Glädjande besked om vapenhandelsavtal

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkan gläds över vapenhandelsavtalet, Arms Trade Treaty, som röstades igenom med överväldigande majoritet i FN i början av veckan.

– Trots att avtalet fortfarande har brister är det ett viktigt steg för en mer ansvarsfull och restriktiv vapenhandel på både global och nationell nivå", säger ärkebiskop Anders Wejryd.

Utan den starka drivkraften från stater i framför allt Afrika, Latinamerika och Karibien är det osäkert om ett avtal hade kommit till stånd. De ser dagligen de förödande konsekvenserna av oreglerad vapenhandel och illegal spridning av vapen och ammunition till krigsherrar och narkotikakarteller.

Tillsammans med ett starkt tryck från civilsamhället och kyrkorna har avtalet på många områden stärkt kraven på att vapenhandeln måste inordnas under internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter, menar ärkebiskopen.

– Det är mycket glädjande att världens stater efter så många år har enats om bindande internationella normer för den hittills oreglerade vapenhandeln. Det är unikt.

Antogs med stor majoritet
Arms Trade Treaty (ATT) antogs av FN:s generalförsamling den 2 april med röstsiffrorna 154 för, 3 mot, och 23 nedlagda röster. Ursprungstanken var att ett konsensusbeslut skulle uppnås vid slutförhandlingskonferensen den 28 mars, men beslutet blockerades av Syrien, Iran och Nordkorea, och avtalstexten lämnades då över till generalförsamlingen som nu antagit den med stor majoritet.

Svenska kyrkan har tillsammans med Kyrkornas världsråd arbetat för ett starkt och effektivt avtal och var på plats i New York under slutförhandlingarna.

– Avtalstexten är fortfarande begränsad och omfattar till exempel inte alla vapentyper- handgranater, landminor eller obemannade attack- och spaningsflyg, så kallade drönare, täcks inte och detta är ett problem, säger Niklas Eklöv, policyhandläggare för fred och mänskliga rättigheter, som representerade Svenska kyrkan vid slutförhandlingarna.

Arbetet har bara börjat
Små och lätta vapen och ammunition har inkluderats och exportkontrollkraven har skärpts, vilket är något som Svenska kyrkan verkat för. För första gången finns nu kravet att bedöma risken för att vapen sprids illegalt eller används för könsbaserat våld eller mot barn.

 – Men arbetet har bara börjat. Det som nu behövs är aktiv handling så att avtalet snabbt kan träda ikraft och på riktigt uppfylla sina viktiga mål att stärka global fred och säkerhet, minska det mänskliga lidandet och rädda liv, säger Niklas Eklöv.


Därför måste handeln med vapen regleras