Andligt ledarskap

Motion 2011:59
av Leif Nordlander

 
Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppmana kyrkostyrelsen att i ett globalt perspektiv söka kontakter som utvecklar och inspirerar det andliga ledarskapet i Svenska kyrkan.

Motivering
Hittills talas det mycket lite om det andliga ledarskapet. Kyrkoherdar ska, med all rätt, utbildas så att de skall klara dagens krav som chefer i relation till lagar och förordningar, myndigheters krav och samhällets förväntningar. Men det som är kyrkans esse – andligt ledarskap – överlämnas till frivilligorganisationer i bästa fall. Det är väl i och för sig gott och väl men Svenska kyrkan på central nivå måste inse att det andliga ledarskapet är ytterligare en dimension som sker i den helige Andes kraft och är inte något som chefskurser i allmänhet tillhandahåller. Men det synes ibland som om Svenska kyrkan inte räknar med Guds kraft och möjligheter utan hållningen är: ”det är vi som ska göra det”. Det är en djupt obiblisk och icke-luthersk tanke där allt skall underordnas Guds Ord och handlande i den helige Ande. Svenska kyrkan famlar i sitt identitetssökande och följer än den ena än den andra vindkantringen istället för att söka sig till rötterna. I den anglikanska kyrkogemenskapen ligger man återigen väl framme. Man har startat utgivning av en serie böcker genom Ridley Hall, ett av Church of Englands prästseminarier, om ledarskap i detta avseende. Man skriver så
I början av Kyrkans sändning inbjöds inte apostlarna att utforska sina egna resurser eller att planera sina strategier, utan befalldes att vänta på den helige Ande. Samma befallning ges kyrkan idag i obekanta och oförutsägbara tider.

Vara den 9 juli 2011

Leif Nordlander (FK)


Tillbaka till lista med motioner

Relaterade dokument

Motioner
   Mot 2011:59 
Mot 2011:91

Betänkanden
TU 2011_11

Debattinlägg
§ 114

Beslut av ärende
§ 159

Behandling av ärende
§ 114

//