Det här är Lunds stift

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift och består geografiskt av Skåne och Blekinge.

Sankt Ibbs gamla kyrka på Ven ligger högt belägen på backafallen med utsikt över Öresund.

Sankt Ibbs gamla kyrka på Ven ligger högt belägen på backafallen med utsikt över Öresund. Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Stiftets uppgift är att stödja och stimulera anställda, förtroendevalda och frivilligarbetare i stiftets 169 församlingar. Det sker bland annat genom utbildning, fortbildning och rådgivning. Stiftet har också ett ansvar att se till att församlingarna följer Svenska kyrkans regelverk, kyrkoordningen.

På församlingarnas uppdrag förvaltar stiftet kyrklig jord och skog, de så kallade Prästlönetillgångarna, vars avkastning bidrar till de ekonomiska förutsättningarna för Svenska kyrkans arbete.

Till stiftets uppdrag hör också insatser för att främja god arbetsmiljö, särskilt genom kompetensutvecklande stöd åt församlingarna. Likaså ingår att stimulera att kyrkan deltar i det offentliga samtalet. Stiftet ska också vara förberett för att stödja verksamheten under kris och höjd beredskap. 

Församlingar, pastorat och kontrakt

Grunden i stiftets organisation är församlingarna. I Lunds stift finns i dag 169 församlingar. (För kartor, klicka här.)

Flera församlingar kan tillsammans bilda ett pastorat. Församlingar och pastorat är i sin tur indelade i 18 kontrakt. För varje kontrakt utses en kontraktsprost som kan sägas utgöra biskopens förlängda arm i kontraktet.

Domkyrka

Lunds domkyrka är stiftskatedral och Nordens största romanska kyrka. Den började byggas redan på 1060-talet. Kryptan invigdes 1123 och högaltaret 1145.

Beslutande organ

Högsta beslutande organ för ett stift är ett demokratiskt valt stiftsfullmäktige. Stiftsfullmäktige utser en stiftsstyrelse som är stiftets verkställande organ. Ordförande i stiftsstyrelsen är biskopen. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Därutöver behörighetsprövar domkapitlet präster och diakoner. Domkapitlet är också en inomkyrklig domstol med sju ledamöter. Här prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.  

Ärkestift 1103

Lunds stift har en mer än tusenårig historia. Lund blev biskopssäte redan 1060 och upphöjdes 1103 till ärkestift över hela dåvarande Norden. Efter reformationen på 1500-talet inrättades en superintendenttjänst, som vid försvenskningen ändrades till biskopstjänst.

 

 

Kontaktuppgifter

Skapad: 2012-11-26 13:45:00

lundsstift@svenskakyrkan.se
046-15 55 00 (vxl)
Box 32, 221 00 LUND
Leverans/besöksadress
Kraftstorg 12 B, 223 50 LUND
(Klicka här för karta) 

Personal

Kontaktuppgifter till personal

Mer Lunds stift

Nyhetsbrev
Facebook
Youtube

Lunds stift i siffror

Skapad: 2015-02-13 15:23:00
 • Folkmängd: 1 426 826
 • Antal medlemmar: 921 540
 • Medlemmar i procent av folkmängden: 65 procent
 • Antal kyrkor: ca 520
 • Antal gudstjänster: 54 415 (inklusive begravning och dop)
 • Antal gudstjänstbesök: 2 178 962 (inklusive begravning och dop)
 • Antal döpta: 8 568
 • Antal konfirmerade: 5 302
 • Antal begravningar: 10 931
 • Antal vigslar: 2 479
 • Körmedlemmar: 15 104
 • Besök vid musikkonserter: 63 269  
 • Antal anställda: ca 3 000
 • Förtroendevalda: ca 4 000
 • Präster: ca 500
 • Diakoner: drygt 100
 • Kyrkomusiker: ca 260

  Siffrorna avser 2013

Kursgårdar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//