Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Västerås Besöksadress: Domprostgården, V Kyrkogatan 3, 72215 Västerås Postadress: Svenska kyrkan Västerås, Box 5, 72103 Västerås Telefon: +46(21)814600 E-post till Svenska kyrkan Västerås

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Västerås kyrkofullmäktige 13 juni 2017

Policy mot droger och mutor stod bland annat på agendan när Kyrkofullmäktige sammanträdde 13 juni.

Västerås kyrkofullmäktige 13 juni 2017  

Kyrkofullmäktiges ordförande Britas Lennart Eriksson hälsade kyrkofullmäktige välkommen och därefter fick vikarierande domprost Susann Senter ordet.

- I fredags hade jag morgonmässa i domkyrkan, och då blev man påmind om studenterna utanför… Det märks att det är skolavslutningstider. Även idag har jag sett skolbarn på väg till skolavslutning, och påminns man om sina egna…, sa Senter eftertänksamt med ett leende och fortsatte:
- Barn som blir älskade ger mångfald av kärlek tillbaka. Vår uppgift är att se barnen i vår närhet.
Barnen visar temperaturen på vårt samhälle, visar hur bra samhället mår. Den temperaturen kan man ta, och rikta sina satsningar, sa Senter.

Policy mot mutor
Kyrkorådets ordförande Jörgen Eklund berättade därefter om det förslag till ny policy för mutor som arbetats fram.
Anställda och förtroendevalda ska i sin tjänsteutövning agera opartiskt och ansvarsfullt. Därför ska förmåner och gåvor hanteras restriktivt och varsamt. I vissa fall kan detta vara direkt olämpligt.

- Det här är en fråga som diskuterats mycket i många sammanhang i hela samhället, alltså inte bara inom pastoratet. Det är helt enkelt en försiktighetsprincip, sa Eklund,  varpå fullmäktige biföll förslaget.

Drogpolicy
Därefter berättade Eklund om pastoratets drogpolicy, vilken antogs första gången 2012 och nu reviderats.
Syftet är att synliggöra pastoratets och fackens gemensamma syn på alkohol och droger på arbetsplatserna. Policyn tydliggör också regler, åtgärder och ansvarsfördelning.
- Pastoratets hållning är restriktiv, sa Eklund. Policyförslaget bifölls därefter.

Ny tjänst som fastighetsingenjör/förvaltare
Då hög arbetsbelastning i kombination med sjukskrivningar i hög grad påverkat fastighetsförvaltningen, föreslog kyrkorådet nu en förstärkning med att ny tjänst som fastighetsingenjör/fastighetsförvaltare inrättas.
- Kyrkorådet bedömer att denna tjänst behövs, hävdade Eklund. Fullmäktige biföll förslaget.

Justeringar av regelverk för ersättningar till förtroendevalda
- 2013 beslutades om de regler och nivåer som gäller idag, berättade Eklund. Nu är det dags att besluta om vad som ska gälla för kommande mandatperiod 2018 – 2021.
Kyrkorådet föreslog att basarvodet för ersättningar till förtroendevalda från 2018 ska räknas om efter gällande inkomstbasbelopp, istället för nuvarande prisbasbelopp.
- I detta förslag fastställer vi också bestämmelser om ersättningar och villkor för förtroendevalda i Svenska kyrkan Västerås.
Fullmäktige beslutade i enlighet med förslaget.

Mandatstöd till nomineringsgrupper
- Det här hänger delvis ihop med förra punkten, berättade Eklund. Enligt tidigare beslut ska mandatstöd utgå från år 2017 till de nomineringsgrupper som finns representerade i kyrkofullmäktige. Detta för att ge en rimlig ekonomisk grund för gruppernas verksamhet. Under ett valår är det därför också rimligt att stödet är högre. Även mandatstödet ska beräknas utifrån inkomstbasbeloppet från år 2018.
Fullmäktige biföll förslaget.

Lägesrapport från Valnämnden
Valnämndens ordförande Lars-Evert Larsson redogjorde därefter för valdistrikten, vilka i årets kyrkoval blir fler än tidigare.
- Vi kommer också ha förtidsröstning 4-17 september på flertalet platser, berättade Larsson. Veckan innan valet kommer vi ha en hearing kring vad Svenska kyrkan Västerås bedriver för arbete. I samband med Kulturnatten kommer vi ha info från både valnämnden och nomineringsgrupperna. Detta kommer att ske i ett tält.
Larsson berättade också att det gått jättebra att få ihop valförrättare och att man i dagsläget fått ihop tillräckligt många, ca 200 st. Dessa ska nu utbildas.

Revisionsrapport om församlingsrådens arbete 2014-2016
Ordet gick därefter åter till Jörgen Eklund.
EY har på uppdrag av de förtroendevalda kyrkorevisorerna granskat pastoratets församlingsråd i syfte att bedöma hur och på vilket sätt de utfört sina uppdrag.

Sammanfattningsvis är bedömningen att de har gjort detta, men med vissa svårigheter. Utvecklingsområden är exempelvis säkerställandet av kaplanens roll i församlingsrådet, samspel och dialog mellan församlingsråden och tjänstemannaorganisationen (måste förstärkas) och att säkerställa att årshjulet för mål- och budgetarbetet erbjuder samverkan.

Det viktigaste uppdraget för församlingsråden finns i Kyrkoordningen och avser gudstjänstlivet, därefter i FIN (Församlingsinstruktionen), och även beslut som fattas i Kyrkofullmäktige.

- Grundfrågan från början var om det finns något i uppdraget som bör förändras – men inga förändringar behövs, sa Eklund. Förslaget har presenterats för kyrkorådet och presidiet.
Rapporten är bra tycker Kyrkorådet och att den är väl värd att diskutera kring i församlingsråden, avslutade Eklund.

Tillsättande av domprost
I samråd mellan stiftet och pastoratet har Susanne Senters förordnande som vikarierande domprost förlängts till sista september.

I enlighet med kyrkoordningen ska tillsättningen av en domprost hanteras av en tillsättningsnämnd som är gemensam för stiftet och pastoratet.

På torsdags väljs stiftets ledamötet. Pastorates är klara och representeras av Jörgen Eklund, Bengt Wallén och Karin Tilly. Biskop Mikael Mogren är ordförande.

Tillsättningsnämnden sätts samman för att tillsätta Susanne Senter fram till hennes pensionering sista mars 2019.

Verksamhet och arbete på landsbygden
Tf PO-chef Kerstin Almegård berättade därefter tillsammans med gästande Anders Flodström om arbetet i Tillberga Grannskapsservice. Det är en ekonomisk förening som driver samhällsservice på uppdrag av Västerås kommun. Centralt är att alla ska kunna känna sig delaktig.

Almegård och Flodström berättade därefter om Samsyn Tillberga, ett samarbetsprojekt där föreningar och organisationer i Tillberga går samman för att skapa goda förutsättningar för barn och ungdomar att utvecklas. Värdeorden är bra kompis, delaktighet, gemenskap och mångfald. Här är även Svenska kyrkan Västerås en del.  
- Det är en styrka i att flera föreningar sitter vid samma bord, sa Almegård.

Uppvaktning av jubilarer
Yngve Anderberg uppvaktades med en liten gåva och applåder.

Därefter lästes gemensamt välsignelsen och det fick avsluta Kyrkofullmäktige.

 

Vill du ta del av protokollet? Det hittar du på:
https://www.svenskakyrkan.se/vasteras/kyrkofullmaktige

 

Sammanträdesdagar under 2017
Återstående sammanträdesdag under 2017 för Kyrkofullmäktige är 14 november. Med anledning av kyrkovalet kallas dessutom till ett extra sammanträde med nyvalda kyrkofullmäktige 12 december.