Frågor och svar om skattereduktion

Gåvor till Svenska kyrkan, och andra godkända organisationer, kan ge skattereduktion. Det innebär att du som privatperson kan skänka mer till Svenska kyrkans internationella arbete och Svenska kyrkan i utlandet utan att det kostar dig mer.

Regeringen föreslår att skattereduktion för gåvor tas bort

I början av september släppte regeringen delar av budgetpropositionen där det finns förslag om att skattereduktion för gåvor slopas helt. Detta ska i så fall träda i kraft från och med 1 januari 2016.

Svenska kyrkan ställer sig inte bakom förslaget, utan vill att skattereduktion för gåvor även fortsättningsvis ska vara möjligt för våra givare. Svenska kyrkan har också lämnat ett remissyttrande där vi kritiserar ett slopande av skattereduktion för gåvor.

I slutet av januari skickar vi ut den årliga kontrolluppgiften till de givare som under 2015 gett gåvor som innefattas av skattereduktionen. Det innebär att givare får skattereduktion för gåvor som getts under 2015, men med största sannolikhet inte de som ges från och med den 1:a januari 2016. I skrivande stund är beslutet om att avskaffa skattereduktion för gåvor inte taget, utan beräknas komma i början av december. Mycket tyder dock på att förslaget kommer gå igenom.

Som en av de organisationer med verksamhet som är godkänd för skattereducering av gåvor innebär detta att vi har kort tid på oss att informera våra givare om skatteförändringen. Så snart vi har fått ta del av det formella beslutet kommer vi att informera våra givare via webbplatsen.

Har du frågor om ditt givande eller andra frågor är du välkommen att kontakta givarservice på telefon 018-16 96 00 eller mejla till info@svenskakyrkan.se.

1. Vem kan få skattereduktion?
För att du ska kunna göra avdrag för din gåva och få lägre skatt måste dessa villkor vara uppfyllda:

• Du måste vara privatperson, minst 18 år gammal och betala skatt i Sverige.
• Du måste skänka minst 200 kronor per gång.
• Du måste skänka totalt minst 2 000 kronor per kalenderår till en eller flera godkända organisationer (godkända gåvomottagare). Svenska kyrkan är en sådan.
• Du måste ge din gåva till ett ändamål som kan ge rätt till skattereduktion. 


2. När får jag skattereduktion för min gåva till Svenska kyrkan?

I samband med deklarationen för det år du gett gåvan. Svenska kyrkan godkändes av Skatteverket den 26 april 2012. Det innebär att det endast är de gåvor som du gett efter 26 april 2012 som kommer att finnas med på din deklaration. 

3. Hur mycket måste jag skänka för att min gåva ska vara avdragsgill?
För att kunna få skattereduktion måste den enskilda gåvan vara på minst 200 kronor och det totala gåvobeloppet till Svenska kyrkan och övriga godkända organisationer tillsammans uppgå till minst 2 000 kronor på ett kalenderår. 

Högsta belopp som kan ge skattereduktion är 6 000 kronor. Det betyder att du kan få en reduktion på din skatt med maximalt 1 500 kronor under ett kalenderår.

4. Hur stor är skattereduktionen?
Skattereduktionen är 25 procent av gåvobeloppet, dock högst 1 500 kronor per person och år (25 procent av maxbeloppet 6 000 kronor). 

Är du månadsgivare och undrar hur skattereduktionen kan påverka ditt givande? Tabellen nedan visar hur stor skattereduktionen blir vid olika belopp.


 5. Är alla gåvor till Svenska kyrkans internationella arbete och Svenska kyrkan i utlandet avdragsgilla?

Nej. Gåvor till insamlingstema Tro och lärande (som handlar om religionsdialog och stöd till utsatta troende) och Mänskliga rättigheter eller en namngiven utlandsförsamling kan enligt skattereglerna inte ge rätt till skattereduktion.


6. Hur gör jag med deklarationen? Måste jag själv kontakta Skatteverket?
Nej, du behöver inte själv kontakta Skatteverket. Skattereduktionen får du om du är berättigad till det. Svenska kyrkan rapporterar alla gåvor som ger skattereduktion till Skatteverket och till dig senast den 31 januari året efter gåvan gavs. Beloppet förtrycks på din deklaration. Du behöver inte själv göra något förutom att skriva under din deklaration. 

7. Måste jag uppge mitt personnummer när jag ger en gåva?
Nej, det är inget krav från oss. Du behöver bara uppge namn och adress. Vi personnummersätter alla givare regelbundet för att ha korrekta och uppdaterade adressuppgifter. Svenska kyrkan är - precis som övriga godkända organisationer – skyldig att uppge ditt personnummer i samband med att vi skickar uppgifter om din gåva (kontrolluppgift) till Skatteverket.

8. Kan jag välja att Svenska kyrkan inte skickar uppgift om mina gåvor till Skatteverket?
Nej. Skattereglerna kräver av alla godkända organisationer att de skickar kontrolluppgifter till Skatteverket. Men din kontrolluppgift är hemlig till dess att du skriver under din deklaration. 


9. Hur ska jag göra om jag inte vill ha skattereduktion?

Om du vill ge en gåva som innebär att Svenska kyrkan inte lämnar uppgifter till Skatteverket måste du ge mindre än 200 kronor per gåvotillfälle eller ge till ett ändamål som inte ger rätt till avdrag. 

Gåvor till insamlingstema Tro och lärande, Mänskliga rättigheter eller en namngiven utlandsförsamling ger inte rätt till skattereduktion.  Du kan också själv stryka de förtryckta kontrolluppgifterna i din preliminära inkomstdeklaration innan du skriver under.


10. Vad händer om jag avstår min skattereduktion, tillfaller den Svenska kyrkan?

Nej. Den skattereduktion som du avstår ifrån tillfaller inte Svenska kyrkans internationella arbete eller Svenska kyrkan i utlandet. 


11. Jag har gett en gåva men inte fått någon kontrolluppgift. Varför?
Vi skickar uppgift om dina gåvor både till dig och till Skatteverket senast den 31 januari året efter det år som gåvan gavs. Det kan alltså gå ett helt år innan du får någon kontrolluppgift.

Du kan också ha gett en gåva som inte uppfyller kriterierna eller gåvan kan ha getts före den 26 april 2012, då Svenska kyrkan blev en godkänd organisation.


12.  Jag är månadsgivare. Kan jag dra av mina gåvor i
deklarationen?

Ja, du som är månadsgivare och skänker en månatlig gåva på
minst 200 kronor kan få skattereduktion för dina gåvor, såvida du inte själv öronmärkt din gåva till insamlingstema Tro och lärande, Mänskliga rättigheter eller en namngiven utlandsförsamling – ändamål som inte ger rätt till skattereduktion.

Du måste också ha gett minst 2 000 kronor under ett kalenderår och gett minst 200 kronor per gåvotillfälle.


13.  Jag har skänkt pengar genom högtids- och minnesgåvor
under året – vem får skattereduktionen, jag eller den jag hedrat?
Det är du som gett gåvan kan få rätt till skattereduktion.


14.  Vi är flera som har samlat till en minnesgåva och det
var jag som betalade in den. Kan alla som var med och bidrog få
skattereduktionen?
Nej, endast den som betalade in kan få rätt till skattereduktionen.
 

15.  Varför är inte alla gåvor till er avdragsgilla?
Enligt gällande lagstiftning är det endast gåvor till oss som
går till vår verksamhet som uppfyller ändamålet ”hjälpverksamhet bland
behövande” som kan ge rätt till skattereduktion. Detta innebär att gåvor till insamlingstema Tro och lärande (som handlar om religionsdialog och stöd till utsatta troende), Mänskliga rättigheter eller till en namngiven utlandsförsamling inte kan ge rätt till skattereduktion.    

 

Svenska kyrkan om förslaget att avskaffa skattereduktion

Regeringen har föreslagit att skattereduktion för gåvor ska avskaffas från 1 januari 2016. Svenska kyrkan har lämnat ett remissyttrande där man avstyrker förslaget.

Läs Svenska kyrkans remissyttrande (pdf) >>

Tips för att få skattereduktion

Skapad: 2013-03-15 08:55:00

Ett enkelt sätt att uppfylla villkoren för skattereduktion är att bli månadsgivare och ge minst 200 kronor per månad under ett kalenderår antingen till Svenska kyrkans internationella arbete eller till Svenska kyrkan i utlandet.

Har du frågor? Kontakta Svenska kyrkans givarservice, 018-16 96 00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//