Innerstadsutredningen

Innerstadsutredningen ser över församlingsindelningen i innerstaden. En ny församlingsindelning kan sedan träda i kraft tidigast den 1 januari 2014.

Bakgrunden till utredningen är att antalet kyrkotillhöriga i de 18 församlingarna i Stockholms innerstad har minskat med nästan tio procent inom loppet av den senaste tioårsperioden. Det innebär minskade intäkter genom kyrkoavgiften, vilket på flera håll kan leda till stora problem inom en nära framtid.

Svara mot nya krav och förväntningar
Syftet med utredningen är att finna en mer ändamålsenlig struktur, som bättre svarar mot försämrade ekonomiska förutsättningar, men också mot nya och ändrade krav och förväntningar på Svenska kyrkans verksamhet.
 
I utredningen presenteras modeller för hur församlings-, pastorats- och kontraktsindelningen skulle kunna ser ut framöver. Den ena huvudmodellen innebär att församlingar läggs samman till totalt fyra stora församlingar utifrån malmarna, alltså Östermalm, Norrmalm, Västermalm och Södermalm. Den andra modellen innebär ett "lösare" samarbete församlingarna emellan genom att de bildar frivilliga samfälligheter. Dessa båda huvudmodeller har nu remissinstanserna att ta ställning till. Stiftsstyrelsen lämnar det också öppet för var och en att komma med egna alternativ.

Berör alla
- Alla församlingar påverkas av vikande antal kyrkotillhöriga. Det ser lite olika ut, men ingen är oberörd. Det är ett skäl till att vi låter alla församlingar i stiftet — inte bara de berörda — vara remissinstanser, säger Birgitta Ödmark, stiftsdirektor och stiftsstyrelsens sekreterare.
 
- Dessutom påverkar strukturen i innerstaden många fler än de som bor där. Det är ett viktigt faktum för stiftsstyrelsens bedömning. En stor del av stiftets invånare vistas i innerstaden regelbundet och många deltar i innerstadsförsamlingarnas utbud, trots att de inte bor där.

Stiftsstyrelsens beslut om eventuella förändringar i församlings- och pastoratsindelningen kan fattas tidigast under våren 2012. En indelningsändring kan sedan träda i kraft den 1 januari 2014.

Innerstadsutredningen

Skapad: 2011-03-25 13:25:00

Församlings- pastorats och kontraktsstrukturen i Stockholms innerstad har på stiftsstyrelsens uppdrag utretts av PricewaterhouseCoopers. Syftet med utredningen har varit att finna en mer ändamålsenlig indelning, som bättre svarar mot förändrade ekonomiska förutsättningar samt nya förändrade krav och förväntningar på Svenska kyrkans verksamhet.

//