Andliga mödrar och fäder – ett skriftligt dokument med genusmedvetenhet

Motion 2011:91
av Carin Åblad Lundström

 

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra åt kyrkostyrelsen att utreda behovet av en dialoggrupp som har i uppdrag att formulera ett skriftligt dokument som tydliggör Svenska kyrkans syn på andligt ledarskap med genusperspektiv. 
 
Motivering
Människor i Svenska kyrkan söker sig till sammanhang för andlig fördjupning. Studenter vid prästutbildningar och andra profilutbildningar i Svenska kyrkan möter i utbildningssammanhang andlig fördjupning via ordenssällskap, olika kommuniteter, retreatgårdar och intresseföreningar med koppling till Svenska kyrkan. Exempel på dessa kommuniteter och ordensväsenden är Östanbäck i Sala, Alsike kloster i Knivsta, och Mariadöttrarna i Vallby. Andra exempel är retreatgården Berget i Rättvik och föreningen Credo. Nämnda exempel är några av flera andliga sammanhang som bidrar till medlemmar i Svenska kyrkan och till studenter för yrkesprofilerna i Svenska kyrkans utbildning i andlighet och i andligt ledarskap och detta är betydelsefullt för Svenska kyrkan!
Flera av Svenska kyrkans manliga biskopar har inbjudit till kurser och även medverkat i andliga utbildningar vid Bjärka Säby som har rötterna i Pingströrelsen. Minst ett stift i Svenska kyrkan har ställt sig bakom inbjudan i andlig fördjupning vid Bjärka Säby och inbjudit både manliga och kvinnliga präststudenter att delta. Bjärka Säby har dels koppling till Svenska kyrkan då deras visitator är tidigare biskopen i Visby stift. Samme biskop är även andlig ledare i Östanbäcks kloster. Dels genom att det finns en kvinnlig vägledare som är komminister i Svenska kyrkan knuten till Bjärka Säby.
Till samtliga ovan nämnda sammanhang kallas huvudsakligen manliga ledare från Svenska kyrkan. Det skulle vara av värde för kyrkan som helhet att fler kvinnor tas i anspråk som kaplaner, ledare och talare på kurser i andlighet och andligt ledarskap. När både män och kvinnor finns representerade ger det en hel bild av kyrkans andliga ledarskap i den tredelade vigningstjänsten biskop, präst och diakon. Därför är det hög tid att Svenska kyrkan i skrift formulerar en aktuell syn på andligt ledarskap, utifrån genusperspektiv, som tydliggör Svenska kyrkans samverkan och medverkan i ordenshus, kommuniteter, retreatgårdar och intressegrupper.
Ett skriftligt dokument skulle även kunna tjäna som vägledning och uppmuntran för olika sammanhang i Svenska kyrkan: medlemmar, ämbetsbärare, utbildningsinstanser beslutande organ m.fl. samt bidra till att tillvarata möjligheterna till andlig fördjupning genom kommuniteter, retreatgårdar, ordens-sällskap och intresseföreningar. Ett dokument skulle därutöver kunna tjäna som vägledning för och uppmuntran till biskopar, präster och diakoner att ta vara på möjligheter till enskild personlig andlig fördjupning samt till utövande av andligt ledarskap som de sänts ut i genom vigningstjänsten.

Uppsala den 27 juli 2011

 


Carin Åblad Lundström (ÖKA)


Tillbaka till lista med motioner

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2011:59
    Mot 2011:91 

Betänkanden
TU 2011_11

Debattinlägg
§ 114

Beslut av ärende
§ 159

Behandling av ärende
§ 114

//