Treårigt kollektivavtal tecknat med Akademikerförbundet SSR och Jusek

Nyhet Publicerad

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har tecknat kollektivavtal med Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund för Svenska kyrkan. Avtal har även tecknats med Kommunal och Vision, som tidigare kommunicerats. Förhandlingarna med övriga arbetstagarorganisationer fortsätter.

-  Vi har hittat konstruktiva lösningar och är glada att kunna teckna avtal som rustar Svenska kyrkan för framtiden, säger Cecilia Herm, förhandlingschef vid Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Avtalet är på tre år och innehåller utrymme för löneökningar på totalt 6,5 % över tre år, vilket är i nivå med det märke som satts av industrin. Även avtalen med Vision och Kommunal är på tre år och innehåller motsvarande löneutrymme.

I överenskommelsen ingår, liksom i avtalet med Vision, en gemensam rekommendation till lokalt kollektivavtal för årsarbetstid och en möjlighet att träffa lokalt kollektivavtal om införande av så kallad semesterväxling från och med den 1 januari 2018.

Avtalet innehåller ett antal förändringar som även överenskommits med både Vision och Kommunal, bland annat ersätts kravet på förhandling innan beslut om provanställning av underrättelseskyldighet för arbetsgivaren. Bestämmelserna om föräldraledighet avseende föräldrapenningtillägg och föräldralön ändras också från och med den 1 oktober och en avtalsvårdsgrupp/samrådsgrupp för avtals- och arbetsmiljöfrågor har bildats.

-  Det finns viktiga frågor som inte kan lösas i kollektivavtal, men som behöver diskuteras. Avtalsvårdsgruppen blir ett forum för partsgemensam samverkan. Det har vi goda erfarenheter av sedan tidigare, exempelvis när det gäller arbetsmiljö, säger Cecilia Herm.

Nu fortsätter förhandlingarna med övriga arbetstagarorganisationer. Målet är att teckna avtal så snart som möjligt.

Arbetsgivarorganisationen återkommer med mer information om förändringarna i de allmänna bestämmelserna efter att avtal har tecknats med övriga arbetstagarorganisationer.

Semesterväxling

Semesterväxling innebär att arbetsgivare och arbetstagare efter att lokalt kollektivavtal har träffats i det enskilda fallet kommer överens om att arbetstagaren får växla in den del av semesterlönen som utgör semesterdagstillägg till extra lediga dagar. Trots att bestämmelsen inte börjar gälla förrän den 1 januari 2018 kan lokalt avtal träffas före den 1 januari 2018 som avser semesterväxling för semesteråret 2018 för att möjliggöra semesterväxling från och med semesteråret 2018. Motsvarande bestämmelse har även införts för medlemmar i Vision.

Föräldrapenningtillägg och föräldralön

Bestämmelserna om föräldraledighet avseende föräldrapenningtillägg och föräldralön har förändrats i det nya avtalet. För arbetsgivarna innebär det att administrationen har förenklats genom att föräldrapenningtillägg numera beräknas per kalenderdag, liksom föräldralönen. Föräldrapenningtillägget utges också som längst till dess att barnet är 36 månader och arbetstagaren är på arbetsgivarens begäran skyldig att styrka att denne uppbär föräldrapenning från Försäkringskassan. För arbetstagarnas del innebär ändringarna att arbetstagaren har rätt till föräldrapenningstillägg och föräldralön från första anställningsdagen. Dessa förändringar träder i kraft den 1 oktober 2017.

En sammanfattning av förändringarna i löner och ersättningar finns att ladda ner här.