Nationell strategi för ökat ideellt engagemang

Motion 2011:33
av Olle Burell och Karin Perers

 

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att utarbeta en nationell strategi för hur Svenska kyrkans församlingar ska ges stöd att utvecklas som forum för ideellt engagemang inom kyrkan och i det svenska samhället.

Motivering
Svenska kyrkan är inte endast Sveriges i särklass största medlemsorganisation, utan också en samhällsaktör med lokal närvaro i hela landet. På många orter har både postkontoret, matbutiken och distriktssköterskan försvunnit – men på kyrkogården hålls det snyggt, församlingshemmet står alltid redo att användas och en stor del av kultur- och musiklivet är det Svenska kyrkan som svarar för.
Efter några decennier då kommunerna, landstingen och staten lyckades klara det mesta helt på egen hand, inser numera de flesta att även andra krafter i samhället behövs. Välfärd och livskvalitet är mycket mer än våra lagstadgade rättigheter inom vård och omsorg. Och det är mer än vad skatten räcker till. Svenska kyrkan bidrar varje dag till att göra Sverige mer solidariskt och medmänskligt.
Att troget betala sin kyrkoavgift år efter år, är därför i sig en viktig insats för den ideella sektorn i vårt land. Att ställa upp som förtroendevald, frivilligarbetare eller volontär är att ytterligare stödja en verksamhet som kommer medmänniskor till glädje. I en tid då lokalt och globalt kopplas samman och många söker efter fler sätt att bidra till ett bättre samhälle, har Svenska kyrkan chans att ta täten.
Med sitt finmaskiga nät av kunniga medarbetare och välutrustade lokaler i hela Sverige, har Svenska kyrkan unika förutsättningar att utvecklas som ett forum för ideellt engagemang och volontärskap. Det handlar naturligtvis om att satsa på församlingarnas egen diakoni, barnverksamhet etc., men också om att generöst erbjuda sina resurser för att stärka lokalsamhället på orten där man verkar.
Den omvärldsanalys som ska finnas i varje församlingsinstruktion, ger chans att reflektera över hur Svenska kyrkan lokalt ska ta tillvara sin fulla potential när det gäller att bjuda in både sina egna medlemmar och befolkningen i övrigt till ett liv som engagerad medmänniska och medborgare. På många håll skulle detta också förstärka kyrkans bidrag till integration genom ekumenik och religionsdialog.
Ideellt forum i Svenska kyrkan, som är ett samarbete mellan olika inomkyrk-liga organisationer, spelar en viktig roll i sammanhanget. Organisationens syfte är att stödja och utveckla delaktighet och idealitet i det lokala församlingslivet och den skapar mötesplatser för erfarenhetsutbyte, inspiration och kunskapsspridning, framför allt vid de återkommande idédagarna som samlar folk från hela landet.
Ideellt forum samverkar med studieförbundet Sensus som erbjuder utbildningar för kyrkliga arbetslag som vill vidareutveckla församlingens arbete kring idealitet och frivillighet. Tillsammans har man också bidragit till Luleå stifts treåriga projekt Volontärbyrån i Svenska kyrkan, som möjliggjordes genom ett anslag ur kyrkostyrelsens riktade utvecklingsstöd (KRUS), med start 2007.
Projektets effektmål var: ”Det ska vara lätt att finna sin uppgift för den som vill göra en ideell insats i Svenska kyrkan”, vilket skulle uppnås genom att skapa strukturer och verktyg som underlättade för delaktighet och ideellt engagemang i de lokala församlingarnas utvecklingsarbete. Som pilotförsamling fungerade Piteå landsförsamling, som tillsammans med Luleå stift var projektägare.
I slutrapporten från december 2010 konstateras följande:
Resultatet har i hög grad överträffat projektets uppsatta mål. Den utvecklingsprocess som projektet skulle skapa och utveckla i 7–10 församlingar inom Luleå stift har under projekttiden spridits och fått nedslag i tio stift och berör vid projektets avslutning ca 50 lokala församlingar. En orsak till denna framgång är den samarbetsstruktur som burit projektet och de breda kontaktytor som därmed skapats inom Svenska kyrkan som helhet.
Av särskild betydelse för vår kyrkomötesmotion är följande citat ur rapporten:
I anslutning till projektet har många kontakter skapats som visar att Svenska kyrkan är en respekterad och gärna sedd aktör och samverkanspart inom ’den tredje sektorn - det civila samhället’. […] Det är tydligt att Svenska kyrkan har många viktiga och lättillgängliga kontakter inom räckhåll utanför sina mer interna revir. Den avgörande framtidsfrågan för Svenska kyrkan är utan tvekan hennes förmåga att ta vara på dessa möjligheter
I kyrkostyrelsens skrivelse 2010:01, Verksamhet och ekonomi för den nationella nivån åren 2012–2014, sägs i avsnittet 1.1 Uppdrag följande: ”Väsentligt är också att ideellt engagerade medlemmar bär upp kyrkans arbete.” I resten av den i övrigt utmärkta inledningen till kyrkostyrelsens skrivelse, finner vi dock att en hel del hade kunnat tilläggas, för att göra frågan om frivillighet synlig.
Avsnittet om människors relation till Svenska kyrkan beskriver det faktum att många saknar ett närmare förhållande till Svenska kyrkan och att det är en stor utmaning för folkkyrkan att visa hur hon är relevant i människors liv. Här skulle vi vilja lyfta fram, att frivilligt engagemang och volontärskap hjälper människor att känna att de lever enligt de kristna värderingarna och ingår i kyrkan.
I avsnittet om den digitala revolutionen sägs att ”de vardagliga relationerna är inte alltid eller ens i första hand knutna till grannar, lokala institutioner och andra sammanhang där man bor”. Här menar vi, att främjandet av ideellt engagemang måste ske såväl lokalt som digitalt och uppdrag erbjudas såväl lokalt som på distans, för att möta den yngre generationens önskemål och förväntningar.
Vidare sägs att ”Det sker politiska och ideologiska förändringar i samhället när det gäller synen på hur samhällets välfärd ska organiseras. […] Kyrkan är redan en viktig aktör i dessa sammanhang men dess roll skulle kunna bli än mer tydlig.” Vi menar att volontärer kan spela en viktig roll, om Svenska kyrkan i framtiden tar på sig fler och utökade roller inom välfärden i bred mening.
Kyrkostyrelsen sammanfattar genom att peka på vikten av ”mod till förändring och en förmåga att se nya lösningar och möjligheter”. Med varmt instämmande i detta, vill vi hävda att främjandet av ideellt engagemang och volontärskap är ett viktigt sätt att bygga starkare relationer. Det ökar medlemmarnas delaktighet och gemenskap med andra i församlingen och med kyrkan i sig.
Mot bakgrund av ovanstående, anser vi det vara angeläget att kyrkostyrelsen ges i uppdrag att utarbeta en nationell strategi för hur Svenska kyrkans församlingar ska ges stöd att utvecklas som forum för ideellt engagemang inom kyrkan och i det svenska samhället. Att utvärdera projektet ”Volontärbyrån i Svenska kyrkan” torde vara en naturlig utgångspunkt för denna framtidssatsning.

Stockholm den 19 juli 2011 och Mörtarbo den 20 juli 2011

 

Olle Burell (S) Karin Perers (C)


Tillbaka till lista med motioner

Relaterade dokument

Motioner
   Mot 2011:33 

Betänkanden
Kl 2011_18

Debattinlägg
§ 087

Beslut av ärende
§ 134

Behandling av ärende
§ 087

Kyrkomötets skrivelser
KmSkr 2011:8

Snabbprotokoll
2011Kl_18

//