Frivillig medling i pensionsförhandlingarna för Svenska kyrkan

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har kommit överens med arbetstagarorganisationerna om att ta hjälp av medlare för att komma framåt i förhandlingarna om ett nytt pensionsavtal.

-  Vi har länge sett behovet av en ny pensionslösning som är långsiktigt hållbar och som ger kyrkans arbetsgivare förutsägbara kostnader, säger Helén Källholm, vd Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Den föreslagna förändringen berör bara en liten del av Svenska kyrkans anställda, de som har högst lön. Redan idag har alla anställda avgiftsbestämda pensioner, men de tio procent som har högst lön har dessutom en förmånsbestämd del. Denna förmånsbestämda pension ger arbetsgivaren oförutsägbara kostnader som är svåra att hantera, särskilt för små församlingar med begränsad ekonomi.

-  Förändringen omfattar få individer och därför har Svenska kyrkan möjlighet att snabbt gå över till det nya systemet. Då får församlingarna kontroll på kostnaderna inom bara några år, dessutom slipper vi onödig dubbel och dyrbar administration, säger Helén Källholm.

Varför förhandlar vi om ett nytt pensionsavtal?

Precis som övriga arbetsmarknaden, behöver vi gå över till ett långsiktigt hållbart pensionssystem. Dagens pensionskostnader är också oförutsägbara, vilket skapar problem särskilt för små församlingar med begränsad ekonomi.

Vilka berörs av förändringarna?

För nio av tio medarbetare innebär förslaget ingen egentlig skillnad – de omfattas redan idag enbart av avgiftsbestämd pension, vilket är den nya pensionslösning som är föreslagen. Villkoren föreslås bli ungefär desamma som i dag, men de kommer att kunna tillgodoräkna sig fler intjänandeår, eftersom den nedre åldersgränsen slopas.

De medarbetare som tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp (ibb), vilket motsvarar 38 438 kr i månaden, har idag avgiftsbestämd pension. De har dessutom en förmånsbestämd pension för den lönedel som överstiger 7,5 ibb. Det är den delen av pensionen som föreslås förändras, så att även den blir avgiftsbestämd.

När man byter från ett pensionssystem till ett annat, måste man komma överens om vilka övergångsregler som ska gälla. Det diskuterar vi med arbetstagarorganisationerna och vi kommer nu att få medlarnas hjälp att mötas. Vi har föreslagit en snabb övergång, eftersom Svenska kyrkan har särskilda förutsättningar som gör det möjligt för oss. På det sättet kan vi snabbt få kontroll på kostnaderna och slippa onödig dubbeladministration.

Vad innebär det föreslagna pensionsavtalet?

Det nya pensionsavtal som vi diskuterar innebär att allas pension blir helt avgiftsbestämd. För lönedelar under 7,5 inkomstbasbelopp (motsvarar i år 38 438 kr i månaden) blir avgiften liksom idag 4,5 % av lönesumman, men det finns ingen undre åldersgräns utan medarbetaren får börja tillgodoräkna sig pension från första anställningsdagen. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp blir avgiften 30 % av lönesumman. Dessa avgifter motsvarar de nivåer för avgiftsbestämd pension som finns på övriga arbetsmarknaden.

Hur ska övergången gå till?

Eftersom Svenska kyrkans pensionsavtal redan idag till största delen är avgiftsbestämt, blir övergången inte så krävande som för vissa andra pensionsavtal.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har föreslagit att de som är över 60 år ska undantas från det nya systemet. De som idag har en förmånsbestämd del i sin pension och som är 59 år eller yngre ska vid behov få en individuellt beräknad övergångskompensation så att de går in i det nya systemet med rätt förutsättningar.

Vi har gjort beräkningar som baserar sig på parametrar som vi har tagit fram tillsammans med arbetstagarorganisationerna. De visar att det endast är en liten del av de som berörs av övergången, som kommer att behöva kompensation.