Nya regler om föräldrapenning och föräldralön från 1 oktober

Nyhet Publicerad

I de tecknade kollektivavtalen för 2017-2020 finns nya regler om föräldrapenning och föräldralön som trädde i kraft den 1 oktober.  

De nya reglerna innebär att:

  • Föräldrapenning beräknas numera per kalenderdag.
  • Föräldrapenningtillägget utges som längst till dess att barnet är 36 månader.
  • Arbetstagaren är på arbetsgivarens begäran skyldig att styrka att denne uppbär föräldrapenning från Försäkringskassan.
  • Arbetstagaren har rätt till föräldrapenningstillägg från första anställningsdagen.  

Reglerna gäller medlemmar i Kommunal, Vision, Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund samt Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd 

Läs mer nedan. Texten finns även i avtalskommentarerna   

Avtalskommentar föräldrapenning och föräldralön  

Från och med 2017-10-01 införs nya regler för föräldraledighet bland annat för att underlätta administrationen hos arbetsgivaren.  

En begränsning av uttaget av föräldrapenningtillägget kommer att gälla så tillvida att det endast kan tas ut till dess att barnet är 36 månader. Vid adoption gäller de 36 månaderna från det att den som har adopterat barnet har fått barnet i sin vård. 

Även beräkningen av lönebortfallet för föräldrapenningtillägget underlättas genom att det sker per kalenderdag löpande och inte som tidigare per första kalenderdag vid ledighetens början. Om lönen ändras är det den lönen som beräkningen utgår ifrån.  

En ny regel har införts innebärande att arbetstagaren är på arbetsgivarens begäran skyldig att styrka att denne uppbär föräldrapenning från Försäkringskassan.  

Ingen skillnad görs vad avser förmånerna vid föräldraledighet på tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda.  

Förmånerna vid föräldraledighet utges också oberoende av anställningstid, det vill säga kvalifikationstiden/karenstiden har tagits bort.  

För barn födda före 2017-09-30 gäller tidigare gällande regler för föräldrapenningtillägget vid föräldraledighet.    

Föräldrapenningtillägg

Föräldrapenningtillägg  utbetalas under föräldraledighet med föräldrapenning på sjukpenningnivå med 10 procent av lönebortfallet i sammanlagt 180 kalenderdagar per födsel. Båda föräldrarna kan få föräldrapenningtillägg, vilket innebär att om båda föräldrarna arbetar hos samma arbetsgivare och är föräldralediga med föräldrapenning på sjukpenningnivå får båda tillägget. Detsamma gäller om båda är anställda inom Svenska kyrkan hos olika kyrkliga arbetsgivare. Arbetstagare som delar på sin föräldraledighet kan få föräldrapenningtillägg under flera ledighetsperioder.  

Formeln för beräkning av föräldrapenningstillägget vid ledighet del av månad, är månadslönen inklusive fasta lönetillägg delat med antalet dagar i månaden för att få fram lönen per kalenderdag. Lönebortfallet är antalet ledighetsdagar x 1,40 (vid arbete måndag till fredag) x lönen per kalenderdag. Vid ledighet hel kalendermånad blir lönebortfallet månadslönen. Föräldrapenningtillägget är 10 procent av lönebortfallet.  

Föräldralön

För arbetstagare som har en fast kontant lön, det vill säga månadslönen och fasta lönetillägg, som överstiger 83,33 procent (motsvarar taket för 10 prisbasbelopp för föräldrapenning) av prisbasbeloppet (vilket år 2017 är 44 800 kronor) enligt socialförsäkringsbalken (SFB) får föräldralön då föräldrapenning utöver grundnivå eller lägstanivå utges. Föräldralön utges under högst 270 kalenderdagar per födsel. Föräldralönen motsvarar skillnaden mellan 77,6 procent av lönebortfallet beräknat per kalenderdag och högsta belopp för föräldrapenning enligt SFB. Förmånen är begränsad till 270 kalenderdagar oberoende av om arbetstagaren tar ut hel, tre fjärdedels, en halv, en fjärdedels eller en åttondels föräldrapenning. Om båda föräldrarna är anställda hos samma arbetsgivare och har en lön som överstiger 83,33 procent av prisbasbeloppet så har de möjlighet att dela på de 270 kalenderdagarna. Den ena föräldern som först är föräldraledig kan även avstå från föräldralön till förmån för att den andra föräldern senare ska kunna få ersättning.  

Formeln för beräkning av föräldralönen är (1,00 x lönen per kalenderdag x 0,776 – högsta föräldrapenning per dag år 2017 som uppgår till 946 kronor) x antal dagar. Till detta kommer den ersättning som utgår från Försäkringskassan.