Församlingar i Luleå stift

Kontraktskarta Luleå stift

Kontraktskarta Luleå stift

Svenska kyrkans primära enhet är församlingen. Flera närliggande församlingar bildar ett kontrakt. Luleå stift har 57 församlingar som är indelade i åtta kontrakt, det är dessa kontrakt du ser på kartan. I varje kontrakt finns en kontraktsprost som har ansvar för övergripande frågor i kontraktet.

Kyrkoherden är chef över de anställda i församlingen/pastoratet och har ansvar för att det kristna budskapet förkunnas rätt och att samverkan fungerar i församlingen/pastoratet. Ett pastorat är en samverkansform för flera församlingar där man samverkar inom såväl kärn- respektive stödverksamheten och har en gemensam kyrkoherde.
 

Pastorat – församlingar i samverkan

Från den 1 januari 2014 fick Svenska kyrkan delvis en ny struktur med anledning av kyrkomötets beslut om ny organisation på lokal nivå.

Strukturförändringen innebär att fler församlingar nu samverkar i pastorat med gemensam kyrkoherde. Det som tidigare kallades samfälligheter övergick i och med årsskiftet till att kallas pastorat.
Läs mer om Svenska kyrkans nya struktur

 

Ny indelningförändring 2015

1 januari 2015 skedde ytterligare en indelningförändring i stiftet. Då bildade Sorsele- och Malå församling tillsammans Malå-Sorsele pastorat.
Läs mer om pastoraten i Luleå stift

 

 

 

//