Om partsgemensam lönestatistik

Nyhet Publicerad

 

Sedan lång tid tillbaka har vi partsgemensamt lagt ner ett omfattande arbete för att få till stånd en modifierad befattningsklassificering som utgör grund för Svenska kyrkans lönestatistik.

 Arbetet med ny klassificering blir tyvärr inte klart före sommaren, något som hade varit nödvändigt för att kyrkans arbetsgivare skulle få tillräckligt med  tid att klassificera om de anställda.

Arbetsgivarorganisationen är glad över det stora engagemang som arbetsgivarna visat, inte minst i remissomgången, och beklagar att vi ännu inte nått fram till en ny klassificering.

Insamlingen av lönestatistik kommer därför att ske på sedvanligt sätt i november - december enligt nu gällande BSF 01. Statistiska centralbyrån (SCB) som under många år samlat in statistiken har sagt upp avtalet med arbetsgivarorganisationen. Uppdraget att samla in statistik har från och med i år tagits över av företaget Statisticon AB som genomför insamlingar av löner även för andra arbetsgivarorganisationers räkning.