Medvetandegör skillnaden mellan kristendom och islam

Motion 2011:75
av Margareta Sandstedt

 
Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att ta fram folkbildande material som belyser skillnaden mellan kristendom och islam.

Motivering
Islam är en växande religion i vårt land emedan intresset för kristendom avtagit ju längre tiden gått. Detta symboliseras framförallt av de nedläggningar av församlingar som just nu pågår runt om i landet. Utifrån den pågående sekulariseringen har de senaste generationerna fått en bristande förståelse för kristendomens grundtankar. Kännedom saknas även för många om islams grunder och målsättning, vilket lämnar fritt spelrum för teologiska tolkningsmodeller.
Islam och dess heliga skrift förevisar, en i förhållande till Bibeln, framställningar av en lång rad bibliska personer och händelser som inte stämmer överens med det tidigare ursprunget. Detta är ett allmänt känt religionshistoriskt faktum. Även en mängd andra olika trossamfund såsom Mormonerna, Bahai och Jehovas vittnen väljer alternativa tolkningar av vad som förekommer i Bibeln vilket skiljer Svenska kyrkan åt.
Det är av största vikt att Svenska kyrkan skapar en egen stark profil. I detta ligger inte bara att berätta vad man tycker, utan även vad som skiljer sig från andras åsikter. Fokus just nu ligger väldigt mycket på det ekumeniska arbetet, vilket har urvattnat bilden av kyrkan i allmänhetens ögon. Svenska kyrkan bör därför sträva efter att upprätta klarhet och tydlighet.
Då det ingår i Svenska kyrkans uppdrag att förkunna evangelium och tydliggöra meningen bakom de berömda Jesus-orden att ”sanningen ska göra er fria”, torde en belysning av det kristna budskapet vara mer aktuellt än någonsin i vårt land. Utan den sanning Jesus förmedlar kan nämligen ingen frälsning bli möjlig. Svenska kyrkan bör därför ta fram folkbildningsmaterial för att belysa skillnaderna mellan Svenska kyrkans, islams och de andra trossamfundens syn på grundtankarna och händelserna i Bibeln.

Gävle den 26 juli 2011
 

Margareta Sandstedt (SD)


Tillbaka till lista med motioner

Relaterade dokument

Motioner
Mot 2011:53
    Mot 2011:75 

Betänkanden
Kl 2011_07

Debattinlägg
§ 050

Beslut av ärende
§ 075

Behandling av ärende
§ 050

Läronämndens yttrande
Ln2011_09y.pdf

//