Kyrkovalet: Beslut om mandatfördelning

Nyhet Publicerad

Den 11 oktober tog Kyrkostyrelsen beslut om mandatfördelningen mellan nomineringsgrupperna vid valet till kyrkomötet för mandatperioden 2018 – 2021.

Foto: Magnus Aronsson

Samtidigt utsågs ledamöter och ersättare i kyrkomötet.

Möjligheten att överklaga valet regleras i 38 kap. 90-94 §§ i kyrkoordningen. Av bestämmelserna framgår att ett val enligt 38 kap. i kyrkoordningen får överklagas hos Svenska kyrkans valprövningsnämnd. Vidare framgår bl.a. vad som får överklagas, vem som får överklaga och hur och när överklagande sker.

Överklagandet ska enligt 58 kap. 4 § i kyrkoordningen vara skriftligt, egenhändigt undertecknat och ställt till beslutsinstansen. Vidare ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och vilken ändring i beslutet som begärs. Av 38 kap. 92 § i kyrkoordningen framgår inom vilken tid överklagandet ska ha kommit in till beslutsinstansen.

Protokollet finns tillgängligt på Kyrkokansliet i Uppsala