Enkät: Detta vill nomineringsgrupperna

Nyhet Publicerad

Nomineringsgrupperna* som ställer upp för val till kyrkofullmäktige i Skärholmens församling redogör i denna enkät för visioner och ställningstaganden.

* Kristdemokrater för En levande kyrka har getts möjlighet att delta i enkäten. För mer information om denna nomineringsgrupp, besök enlevandekyrka.se

varför ska medlemmarna rösta på just er nomineringsgrupp? 


Arbetarepartiet Socialdemokratnerna

Vi vill bygga vidare på den framgångsväg den öppna folkkyrkan är. För oss har Svenska kyrkan en viktig roll att spela i de nya folkhem som socialdemokratin vill bygga för framtiden. Svenska kyrkan ska vara en modern folkkyrka som utstrålar framtidstro. Vi stänger inte ute någon – kyrkan ska vara öppen för alla människor!

Borgerligt alternativ
Borgerligt alternativ är en opolitisk grupp fri från all partipolitisk inblandning.
Våra kandidater till fullmäktige i församlingen delar ”Svenska kyrkans grundläggande
värderingar”. Dessa värderingar ska gälla för all verksamhet i vår församling. Vi vill motverka partipolitik och centralisering i kyrkan.

Frimodig kyrka
För att understryka att Jesus Kristus är kyrkans obestridliga Herre, vars budskap ingen får tumma på för att det ska bli politiskt korrekt.

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Vi som ställer upp för POSK är alla på något sätt engagerade i församlingens verksamhet och har god kännedom om kyrkan. POSK är inte knutet till något politiskt parti. Kyrkan ska uttala sig utifrån teologiska aspekter och inte partipolitiska ställningstaganden.

vad anser ni att svenska kyrkan som helhet måste bli bättre på?


Arbetarepartiet Socialdemokraterna:
Det är särskilt angeläget att stärka och utveckla det omfattande frivilligarbetet och värna det engagemang för kyrkan som finns bland förtroendevalda på alla nivåer. Likaså är det viktigt att låta teologiskt utbyte ge näring och stimulans åt Svenska kyrkans egen utveckling.

Borgerligt alternativ
Att tillvarata frivilligarbete i kyrkan och arbeta för Svenska Kyrkans värderingar även utanför ”kyrkporten”.

Frimodig kyrka
Att få ut budskapet om frälsning genom Jesus Kristus till så många som möjligt, även till dem som har annan tro än den kristna.

Partipolitiskt obundna i svenskakyrkan
Svenska kyrkan måste bli bättre på att sprida kunskap om sig själv och göra kyrkan mer synlig i samhället.

Vilka är de viktigaste förändringar ni vill göra under kommande mandatperioden i församlingen?


Arbetarepartiet Socialdemokraterna

Alla ska vara välkomna till folkkyrkan och vi ska försöka möjliggöra för er unga att bli förtroendevalda. Vi vill också i ökad utsträckning erbjuda unga möjligheten till ett första steg in på arbetsmarknaden i form av sommarjobb. Det är viktigt för sammanhållningen i samhället.

Borgerligt alternativ
Vi gläder oss i församlingens rika gudstjänstliv. Det mångkulturella inslaget är därför viktigt i all församlingsverksamhet. Alla ska vara välkomna till kyrkan. Vi vill stärka församlingens resurser för samtal såväl enskilt som i grupp. Själavårdsperspektivet ska genomsyra verksamheten.

Frimodig kyrka
Förbättra den psykosociala miljön och samarbetsandan.

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Minska antalet ledamöter i kyrkorådet för att få det mer effektivt. Regelbundet ompröva all verksamhet utifrån de lokala behoven. Verka för samtal om kristen tro. Satsa extra på arbetsmiljön för både anställda och ideellt engagerade.


Skärholmens församling gör ett stort diakonalt arbete bland nyanlända och asylsökande. Hur ser ni på detta?


Arbetarepartiet Socialdemokraterna
Det är fantastiskt! Vi är särskilt stolta över diakonerna och deras internationella engagemang och biståndsverksamhet. Kyrkan ska fortsatt hjälpa nyanlända och asylsökande människor av alla etniciteter och religioner samt stå upp mot rasism och religionsförtryck.

Borgerligt alternativ
Kristen tro blir synlig i omtanke om medmänniskor. Därför måste diakonin vara prioriterad. Präster, diakoner och frivilliga gör här en viktig insats för de som hamnar ”mellan stolarna” i den kommunala verksamheten.

Frimodig kyrka
Det är ett oerhört viktigt arbete, som bör stödjas på alla sätt, bl. a. med fler kollekter och insamlingar.

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Detta arbete bör fortsätta i den mån behovet finns. Samtidigt får vi inte glömma att det även bland andra, som söker upp kyrkan, kan finnas ett stort hjälpbehov. Möjligheten till samarbete med andra grupper verksamma i samhället är något positivt i detta sammanhang.

Svenska kyrkans syn är att varje människa är skapad med rätt till ett liv i värdighet med grundläggande rättigheter och makt att påverka sitt eget liv. Vilka konsekvenser tycker ni att den grundsynen ska få för kyrkans verksamhet?


Arbetarepartiet Socialdemokraterna

Alla människor, oavsett bakgrund, ska känna sig välkomna och varje människas värde är okränkbart och heligt. Svenska kyrkan ska inte göra skillnad på människor!

Borgerligt alternativ
Grundsynen ”att varje människa är skapad med rätt till ett liv i värdighet” ska naturligtvis gälla för all syn i kyrkans verksamhet.

Frimodig kyrka
Har inte kyrkan alltid delat den kristna grundsynen avseende människovärdet? Vad finns det i Svenska kyrkans syn som skiljer sig från kristen grundsyn?

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Alla ska känna sig välkomna till kyrkan och finna något, som kan ge mening i tillvaron. Det ska finnas ett stort utbud av gudstjänster, konserter och aktiviteter för alla åldrar. Församlingen ska också erbjuda människor möjlighet att engagera sig ideellt.


samhället förändras och svenska kyrkan står inför en stor utmaning
att bli mer relevant för er medlemmar. Hur anser er nomineringsgrupp att detta ska göras?


Arbetarepartiet Socialdemokraterna
Stimulera och prioritera den ideella musikverksamheten. Våra kyrkors lokaler är utmärkta ställen för kulturella arrangemang och andra aktiviteter och det borde ges
större möjligheter för människor att använda dem. Kyrkan ska vara en kulturell mötesplats.

Borgerligt alternativ
I kyrkoordningen står: ”Svenska kyrkan är ett trossamfund som leder sin historia tillbaka till de äldsta församlingarna och deras bekännelse till Kristus. Svenska kyrkans trosarv är den apostoliska tron”. Detta är grunden och ska vara gällande i en anpassad tidsålder.

Frimodig kyrka
Vad menar frågeställaren med ”relevant”?

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Kyrkan ska prioritera verksamheter som bygger levande församlingar och ger utrymme för fler att delta. Den ska vara en mötesplats för kristen växt och mognad. Det är viktigt att föra upp kyrkans frågor på dagordningen.