Kyrknytt 2 2011

 www.svenskakyrkan.se/ostratorsas

 

ÖSTRA TORSÅS PASTORAT

 

består av församlingarna Östra Torsås, Nöbbele, Jät och Uråsa.

Pastoratets expedition finns på G Växjöv 33 i Ingelstad. Box 84, 360 44 Ingelstad

tel 300 19. För direktnummer se nedan. Fax 381 32.

E-post: ostra-torsas.pastorat@svenskakyrkan.se (se även föregående sida)

 

www.svenskakyrkan.se/ostratorsas

 

Präster

 Kyrkoherde Lennart Johnsson mobil: 0470 - 72 44 75

 (säkrast på exp onsd - torsd 10 - 12) sms skickas till: 070 - 870 43 44

 Komminister Louise Behrendt 306 07 mobil: 0470 - 382 96

 (tisdag och torsdag 10 - 12) sms skickas till: 076 - 803 06 07

 

Diakon Hans Nyman 382 91 0733 - 89 18 17

Församlingsass Eva-Lisa Nilsson 382 93

Förs.medarbetare Karin Andersson bost: 350 04, 0768 - 54 38 48

 Malin Karlsson bost: 360 55

 Elsie Lennartsson bost: 351 73, 070 - 116 15 55

 

Förs.hemsvärdinna Johanna Johansson U 0709 - 32 04 60

 Märta Johansson ÖT bost: 306 16, 0703 - 73 17 90

 Anette Lennartsson N bost: 0477-301 23, 0709 - 20 01 39

 

Förvaltningsass Mehri Edvinsson Dianat

 382 90

 

Kyrkomusiker Peter Nilsson 382 95 (torsd 10 - 12) bost: 370 11

 070 - 543 70 11

 

Kyrkvaktmästare Märta Johansson bost: 306 16, 380 26 (=även faxnr)

 0703 - 73 17 90

 Mats Nordström mobil: 0470 - 72 44 76

 vik Rune Nordström 070 - 592 63 37

 

Ordförande

Kyrkliga samfälligh Ruth Thor bost: 352 98, 0708 - 12 47 59

Kyrkonämnden Ewa Johansson bost: 306 96, 0738 - 08 73 54

 

Jät kyrkoråd Staffan Bladh bost: 311 18, 070 - 311 18 72

Nöbbele kyrkoråd Birgit Henriksson bost: 352 47, 070 - 550 52 47

Uråsa kyrkoråd Tommy Claesson bost: 320 26, 0708 - 32 08 11

Ö Torsås kyrkoråd Bengt-Uno Lilja bost: 305 25, 0768 - 20 68 28

 

Samlingslokaler

Östra Torsås sockenstuga 305 15 Nöbbele sockenstuga 350 10

Arken 301 21 Magasin och kyrka 350 01

Jät församlingshem 312 50 Uråsa sockenstuga 320 36

Nr 2 2011 juni - augusti

Församlingarna Jät, Nöbbele, Uråsa och Östra Torsås

16 ungdomar från junior- och tonårsgruppen har vandrat från Nöbbele
kyrka till Knapelid, ca 7 kilometer. På vandringen kan allt hända från
lek och tävlingar till att hitta ett äkta bananträd !!!!!!

 

I Pingsttid kan man också fundera på andra frukter. Pingsten handlar ju
om den helige Ande, och i Bibeln talas om Andens frukter. Något som
kan växa fram där Anden är verksam.

I Galaterbrevet 5:22 kan man få veta mer om dem, och även på s 14 i
detta Kyrknytt


Hänt se´n sist

 

Döpta

Vi hälsar Kyrkans nya medlemmar väl-
komna:

 

Nöbbele församling

 3 april Tove Estberg

15 maj Oscar Hagstedt

 

Uråsa församling

20 februari Mathilde Hultin

 6 mars Bella Petersson

 

Östra Torsås församling

 6 mars Stella Karlsson

 2 april Freja Engdahl

 2 april Hugo Olofsson

 3 april Samuel Svensson

17 april Elin Andreasson

24 april Bastian Karlsson

30 april Molly Andersson

15 maj Aina

 

Konfirmerade

Vi gläds med dem som bekräftar sitt dop:

 

Jät församling

 8 maj Hannes Albinsson

 8 maj Emelie Borg

 8 maj Johanna Carlsson

 8 maj Oskar Mendel

 

Nöbbele församling

 8 maj Elias Fransson

 8 maj Ellen Fransson

 8 maj Julia Fransson

 8 maj Hilda Kidell

 

Uråsa församling

 8 maj Erik Lindgren

 

Ö Torsås församling,

 8 maj Tilda Ahlström

 8 maj Rebecka Andersson

 8 maj Martin Barrfelt

 8 maj Frida Bengtsson

 8 maj Eric Bergkvist

 8 maj Philip Bolmgren

 8 maj Matilda Carlsson

 8 maj Hanna Dahl

 8 maj Filip Ervik

 8 maj Felicia Garenberg

 8 maj Hilda Henningsson

 8 maj Joakim Karlsson

 8 maj David Lindberg

 8 maj Isak Molin

 8 maj Alma Nilsson

 8 maj Ellen Nilsson

 8 maj Filippa Ohlander Ströberg

 8 maj Filip Ottosson

 8 maj Ida Ottosson

 8 maj Max Ottosson

 8 maj Gustav Svensson

 8 maj Amanda Söderström

 8 maj Erika Turesson

 8 maj Hugo Wickell

 


Ur innehållet:

 

Konfirmation s 4

Barnverksamheten s 5-6

Musik som varit s 7

Gudstjänster s 8-10

Sommarmusik s 11

Påskvandring s 12

Organisationen s 13

Urngravar s 14

E-postadresser s 15

Telefonlista s 16

e-post adresser

 pastorsexp. ostra-torsas.pastorat@svenskakyrkan.se

 Lennart Johnsson lennart.johnsson@svenskakyrkan.se

 Mona Arnesson mona.arnesson@svenskakyrkan.se

 Louise Behrendt louise.behrendt@svenskakyrkan.se

 Eva-Lisa Nilsson eva-lisa.nilsson@svenskakyrkan.se

 Hans Nyman hans.nyman@svenskakyrkan.se

 

 Staffan Bladh staffan.bladh@gmail.com

 Tommy Claesson tommy.claesson@bahnhof.se

 Birgit Henriksson birgit-henriksson@telia.com

 Ewa Johansson ewa.m.m.johansson@telia.com

 Märta Johansson martajohansson50@hotmail.com

 Elsie Lennartsson elsie.l@telia.com

 Peter Nilsson nille_peter@yahoo.se

 Ruth Thor ruth@bredband2.com

Öppet på pastorsexpeditionen

 

i Kyrkans Hus under sommarens semestertider

är säkrast torsdagar kl 10 - 12.

Nästa Kyrknytt utkommer andra veckan i september

 

Bidrag, synpunkter och idéer kan lämnas till någon i den kommitté som

planerar Kyrknytt: Tommy Claesson (Uråsa) 320 26,

Christer Hultqvist (Ö Torsås) 302 18, Gudrun Johansson (Ö Torsås) 306 92,

Elsie Lennartsson (Nöbbele) 351 73, Hans Nyman (red) 300 19,

Kristina och Per Ramberg (Jät) 311 00, Ruth Thor (Nöbbele) 352 98.

Manusstopp den 24 augusti

Öppna kyrkor i sommar

När många hjälper till är det möjligt att hålla våra kyrkor öppna i sommar.

 Jät kyrka hålls öppen 5 juni - 4 september c:a kl 9-20.

 Jät gamla kyrka hålls öppen under maj - september kl 9-21.

 Nöbbele kyrka hålls öppen 7 juni - 4 september kl 10-16.

 Uråsa kyrka hålls öppen dagtid juni-augusti kl 9 - 18.

 Östra Torsås kyrka hålls öppen dagtid under hela året.

Välkommen för besök och andakt.


Nya urngravar

På Östra Torsås kyrkogård håller vi på
med att anlägga ett nytt urngravskvar-
ter nere i björkdungen. Området ramas
in av en häggmispel häck. Det ska bli
som vanligt att man köper stenen och
har en blomrabatt.

Kvarteret är indelat i gravsättningsom-
råden. Det ska planteras perenner bak-
om gravarna. Det kommer dock bara

att tillåtas liggande stenar, (inom angiv-
na mått). Natursten eller huggen sten.
Inom varje gravsättningsområde skall
det bara vara en sorts sten. Två utav om-
rådena kommer att iordningställas nu.
Resten görs i ordning efter behov. Vi
räknar med att det skall kunna tas i bruk
under sommaren.

Mats Nordström Vaktmästare


Symboler i kyrkan

Mellan varje bildparti i taket på Östra
Torsås kyrka finns en bård. En bård
som består av blad och röda frukter.

Frukten står då för Andens frukter;

kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet,
godhet, trofasthet, ödmjukhet och
självbehärskning (Gal 5:22, se även

Ef 5:8,9).

Kanske föreställer en del av rankorna i
taket vinrankor. Vinrankor står för att
förbli i Kristus och bära frukt åt Gud.

Gudsfolket, Israel, framställs ibland
bildligt i Skriften som ett vinträd, en
vingård som kan bära god frukt, och
som kan bära sura druvor (Jes 5:7).

I avskedstalet till lärjungarna talar Je-
sus om sig själv som den sanna vin-
stocken:

 

Jag är den sanna vinstocken, och min
fader är vinodlaren.

 

Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er.

Liksom grenen inte kan bära frukt av
sig själv om den inte sitter kvar på vin-
stocken, kan inte heller ni göra det om
ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken,
ni är grenarna. Om någon är kvar i mig
och jag i honom bär han rik frukt: utan
mig kan ni ingenting göra.

 (Joh 15:1, 4-5)


När det är sommar i Sverige så önskar
vi nordbor oss lite olika väder. De flesta
vill givetvis ha mycket sol och värme,
men det finns också en kategori som
önskar regn. Bäst kanske önskemålen
kan sammanfattas i följande: regn på
natten och solsken på dagen! Jag vet
hur goda vänner från Afrika som be-
sökt mig avundats över att allt är så
grönt här i Sverige, även under somma-
ren! I deras hemland är mycket ned-
bränt, fattigdomen lurar utanför dör-
ren. Så illa är det inte för oss, men när
det gäller det inre, andliga livet så är
det ”fattigt”, ja, mycket fattigt i vårt
land!

Jesus Kristus säger till Dig, ja till oss
alla: ”Kom till mig, jag vill ge Dig ny
energi, kraft och inspiration.” Du tän-
ker, jaha, det låter ju väldigt bra, men
vad ska jag göra?

Jo, börja med att leta upp en Bibel,
kanske du kan damma av din konfirma-
tionsbibel eller kan Du köpa en ny, det
är det värt. Läs sedan den underbara

boken Psaltaren som Du hittar i Gamla
testamentet. Börja med psalm 1 i Psal-
taren, läs några verser till att börja
med, läs långsamt och meditativt.

Senare kan Du läsa ett helt kapitel. Be
Guds Ande vägleda Dig i Din läsning för
som det står: ”… Anden gör levande!”

Att sedan börja läsa ett evangelium är
också en god idé, exempelvis Lukas,
som Du hittar i Nya testamentet.

Att kombinera bibelläsning med bön är
bra. Men hur ska jag be? Jo, du kan be
en kort bön, exempelvis någon av föl-
jande:

”Jesus Kristus, var med mig idag!
Amen”

”Gud, jag ber för mig själv, för dessa
personer…”, som du nämner vid namn.

Du kan också be: ”Tack Gud för idag!
Amen.” Avsluta gärna med Vår Fader
och Välsignelsen.

Allt gott och en Välsignad sommar öns-
kar jag Dig!

Lennart Johnsson,

Kyrkoherde i Östra Torsås pastorat


S O M M A R S O L R E G N

Vi träffas till en

Friluftsgudstjänst i Jät

med tema "slåtteräng" pingstdagen den 12 juni kl. 16.00.

 

Platsen är vid Hokna ek, Djura Nöbbele (byvägen från smedjan)

Musik framförs av Sven Thorstensson

Avslutas med kaffe och kringlor

 

Varmt välkomna önskar Jäts församling

(Vid regn flyttas gudstjänsten till Jäts kyrka och församlingshemmet)


Tid: Mellan 11.00 och 16.00.

Plats: Hembygdsstugan vid

 Jäts gamla kyrka.

Kaffeservering

 

Har du något att skänka så tar vi tack-
samt emot det. Vi kan inte ta emot
kläder eller möbler.

 

Inlämning kan ske fredagen den 8 juli
mellan 18.00 och 19.00 eller under lör-
dagen från kl. 10.00 i Hembygdsstugan.
Om du vill lämna in under annan tid
eller om du har frågor går det bra att

ringa någon av oss:

 Kent Andersson 310 10

 Birgit Feuk 312 62

 Kristina Ramberg 311 00

 Jan Peter Dahl 681 98;

 073-524 02 65

 

Behållningen delas lika mellan Svenska
kyrkans internationella verksamhet
och Jäts hembygdsförening

 

Välkomna!

Internationella gruppen i Jäts församling
och Jäts Hembygdsförening


Loppmarknad i Jät lördagen den 9 juli

Konfirmation

Söndagen den 8 maj var det konfirma-
tion i Östra Torsås kyrka. Det var en
strålande, vacker vårsöndag, när 33
ungdomar från pastoratets alla fyra
församlingar konfirmerades, efter att
ha ”läst” ett antal onsdagseftermidda-
gar sen i höstas.

 

I augusti startar nästa grupp konfir-
mander. Då prövar vi ett alternativ till
eftermiddagsläsningen. Vi börjar med
tre heldagar före skolstarten och avslu-

tar med tre hela dagar i juni före kon-
firmationen, som blir söndag den 1 juli
2012. Däremellan träffas vi ett par tim-
mar en del söndagar i samband med
gudstjänsten. Det blir också läger, ut-
flykt, mm.

Du som är född 1997 har fått en sär-
skild inbjudan, men om Du är född ett
annat år och går i årskurs 8 är Du också
välkommen att anmäla Dej! Ring pas-
torsexpeditionen tel 300 19 för mer
information. Eva-Lisa Nilsson


Organisationsförändring

 

Stiftsstyrelsen har skickat ut på remiss ett förslag till organisationsförändring i
Växjö kommun. Förslaget går ut på att alla församlingar och samfälligheter i
kommunen, från Aneboda-Asa-Berg i norr till Jät i söder ska bilda ett pastorat
med endast en kyrkoherde, nämligen domprosten i Växjö. Nuvarande kyrkoher-
dar blir arbetsledande komministrar i delvis nybildade församlingar.

 

För Östra Torsås pastorat innebär förslaget att Östra Torsås, Nöbbele, Jäts och
Uråsa församlingar går ihop till en församling under namnet Ingelstads försam-
ling. Varje kyrka i den nya församlingen behåller dock sitt eget namn.

 

Fördelarna med förändringen är att experter tar ansvaret för fastigheter, perso-
nal och annan gemensam administration, medan präster, diakoner, barnarbeta-
re med flera kan ägna sig mera åt verksamhet riktad till församlingsborna. Kyr-
kans Hus kommer att vara kvar i Ingelstad.

 

Den svaga punkten i förslaget är att de folkvaldas representation minskar. Vi
tappar alltså en del av vårt självstyre och vår självständighet, men detta vägs
förhoppningsvis upp av styrkan av att ingå i en större gemenskap med många
engagerade personer som delar med sig av kunnande och entusiasm.

 

Stiftsstyrelsen fattar beslut i juni 2011 och omorganisationen är tänkt att verk-
ställas den 1 januari 2014.

 

Ewa Johansson, ordförande i kyrkonämnden

Kulissbygge

Margareta, Anette, Elsie
och Lena har varit på ku-
lisskurs och tillverkat Je-
rusalemsporten, båt, mu-
rar och brunnar som
kommer att användas när
vi bygger miljöer med de
evangeliska figurerna.


Påskvandring

Den 15 april var det dags för årets
Påskvandring - med och för- någon av
skolorna i vårt pastorat. I år var det
skolan i Nöbbele som fick vara med
och följa Jesus från Palmsöndagens
intåg i Jerusalem till Påskdagens Upp-
ståndelse med den tomma graven. Det
var två grupper med totalt ca 40 barn
och lärare som kom för att få vara med
om Stilla veckan och Påskens händel-
ser.

Vi gjorde en tidsresa tillsammans med
början vid Jerusalems port där barnen
knackade på och till sist blev insläppta
av en tullare som tog alla deras
”guldpengar” i skatt. Där i hallen fanns
en marknad där guidningen genom
resan och Jerusalem började. Tänk,
Jesus gick igenom marknaden medan vi
alla var där! Vi följde honom till övre
salen och gick sedan vidare till Getse-
mane (på nedre plan) där i mörkret fick
vi vara med om hur Jesus fängslas. Då
gick vi snabbt vidare till kyrkan – för att
se vad som skulle hända honom- men
när vi kom till kyrktrappan hörde vi

hammarslagen….

Så gick vi längre in på kyrkogården för
att gå till Jesu grav. När vi kom till sak-
ristians ytterdörr stod det några kvin-
nor där och delade ut påskliljor. Vi tog
dem och gick in genom ytterdörren in i
Jesu grav men den var tom… och en
ängel kom och sa: Jesus är uppstån-
den! Jesus lever på nytt! I påskens
glädje fick vi sedan gå in i kyrkan för att
fira att Jesus lever! Vi sjöng om att Je-
sus har uppstått och viftade glatt med
påskliljorna.

Till sist gick eller sprang barnen glada,
med Påskliljor, över till skolan igen.
Några sjöng fortsatte glatt att sjunga
påskens glada budskap ”Uppstått har
Jesus, hurra, hurra. Han lever, han le-
ver, han lever än…

Till sist vill jag passa på att tacka er alla
– Malin, Sigge, Elsie, Ulla Karin, Hans,
Mona och Karin- som ställde upp och
på olika sätt hjälpte till att förbereda
och genomföra årets Påskvandring!
Louise Behrendt


Bilder från samma vandring som
nämns på framsidan. Laget nedan är
taggat att ge sig ut

Hej- En solig och varm torsdagseftermiddag passade vi Mini-
maler i Ö Torsås på att vara ute. På väg ner till Sjöbol hade vi
en tipspromenad, väl framkomna lekte vi lite och sen

fikade vi.

Vårhälsning från

Minimalerna

Vår- och sommarhälsningar från

Barngruppernas höststart

Våra grupper har nu slutat för terminen och vi önskar alla deltagare en

Trevlig sommar!

Välkommen igen vecka 36 när vi startar höstens verksamhet!

Ring gärna om du har några frågor! Eva-Lisa Nilsson 382 93


Ansgarsgruppen i Nöbbele har bestigit
sin favoritsten

Några av Minisarna i Nöbbele

myser i sin soffa


Miniorerna avsluta-
de med glassfika.

Juniorerna i Ö Torsås har
bland annat dekorerat väs-
kor och målat vår-tavlor
under vårterminen.

Lördagen den 19 mars var det föräldra-
frukost i Jät. Vi hade bjudit in Elisabeth
Ingvarsson, en trettonbarnsmamma
som nu ritar och skriver kort m.m. där
oftast någon ko finns med, t.ex KOR-
RUMPERAD (det står en massa kossor
på rad).

Frukosten och föreläsningen uppskat-
tades av de som var där.

Föräldrafrukosten i mars

Vid helgsmålsbön i Nöbbele kyrka och Jäts gamla kyrka

lördagar kl 18.00

 

2 juli i Jäts gamla kyrka

Gert Blom trumpet, Per Svensson keyb.piano och sång

 

9 juli i Nöbbele kyrka

Tonårsgruppen ”Sailing teenage”

 

16 juli i Jäts gamla kyrka

”Musik i sommarkväll”

Jonna Hybelius sång, Gertie Sjölin piano, Roland Hybelius klarinett

 

23 juli i Nöbbele kyrka

sång av Cecilia Claesson och Thyra Häggstam

 

30 juli i Jäts gamla kyrka

Peter ”Nille” Nilsson i full frihet

 

6 augusti i Nöbbele kyrka

Bröderna Mats ”Masse” Sindenius och

Peter ”Nille” Nilsson spelar och sjunger till Guds ära

 

13 augusti i Jäts gamla kyrka

”Om sommaren sköna när marken hon gläds”

Yvonne Tuvesson Rosenqvist sång, Åsa Sundstedt accordion

Jan Hydbring, orgel/piano

 

20 augusti i Nöbbele kyrka

”Allt detta och himlen därtill”

Sofia Wolmesjö sång, Sven Torstensson piano

 

27 augusti i Jäts gamla kyrka

”Nu jublar alla blommorna”

Nöbbelesångarna, Georg Sjöberg

Karin Andersson ackompanjatör, Matina Roth flöjt

Sommarmusik

Varmt välkomna!


Mer om gudstjänsterna

 

Sommarmusik vid helgsmålsbönerna

Vid helgsmålsbönerna lördagkvällar i

Nöbbele och Jät i sommar blir det musik.

Se programmet på nästa sida här i Kyrknytt.

 

Sommarmusik i Östra Torsås kyrka

Onsdag den 29 juni kl. 20.00

"Musik i midsommartid"

Karin Nilsson, sopran;

Joakim Nilsson, orgel & piano.

 

Onsdag den 13 juli kl. 20.00

"Nu kommer kvällen"

Solistkvartetten:

sopran Yvonne Tuvesson Rosenqvist,

alt Annette Sindenius

tenor Mats Sindenius, bas Hans Linden

 

Sommarens gudstjänster i Jät

hålls i Gamla kyrkan

under juni, juli och augusti.

( = * i gudstjänstschemat)

 

Aftonbön

Under juli månad hålls aftonbön varje tors-
dag kl 20.30 i Jäts gamla kyrka.

Efter aftonbönen serveras kaffe

 i eller utanför Hembygdsstugan.

HAUPTGOTTESDIENST

mit ABENDMAHL

Högmässa på tyska.

21 Augusti, 9.30

Solist: Yvonne Tuveson Rosenvist

Jät alte Kirche/Jät gamla kyrka

Willkommen! Välkommen!

 

 Ö Torsås

Nöbbele

Jät

Uråsa

10 sönd e Trefaldighet

28 augusti

Nådens gåvor

18 Högmässa

11 Gudstjänst

 

9.30 Högmässa

 Kaffe

11 sönd e Trefaldighet

4 september

Tro och liv

9.30 Temagudstjänst

 Kaffe

 

11 Friluftsgudstjänst

 på badplatsen,

 Korvgrillning

18 Gudstjänst

12 sönd e Trefaldighet

11 september

Friheten i Kristus

 

14 Familjegudstjänst

 Terminsupptakt

Glassfest och godisregn

 

11 Högmässa

 

Den 28 april höll jag, Emilia Fransson
en välgörenhetskonsert i Värends
Nöbbele. I ett år har jag arbetat med
att få ihop konserten som mitt pro-
jektarbete på Katedralskolan i Växjö.

Insamlingen av pengarna gick till
barnhemmet Siyaphambili i Sydafrika
som drivs av en viljestark kvinna vid
namn Ndileka som jag under året har
haft kontakt med. På barnhemmet
som äger rum i Ndilekas hem bor ca
20 barn och under dagarna kommer
ca 200 barn för att få mat i magen,
läxhjälp och ha kul. Alla barn har mist
sina föräldrar i Aids och risken att de
är smittade är stor. De barn som
kommer under dagarna bor själva
med sina syskon i childheaded house
holds.

Konserten började i kyrkan tillsam-
mans med sång- och dramagruppen,

Peter Nilsson och ett band bestående
av ES elever och en lärare. Efter att vi
varit i kyrkan fortsatte konserten i
sockenstugan med fika, mer musik,
lotteri och en gäst från Sydafrika.

Vi fick in 3000 kronor under kvällen
och det kommer att gå oavkortat till
Siyaphambili.

 

Tack till alla som kom och till alla som
hjälpt mig, utan er hade det inte gått
att genomföra! Emilia Fransson


Under de tre passionskvällarna i
Nöbbele kyrka samlades 99 per-
soner för att lyssna till passions-
berättelserna som förgylldes med
sång och musik av våra ungdo-
mar. På bilden ser vi Elias Frans-
son och Billy Korner från tonårs-
gruppen som spelar gitarr, vid ett
av fönstren som föreställer när
Jesus döms av Pontius Pilatus.

Passionsandakterna i Nöbbele

Konsert som projektarbete

 

 

 

//