Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Västerås Besöksadress: Domprostgården, V Kyrkogatan 3, 72215 Västerås Postadress: Svenska kyrkan Västerås, Box 5, 72103 Västerås Telefon: +46(21)814600 E-post till Svenska kyrkan Västerås

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Västerås kyrkofullmäktige 18 april

Under 2016 hade pastoratet 32 500 aktiviteter med sammanlagt 533 000 besökare. Det och mycket annat togs upp i samband med Kyrkofullmäktige 18 april.

Kyrkofullmäktiges ordförande Britas Lennart Eriksson inledde med att hälsa kyrkofullmäktige och åhörare välkomna. Därefter hälsades vikarierande domprost Susann Senter välkommen till sin debut i sin nya roll i kyrkofullmäktige.

-Det är trevligt att vara här och det finns många bekanta ansikten, konstaterade Susann Senter och fortsatte sen med en kort bön utifrån påskens glädje.

Årsredovisning fonder
Därefter redogjordes för årsredovisning 2016 för stiftelsen Elisabeth Hamiltons donationsfond och stiftelsen Norbergs fond. Ekonomichef Eva Hollaus meddelade att kapitalet i de två fonderna per idag uppgår till ca 1,4 miljoner SEK.
-Inga utdelningar har skett under året, meddelade hon. Årsredovisningarna godkändes.

Ny chef i pastoratet
Därefter berättade kyrkorådets ordförande Jörgen Eklund lite om bakgrunden för chefsbytet i Västerås pastorat.

-En genomlysning av ledningsgruppen som gjordes av extern konsult visade bl a på bristande förtroendekapital för domprosten samt brister i samarbetet i lednings- och chefsgruppen.

-Vi kunde se att Helén Lundberg arbetat mycket och med ett stort engagemang. Men förtroendet inom organisationen var för bristfälligt. En omstart med en ny chef för pastoratet blev därför nödvändig.

Susann Senter blev ny vik kyrkoherde/chef för Västerås pastorat från 23 februari. Stiftsstyrelsen har sedan utsett henne till vikarierande domprost. Kyrkorådets förhoppning är att Senter blir kvar, men det formella beslutet tas av stift och pastorat genom en tillsättningsnämnd.

Pastoratets chefer och medarbetare har inte varit del av processen.

Händelser, verksamhet & tankar kring 2016
Därefter berättade Eklund lite om året som gått och tankar framgent:
- Flera utvärderingar har gjorts av pastoratet sedan start 1 jan 2014, t ex musikernas, bokarnas, diakonernas situation och arbetsledarnas.

Pastoratet har, som många andra delar av samhället, haft höga sjuktal – det kan vi inte acceptera. Under 2016 har därför extra insatser gjorts, och bl a företagshälsa bytts, satsningar på bättre arbetsmiljö gjorts och ökade insatser för friskvård. Vi vill ha friska och pigga medarbetare som bidrar till en bra verksamhet i pastoratet, sa Eklund.

Vi behöver också snabba upp rekryteringar och arbeta bort vikarier, och vara en attraktiv arbetsgivare, konstaterade Eklund.

Gudstjänstlivet i pastoratet har både djup och bredd, där barnverksamhet och diakoni är ett par exempel. Många medarbetare har arbetat hårt och tagit gott ansvar för verksamheterna. Därtill har många volontärer och förtroendevalda gjort viktiga insatser.

Under 2016 hade pastoratet 32 500 aktiviteter med sammanlagt 533 000 besökare. Därtill får man räkna en mängd spontanbesökare.

Exempel från pastoratet 2016 är klädbytardagarna på Önsta-Gryta som gav intäkter på flera hundra tusen till välgörande ändamål, Gideonsbergskyrkans renovering blev klar, Palettens café har varit fortsatt välbesökt och Norrbo har satsat gott på barn och musik. Asylsökande har haft Tomaskyrkan som centrum, Badelunda & Viksäng genomförde familjeläger på Finnåker. Mikaeli har numer en portabel kyrkport och ungdomskören Epos gav två fullsatta konserter. Integrationsarbetet på Bäckby har fortskridit och Barkarö konfirmandarbete är på frammarsch.

Saneringen av asbest fortskrider i domkyrkan och arbetet med att besöksanpassa för ett pastoratgemensamt forum. Kyrkogård har anlagt en första askgravlund och planerar för förnyelse av Hovdestalund.

-Vi har också ett fortsatt mål om att minska kostnader genom bättre samverkan och samarbete både inom områdena och mellan områdena, men här har vi en bit kvar, konstaterade Eklund.

Årsredovisning för Västerås pastorat
Ekonomichef Eva Hollaus redogjorde därefter för årsredovisningen för Västerås pastorat 2016.
-Utifrån budget fanns både ökade kostnader och ökade intäkter att hitta. Sammantaget landade årets resultat på ca 7,6 miljoner kronor.
Höga sjuktal och vikarier samt återhållsamhet i verksamhet har påverkat verksamhetskostnaderna. Personalkostnader har varit mindre men stora satsningar på personalfrämjande insatser har gjorts.
Budgeten för 2016 landade på minus 1,7 milj.
-Skillnaden ligger i att några poster har nått sin budget och andra inte, konstaterade Hollaus.

Karin Tilly begärde därefter att få ordet och berättade bl a om att det varit Kyrkorådets enhälliga beslut att välkomna Susann Senter.
-Det  vilket skapar förutsättningar för ett långsiktigt arbete. Positiva tecken syns redan nu, bl a med ett trendbrott i antalet sjukskrivningar. Tillit och framtidstro byggs nu sakta upp, konstaterade Tilly.
-Tack vare kvalificerade medarbetare, god ekonomi och sin storlek inryms många utvecklingsmöjligheter. Här finns utrymme för närhet, aktivt gudstjänstliv och samverkan.  Närvaro, öppenhet och hopp – låt oss ta med detta i pastoratets utvecklingsarbete, avslutade Tilly.

Kyrkofullmäktige beslutade därefter att godkänna årsredovisningen för 2016.

Revisionsberättelsen
Auktoriserade revisorn Anders Pålhed /EY konstaterade att revision av årsredovisningen för Västerås pastorat för 2016 genomförts, och tillstyrkte därefter att kyrkofullmäktige fastställer resultat- och balansräkningen, och att ledamöterna (KR) beviljas ansvarsfrihet för revisionsberättelsen för Västerås pastorat och dess stiftelser 2016.

Rapport från revisorerna
I rapport från revisorerna, konstaterade Anders Pålhed att det övergripande intrycket av pastoratets redovisning och rutiner är god, och gav sedan förslag på förbättringsområden rörande bl a verksamhetsplanering och mätbara mål. Därefter lades rapporten till handlingarna.

Efterträdarval av ledamot och/eller ersättare i församlingsråd
Valberedningens ordförande Görel Korkman föredrog förslaget:

I Västerås Badelunda församlingsråd, avgår ledamot Malin Anneteg Fogel och församlingsrådet har bett att få avvakta med ersättning till man haft nomineringsmöte.
I Västerås domkyrkoförsamlings församlingsråd avgår ledamot Johanna Pettersson och ersätts av Birgitta Lind Johansson. Ny ersättare blir Ulla Björnberg.
I Rytterne församlingsråd har ersättare Kajsa Wallin avsagt sig uppdraget och församlingsrådet har bett att få avvakta med ersättning till man haft nomineringsmöte.
I Kungsåra församlingsråd föreslås som ledamot på vakant plats ersättare Anna-Maria Malmgren.
I Viksängs församlingsråd, har ersättare  Inger Söderberg som valts till ledamot. Kerstin Spånberg blir ny ersättare.

 

Vill du ta del av protokollet? Det hittar du på:
https://www.svenskakyrkan.se/vasteras/kyrkofullmaktige

 

Sammanträdesdagar under 2017
Återstående sammanträdesdagar under 2017 för Kyrkofullmäktige är 13 juni samt 14 november. Med anledning av kyrkovalet kallas dessutom till ett extra sammanträde 12 december.