Det här är Härnösands stift

Härnösands stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift och består geografiskt av Jämtland, Härjedalen, Medelpad och Ångermanland. Stiftets huvuduppgift är att stödja församlingarna.

Stöd till församlingslivet
Stiftet ska, enligt kyrkoordningen, främja och ha tillsyn över församlingslivet. Eftersom församlingarnas uppgift är gudstjänst, undervisning, diakoni och mission, är detta huvudområden också för Härnösands stift.
Stiftets stöd till församlingslivet sker bland annat genom inspiration, fortbildning och rådgivning till anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare i stiftets församlingar.

Stiftet ska också se till att församlingarna följer Svenska kyrkans regelverk, kyrkoordningen.

De som är vigda till uppdrag i kyrkan – präster och diakoner – är bundna till Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära med ett särskilt ansvar inför stiftet med dess biskop och domkapitel.

Församlingar, pastorat och kontrakt
Grunden i Svenska kyrkans organisation är församlingarna. I Härnösands stift finns 98 församlingar (år 2016).
En eller flera församlingar bildar ett pastorat för att hantera till exempel personal- och fastighetsfrågor. I stiftet finns i dag 51 pastorat.
Pastoraten i Härnösands stift är i sin tur organiserade i åtta kontrakt som fungerar som bas för viss utbildning och vissa gemensamma satsningar.

Härnösands stift inrättades år 1647. År 1904 bildades Luleå stift, av en geografiskt stor del av stiftet. Härnösands stift utmärks av en jämförelsevis hög grad av tillhörighet till Svenska kyrkan, av stor andel döpta och en positiv utveckling när det gäller konfirmerade.

Beslutande organ och kansli
Högsta beslutande organ i stiftet är det demokratiskt valda stiftsfullmäktige. Stiftsfullmäktige utser stiftsstyrelsen som är stiftets verkställande organ.
Stiftskansliet finns i Härnösand och i Östersund.

Biskopen
Biskop i Härnösands stift är från december 2014 Eva Nordung Byström. Biskopen är stiftets andlige ledare samt ordförande i stiftsstyrelsen och domkapitlet.

Korta fakta

  • i stiftet bor 369 826 människor
  • 74,8 procent är medlemmar i Svenska kyrkan
  • Cirka 1 000 anställda
  • Cirka 1 500 förtroendevalda
  • Cirka 200 kyrkobyggnader
  • 671 274 gudstjänstbesök
  • 59 procent av födda döps
  • 49 procent av de kyrkotillhöriga 15-åringarna konfimeras.

(Statistik från 2014)

Verksamhetsplanen

Stiftet har en mångfasetterad verksamhet som du kan läsa mer om i stiftets verksamhetsplan.

Ladda ner verksamhetsplanen

//