Möjlighet att välja präst vid kyrkliga handlingar

Motion 2011:80
av Britt Louise Agrell m.fl.

 
Förslag till kyrkomötesbeslut
1. Kyrkomötet beslutar att uppdra åt kyrkostyrelsen att se över clearingsystemet så att kyrkans medlemmar i praktiken kan välja präst anställd i annan församling vid kyrkliga handlingar.
2. Kyrkomötet beslutar att uppdra åt kyrkostyrelsen att utreda hur det ska skapas möjligheter för församling att erbjuda kyrkans medlemmar att välja också en präst som inte längre är anställd i församling vid kyrkliga handlingar.

Motivering
Kyrkomötet beslöt 2010 att ändra kyrkoordningen så att det skulle vara möjligt för kyrkans medlemmar att välja präst vid kyrkliga handlingar. Ändringen innebar att den församling där den kyrkliga handlingen ägde rum skulle förordna vederbörande präst och i sin tur erhålla bestämt clearingbelopp från den församling där prästen var anställd. Såväl i kyrkostyrelsens skrivelse som låg till grund för beslutet som under kyrkomötets behandling, betonades att man förutsatte att kyrkoherdarna skulle ha ett pastoralt förhållningssätt och förordna önskad präst trots att man har ”egna” präster som i och för sig skulle kunna göra tjänst.
Tyvärr har det visat sig att många församlingar inte motsvarat dessa önskemål från kyrkostyrelse och kyrkomöte utan vägrar att förordna önskad präst som är anställd i annan församling. Skälet till detta förhållningssätt är uppenbarligen att man inte får en ersättning som motsvarar de kostnader församlingen får genom ett sådant förordnande. Clearingbeloppet från den församling där prästen är anställd är lägre än de verkliga kostnaderna.
Om man ska uppnå de mål som kyrkomötet hade med sitt beslut måste clearingbeloppen anpassas efter den mottagande församlingens kostnader.
Det har också visat sig att pensionerade präster fallit mellan stolarna i och med kyrkomötets beslut. Också dessa ska förordnas av den församling där den kyrkliga handlingen äger rum men där får denna församling inte någon som helst ersättning med nuvarande kyrkoordningsregler. Eftersom det ofta är just sådana präster som är ”familjepräster” är det viktigt ur den enskilda medlemmens synpunkt att man åstadkommer en ordning där det fortsättningsvis ska vara möjligt för människor att välja också en pensionerad präst i samband med framför allt dop-, vigsel- och begravningsgudstjänster.

Härnösand den 18 juli 2011
 

Britt Louise Agrell (FiSK) Anna Ekström (FiSK) Karin Långström Vinge (FiSK)


Tillbaka till lista med motioner

Relaterade dokument

Skrivelser
KsSkr 2011:03

Motioner
Mot 2011:12
Mot 2011:27
Motion 2011:71
    Mot 2011:80 
Mot 2011:84
Mot 2011:89

Betänkanden
EE 2011_02

Debattinlägg
§ 029

Beslut av ärende
§ 033

Behandling av ärende
§ 029

Kyrkomötets skrivelser
KmSkr 2011:3

Snabbprotokoll
2011ee_02

//