Kyrkoherden

Årssammandrag för 2015. Nyårsdagen i Kalmar domkyrka

Gott att se alla er som kommer från de fem församlingar bildar gemenskapen i Kalmar Pastorat! Vi har kommit samman här för att fira nyåret i vår Domkyrka. Centrum för allt vi gör är det gudstjänstliv som delas i varje församling kyrkoåret runt. Men vid några tillfällen är det gott att samlas för att få se och manifestera att vi hör ihop och att vi är en del av en mycket större gemenskap, mycket större än den vi delar tillsammans här i Kalmar Domkyrka. Det har blivit en god tradition att vi ses i Domkyrkan på nyårsdagen för att på den dag som har temat ” I Jesu namn” både får ta en ny ansats och titta lite i backspegeln.  

När det gäller statistiken har vi fått nya digitala verktyg som gör att vi kan sammanfatta uppgifterna mycket enklare. Den totala gudstjänststatistiken är inte helt komplett men med några få undantag är den redan på plats! Särskilt gläds vi åt att vi har varit så många människor som firat Jesu födelses fest! När det gäller deltagande i söndagens huvudgudstjänst, som för det mesta firas som högmässa så var det under 2015 ca 23000 personer som delade gudstjänstgemenskap!

I Två Systrars församling var det fler som deltog i veckomässor och tideböner än i söndagens familjemässa. Fortfarande ca 10000 gudstjänstfirare!

En annan sak som jag gärna lyfter fram är det stora antal barn som regelbundet deltar i gruppverksamhet i S:t Johannes. Här har statistiken inte riktigt blivit komplett ännu, men över 1200 deltagare i familjegudstjänster säger mycket om uppslutningen

I den öppna gemenskapsverksamheten i S:ta Birgitta har det under året samlats ca 2650 personer! Mer än fördubbling sedan 2014!  

I Heliga Korsets kyrka har både antalet veckomässor och deltagare ökat. Som begravningskyrka är fortfarande Heliga Korsets kyrka mycket omtyckt av Kalmarborna.  Ca 3800 deltagare har man haft under årets begravningsgudstjänster. När det gäller de kyrkliga handlingarna finns följande facit:

Av Pastoratets invånare har 219 (193) personer döpts under året, 93 (90) har konfirmerats, 112 har vigts (104) och 337 (282) har begravits. Sedan tillkommer ganska många som kommer till oss från andra församlingar för dop, konfirmation, vigsel och begravning. Detta är särskilt märkbart när det gäller konfirmander och vigslar.

Antalet utträden har detta år ökat marginellt från 249 till 259 . Den vanligaste angivna faktorn är som vanligt påminnelsen vid deklarationen och slutskatten. Vi har 19 (22) inträden. 2014 var på detta sätt mer ett normalår när det gäller in- och utträden. Dessa siffror inkluderar inte de nydöpta!

När det gäller särskilda händelser under 2015 vill jag kortfattat nämna följande:

Lördagen den 12 september noterade vi minnet av det gamla Kalmarstiftet genom  att fira en kyrkodag som kom att handla om ”Trons liv” Vi inledde med en festhögmässa i Domkyrkan ledd av vår nye Biskop Fredrik Modéus. ----Efter lunch på Stadshotellet vidtog ett antal intressanta semiarier. Initiativtagare till dagen var Kalmar Stifts Diakonisällskap, med understöd av Kalmar Stifts Bibelsällskap och Kalmar Pastorat.  

Samma dag firades Kalmar Pride för första gången och under Svenska kyrkans banderoll vandrade församlingsmedlemmar från Kalmar och Öland.

”Dop för alla” anordnades den 17 oktober i Domkyrkan. Dagen uppmärksammades ordentligt i media och 5 barn och ungdomar fick ta emot dopet denna dag. Noteras bör att det vid ca 100 dopgudstjänster har deltagit nästan 5000 personer! 

Ekumeniska gudstjänster har bland annat firats på Nationaldagen och på nyårsafton och midsommarafton.

En rik konsert- och musikverksamhet, väl anpassad efter varje församlings behov och förutsättningar. Sammantaget har 70 musikgudstjänster och konserter samlat ca 9.000 deltagare i Domkyrkan. Vi upplever också ett uppskattat och med rätta uppmärksammat musikliv i S:ta Birgitta.

I slottskyrkan finns ett musikliv som samlar ca 1900 deltagare i konserter och musik-gudstjänster.

Lunchmusiken i Domkyrkan och i Heliga Korsets Kyrka är populära samlingspunkter.

Ett värdefullt och kärleksfullt arbete har gjorts under ledning av Stadsmissionen för de Romska migranter som finns i vår stad. Lorensbergskyrkan har gjort en stor insats som samlingspunkt. Allt detta hade inte fungerat om inte de många volontärerna funnits som så frikostigt gett av sin tid och sitt engagemang.  

Inför 2016. Församlingsinstruktionen


I december 2015 utfärdade Domkapitlet i Växjö en församlingsinstruktion för Kalmar pastorat.  Finns på hemsidan för Kalmar Pastorat. Jag ska inte säga mer om det just nu är att det kommer att vara ett viktigt material när det gäller hur vi ska satsa i framtiden. Jag vill bara lyfta fram den viktiga frågan om tillgänglighet öppenhet som finns i instruktionen.

Vid kyrkofullmäktiges möte i december bekräftades också de val till församlingsråden som gjordes i oktober månad. Arbetet med att skapa en bra och konstruktiv fördelning av arbetet mellan Kyrkorådet och Församlingsråden behöver prioriteras.

Under 2016 ser det ut som att vi äntligen kan gå igång med den sedan länge nödvändiga renoveringen av köket i Två Systrars Kapell.

I Kalmar pastorat är vi rikt benådade, framföralt genom ett gudstjänstliv med mässan i centrum! Här behöver fortsätta att arbeta för att fler finner vägen till detta gudstjänstliv!

Under 2015 upplevde vi ett starkt behov och en stark villighet till volontärarbete i olika former. Tydligast kanske det har vari i arbetet med migranter och flyktingar. Vi behöver arbeta med att uppskatta och ta tillvara människors engagemang, även när det tar sig vägar som vi inte är så bekanta med. Alla har vi ett gemensamt ansvar för att söka vår kallelse och uppgift i kyrkan, och att med våra särskilda gåvor bidra till att Jesus blir känd och bekänd av allt fler! Detta innebär bön och arbete! Och som jag alltid brukar säga: Utan honom kan vi ingenting göra!!!

Peter Wänehag
Prost och Kyrkoherde i Kalmar

Kyrkoherde Peter Wänehag

Peter Wänehag, Prost/kyrkoherde i Kalmar Foto: Per Carlsson

//