Inspiration till religionsdialog

Motion 2011:53
av Micael Åsman

 
Förslag till kyrkomötesbeslut
1. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att tillsammans med före-trädare för islam och judendomen medverka till att skapa ett samtalsunderlag för att verka för en ökad förståelse och respekt för andra människors tro.
2. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att inspirera Svenska kyrkans församlingar att aktivt arbeta med religionsdialog.

Motivering
Kyrkoordningen pekar på vistelsebegreppet och ger oss, både anställda och förtroendevalda och frivilliga, tydliga riktningar för vilka vi är till för. Församlingen är till för alla som vistas där. Kyrkoordningen är tydlig, vårt ansvar är alla som vistas i församlingens geografiska område.
Med de vindar som blåser inte bara i Sverige, men också i Norden och Europa, av ökad främlingsfientlighet är det av största vikt att Svenska kyrkan är med och tar ett aktivt ansvar för en ökad förståelse och arbetar för alla människors lika värde, oavsett religionstillhörighet. Arbete med religionsdialog pågår kontinuerligt i hela världen och i Sverige ser vi utmärkta former för det i bl. a. Sofia församling i Stockholms stift. Ett intensifierat arbete med religionsdialog i Svenska kyrkans församlingar kan förhoppningsvis leda till förståelse, respekt och ett multikulturellt samhälle där alla, oavsett religion och trostillhörighet, lever tillsammans, sida vid sida.
Att inspirera varandra att arbeta med religionsdialog är en bra strategi att motverka främlingsfientlighet och rädsla. Att lära känna människor med annat etniskt ursprung och annan trostillhörighet än den kristna tron är också ett sätt att lära känna sig själv och vara förankrad i sin egen tro och tradition. Det kan skapa möjligheter för ökad förståelse och respekt för vars och ens tro som i förlängningen kan skapa en tolerans för olikheter.

Hammarö den 11 maj 2011

Micael Åsman (S)


Tillbaka till lista med motioner

Relaterade dokument

Motioner
   Mot 2011:53 
Mot 2011:75

Betänkanden
Kl 2011_07

Debattinlägg
§ 050

Beslut av ärende
§ 075

Behandling av ärende
§ 050

Läronämndens yttrande
Ln2011_09y.pdf

//