Graham Cray: Kyrkan måste experimentera

Nyhet Publicerad Ändrad

De har skapat nya församlingar på alla håll och kanter. I Liverpools fattigare förstäder, bland bybefolkning i lantliga Kent och i multikulturella miljöer i en stad som Leicester. Surfare, småbarnsföräldrar och studenter i undergroundkultur har sin egen församling, exemplen på Fresh Expressions är många. Hur är det möjligt, hur har det gått till, och framför allt, vad är det?

2013-02-28

Church of England har under flera år arbetat med Fresh Expressions. Antalet kyrkobesökare är lågt och minskar stadigt och Church of Englands ekonomi är betydligt svagare än Svenska kyrkans. Fresh Expressions är ett sätt att söka nya vägar för att nå människor som inte har kontakt med kyrkan. Avsikten är inte att locka folk till den vanliga gudstjänsten, syftet med Fresh Expressions är att hitta nya grupper i samhället för att skapa nya församlingar utifrån gruppens förutsättningar.
 
Vi träffar biskop Graham Cray i en kyrka i södra London där han varit på möte över dagen. Han leder arbetet med Fresh Expressions på nationell nivå och är ständigt på språng. Senare i veckan ska han både till Tyskland och Kanada för att följa, informera och inspirera till fler Fresh Expressions. Den 23 april medverkar han på Teologdagen i Lunds stift. På några år har idéerna spritt sig över hela världen.

Han har arbetat som präst i 40 år, först som församlingspräst, sedan biskop i Maidstone i grevskapet Kent. Däremellan var han rektor för Ridley Hall i Cambridge, som är en av den anglikanska kyrkans prästutbildningar.

– Medan jag var biskop blev jag tillfrågad att delta i en arbetsgrupp som handlade om att grunda nya församlingar, så kallad ”church planting”. Det utmynnade i rapporten ”Mission-shaped-Church”. Allt arbete som senare kom att bli Fresh Expressions har sin grund i den rapporten. För tre och ett halvt år sedan frågade ärkebiskopen mig om jag ville lämna biskopsarbetet för att leda arbetet med Fresh Expressions på nationell nivå, säger biskop Cray.

Färre kyrkobesökare kräver kreativitet
Antalet aktiva gudstjänstbesökare blir allt färre; cirka sju procent av den totala befolkningen går i kyrkan regelbundet. Church of England är, liksom Svenska kyrkan, spridd över hela landet, det finns en församling i varje landsdel.

– Vi präster har ett andligt ansvar för varje människa i vår församling, inte bara för dem som kommer till kyrkan. Prästlöftet innebär också att förkunna evangelium så att det känns nytt och aktuellt för varje ny generation.

I  rapporten ”Mission-shaped Church” som skannat verksamheten i landet märkte man att det verkade finnas ett behov av att grunda helt nya församlingar eller att församlingar avknoppats från existerande församlingar. Runt om i landet gjordes redan en hel del förnyelsearbete. De myntade ett begrepp för det: Fresh Expressions.

– ”Fresh”, eftersom varje präst avgett löftet att de ska predika om evangelium på ett förnyande sätt. I rapporten uppmärksammade vi 25 berättelser om hur det hade gjorts på olika ställen och på olika sätt. De 25 berättelserna kategoriserades under tolv rubriker för att visa att det inte bara finns ett sätt att göra det, säger biskop Cray.

Efter att Church of Englands högsta beslutande organ (National Synod) fått den färdiga rapporten i sin hand i början av år 2004 gick det snabbt. De beslöt omedelbart att rekommendera den till stiften. Det gjorde att samtliga stift började tänka på hur de skulle arbeta med Fresh Expressions och arbetet är i full gång sedan dess.

– Vi behövde förändra lagstiftningen något och införde ett nytt spår i prästutbildningen så att man nu kan bli pionjärpräst. En pionjärpräst ska ha förmågan att skapa nytt. De ska inte leda traditionella församlingar som redan finns, utan fungera som nyckelpersoner som lär ut hur man planterar nya. Fram till idag har vi rekommenderat runt 140 personer som pionjärpräster sedan 2006, säger biskop Cray.

Skapa relationer först
Fresh Expressions är ett sätt att beskriva hur man grundar nya församlingar som skiljer sig från den vanliga kyrkan eftersom den riktar sig till en annan grupp än de som vanligen går till kyrkan.

– I praktiken börjar det med att man skapar relationer eftersom det handlar om människor som kanske aldrig varit i kontakt med kyrkan. Därför börjar man med att röra sig bland och lyssna av den grupp man vill nå, och uttrycker evangelium i handlingar först innan man börjar med orden. Man får inte manipulera folk för att få dem till kyrkan utan vi arbetar så här därför att det är vad kristna gör. Västvärlden förändras med rasande fart och vi måste förhålla oss till det, folk kommer inte till oss – vi måste komma till dem.

– På vår hemsida finns mängder av exempel på Fresh Expressions som ska inspirera till egna försök. Men det är viktigt att påpeka att man inte ska klona idéer. Det som fungerar på ett ställe fungerar troligen inte på ett annat. Det är som att flytta växter från en klimatzon till en annan, säger biskop Cray.

Behoven styr
Exemplen på Fresh Expressions är väldigt varierade. På flera ställen har man skapat församlingar för småbarnsföräldrar som har behov av att träffas och som har lättast att komma till gudstjänst mitt i veckan. I lokalen finns papper och målarfärg för barnen. De kallar sig ”Messy Church” eftersom det får vara stök och ljud.

En av de berättelser som har fått stor genomslagskraft är den som handlar om surfarna i Cornwall. I semesterbyn Polzeath låg ett slumrande metodistkapell nere vid stranden med två gamla medlemmar som enda besökare. Samtidigt var stranden en samlingsplats året runt för surfare eftersom det är en av de bästa surfplatserna i landet. Någon tänkte till och öppnade kyrkan som ett kafé för att surfarna skulle ha någonstans att vara.

– Församlingen kallas ”Tube Station” efter en surfarterm och har utvecklats till en blomstrande kyrka och en centralpunkt för hela byn. Den riktar sig inte bara till surfarna utan även till lokala aktörer som på ett eller annat sätt, genom handel eller turism, tar del i ”Tube Station”. Gudstjänsterna samlar 50-60 personer varje gång.

Krav på pionjärpräst
Lekmän är ofta både initiativtagare och ledare för skapandet av nya församlingar. Fresh Expressions ska dock ske under överinseende från en särskilt utbildad präst. Sedan Fresh Expressions sjösatts finns numera en särskild inriktning inom prästutbildningen för detta arbete.

– Jag sitter i den nationella panelen som intervjuar de ansökande för att se om de är pionjärer eller inte. Vi har nationella kriterier först och främst för att gå prästutbildningen men sedan även särskilda krav för att bli pionjärpräst. Man ska ha förmågan att skapa nytt och ge exempel på det ur sitt liv, privat och arbetsmässigt. Man ska kunna arbeta i olika sammanhang och andra kulturer än de man är van vid och ska kunna motivera sig själv eftersom arbetet kan vara mycket isolerat. Samtidigt är det förstås viktigt att ha förmågan att arbeta i och skapa nya grupper eftersom det är det som är poängen.

Det finns mängder av inspirationsmaterial på Fresh Expressions hemsida för de som vill grunda nya församlingar och behöver input. De erbjuder också kortare eller längre kurser och inspirationsdagar. Intresset har spridits över världen, bland annat till Tyskland, Kanada, USA, Nya Zeeland, Australien, Sydafrika och Bahamas trots att de inte har gjort någon marknadsföring.

Enade kring nyskapande
Kyrkans ledarskap är på det klara med att man måste arbeta på nya sätt för att nå ut. Den traditionella kyrkan når inte ut och kreativitet uppmuntras aktivt av landets biskopar. Några stift har också en rådgivare för Fresh Expressions. Ärkebiskop Rowan som nyligen avgått har också varit en varm förespråkare och sett till att arbetet kommit igång på bred front.

– Hittills har runt 2000 Fresh Expressions-församlingar grundats, 1000 inom Church of England och 1000 inom Metodistkyrkan – Fresh Expressions är ekumeniskt. Det inbegriper 60 000 personer som annars inte kommit i kontakt med kyrkan och fått chansen att utforska den kristna tron. Vi trodde faktiskt inte att det skulle få ett så här stort genomslag. Vi skrev vår rapport och hoppades att någon skulle uppmuntras men trodde inte att det skulle bli början till en hel rörelse. Därför tror vi delvis att detta är en av den helige Andes överraskningar, säger biskop Cray.

Hur ser han på förutsättningar för något liknande i Sverige?
– Jag tror att Svenska kyrkan med sitt församlingssystem har goda förutsättningar för att skapa det utrymme som behövs för att experimentera. Viktigt är att man gör det med tillåtelse och att det finns stöd. Pionjärarbete kan vara väldigt isolerat, därför är det viktigt att länka samman folk som experimenterar som kan lära av varandra. Med mer samlad erfarenhet kan man också göra eget utbildningsmaterial, säger biskop Cray.

Andrea Kollmann
andrea.kollmann@svenskakyrkan.se


På Fresh Expressions hemsida kan du läsa mer: www.freshexpressions.org.uk