Minoritetsspråk

Kyrkoordningen lyfter särskilt upp församlingens ansvar för språkminoriteterna. I församlingsinstruktionen skall ingå "en redogörelse för församlingens verksamhet på teckenspråk samt på samiska, finska och andra språk".

Kyrkoordningen gör klart att detta arbete är den lokala församlingens ansvar och hör hemma där. Stiftet skall på olika sätt främja det, hjälpa till att få det att bli en integrerad del av församlingens liv och verksamhet.
Sverige-finskt
Det viktiga är att sverigefinska människor har tillgång till kyrkans tjänster på sitt eget språk på rimligt avstånd från sin bostadsort. I praktiken betyder detta bl.a. att det behövs tvåspråkiga medarbetare i församlingar med större koncentration av sverigefinsk befolkning. De församlingar som har ett mindre antal sverigefinnar bör kunna hitta samverkansformer för att lösa detta.
 
Andra minoritetsspråk
Samma gäller också andra minoritetsspråk. Sverige är idag ett mångkulturellt land, i många församlingar i vårt stift talas idag tiotals olika språk.
"Församlingen har ansvar för den kyrkliga verksamheten för alla som vistas inom församlingen" (KO 2 kap 1§) , oavsett språk och nationalitet, oavsett kyrkotillhörighet. Detta är en aspekt som aktualiserar församlingens grundläggande uppgift med alla sina dimensioner på ett sätt som öppnar nya möjligheter, nytt ömsesidigt lärande, ny kreativitet.
Medarbetare på stiftet står gärna till tjänst för att tillsammans med församlingarna hitta fungerande arbetsformer i församlingens möte med minoriteter. Kontakta stiftsdiakon Kenth Björk 013-24 26 25 kenth.bjork@svenskakyrkan.se
Erfarenheterna visar att även om församlingen inte brukar möta minoritetsspråk så ofta i sin vardag, så dyker för eller senare upp ett behov av det. Ett bra sätt för församlingen att ta sitt ansvar är att bygga beredskap för detta och även aktivt kunna erbjuda möjlighet t.ex. till kyrkliga handlingar på ett minoritetsspråk eller tvåspråkigt.
 
Kyrkohandboken
Svenska kyrkans handbok och Den svenska psalmboken finns översatt på finska. Ordning för dop, vigsel och begravningsgudstjänst finns på engelska, tyska, franska och spanska. Beställs på Verbum.
 
Medlemmar i kyrkor som undertecknat Borgå-överenskommelsen
Enligt Borgåöverenskommelsens gemensamma deklaration är de kyrkor som undertecknat dokumentet förpliktade ”att betrakta döpta medlemmar av alla våra kyrkor som medlemmar av vår egen” (§58).
Det innebär bl.a. att de som tillhör någon av dessa kyrkor, och som efterfrågar en kyrklig handling, ska behandlas på samma sätt som om de tillhörde Svenska kyrkan. De har således rätt till vigsel och begravningsgudstjänst i våra församlingar utan att någon avgift tas ut.
Följande kyrkor har i nuläget undertecknat överenskommelsen:
  • Engelska kyrkan
  • Estniska evangelisk-lutherska kyrkan
  • Finska evangelisk-lutherska kyrkan
  • Irländska kyrkan
  • Isländska kyrkan
  • Litauiska evangelisk-lutherska kyrkan
  • Norska kyrkan
  • Skotska episkopala kyrkan
  • Svenska kyrkan
  • Walesiska kyrkan
Den Danska folkkyrkan och den Evangelisk-lutherska kyrkan i Lettland har inte undertecknat överenskommelsen, men fungerar som observatörer.

//