Ekumenik

Vad är ekumenik?

Ekumenik är ett ord som kommer av grekiskans oikoumene, vilket betyder hela världen. Ekumenik betecknar den strävan efter samarbete och samförstånd som pågår mellan olika kristna kyrkor. I Johannes evangelium (17:21) ber Jesus "Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss." Ekumenik kan uppfattas ur två perspektiv: strävan efter Kristi kyrkas synliga enhet respektive enhet i mångfalden.

Nathan Söderblom

Kring förra sekelskiftet uppstod ett behov av ekumenik, som uppstod genom möten mellan olika kristna traditioner på "missionsfälten", i den icke-kristna världen. Även kyrkornas roll för världsfreden var ett viktigt motiv för den tidiga ekumeniska rörelsen. I sviterna efter första världskriget 1914-18 sade man "Aldrig mera krig - om varje kristen skulle ta sitt ansvar blev det inte krig!". 1925 lyckades den svenske ärkebiskopen Nathan Söderblom (1866-1931) samla kyrkor från hela världen till ett stort ekumeniskt möte i Stockholm och Uppsala domkyrka. Paulus (den protestantiska grenen av kristenheten) kom, Johannes (den österländska och ortodoxa grenen) kom, medan Petrus (den katolska grenen) då ännu inte kunde delta. Fokus låg här vid fred och på sociala insatser. Efter andra världskriget (1939-45) bildades 1948 Kyrkornas Världsråd. Den katolska kyrkan ingår inte i detta organ, även om man medverkar i dess arbete. Under 1900-talet och särskilt efter andra vatikankonciliet 1962-65 har katolska ekumeniska strävanden förstärkts.

Kyrkornas Världsråds generalkonferens i Uppsala 1968 förde upp kyrkornas sociala och politiska engagemang på dagordningen. De tidigare kolonialkyrkorna bidrog tillsammans med ungdomars engagemang till stärkt medvetenhet om kyrkornas ansvar för den globala överlevnaden. Detta finns återspeglat i en av Domkyrkans ljusbärare, "Folkförsoningens träd.".

Sveriges Kristna Råd

Även bland de svenska kyrkorna finns enhetssträvanden. 1986 antogs en gemensam psalmbok, där de 325 första psalmerna i Den Svenska Psalmboken är gemensamma för Svenska kyrkan och 14 andra samfund och rörelser. Sedan 1992 förenas de flesta av Sveriges kyrkor och samfund i Sveriges Kristna Råd, där fyra så kallade kyrkofamiljer finns representerade: de lutherska, de katolska, de ortodoxa och de frikyrkliga kyrkorna.

Även lokalt finns ekumeniska sammanslutningar. Uppsala Domkyrkoförsamling är aktiv medlem av Uppsala Kristna Råd. Rådet vill vara ett uttryck för kristen enhet i Uppsala och bedriver ekumeniskt arbete på flera sätt. Ekumeniskt arbete som Café Genomfarten, Diakonicentrum, Sjukhuskyrkan, Skolkyrkan, Öppen kyrka med mera är uttryck för att det finns enhet i mångfalden.

"Må vi bedja Herren, att han skaffar oss frid, att den dagen snart kommer, då folken förenas i kärlek och Kristus är Herre; den dagen som fullkomnar de heligas böner." (Nathan Söderblom vid fredsbön i Uppsala Domkyrka, 1914)

Källor: Rodhe/Nylund, Religionskunskap med etik och livsfrågor, 1991;
Olivestam m fl, Hela livet, 1994
Säfström, Uppsala Domkyrka - en vägledning, 1979

//