augusti sammanträder beredningsgruppen. Frågan går sedan vidare till Kyrkostyrelsen. Slutgiltigt beslut fattas september.  Därefter informeras de sökande om bifall/avslag via ett e-postmeddelande som sänds till den e-postadress som uppgivits i ansökan.

Får man motiveringar till avslag?

Nej, vi har tyvärr ingen möjlighet att lämna motivering för avslag.

När delas stipendiet ut?

Stipendiet delas ut vid en ceremoni i Uppsala i samband med kyrkomötets andra session i november.

Stipendiatens åtaganden

Den som mottar Svenska kyrkans kulturstipendium ska redovisa sitt projekt med en projektrapport.

Stipendiaten förväntas i någon form ange att projektet genomförts med stöd av Svenska kyrkan, till exempel katalogtext, eftertexter och webbpresentationer.

Hantering av personuppgifter

Hur Svenska kyrkan behandlar personuppgifter kan du läsa om i Information om personuppgiftsbehandling (PDF).