Apropå tidningen Kyrkfack:

Nyhet Publicerad Ändrad

Arbetsmarknadens parter ska förhandla vid förhandlingsbordet och ingen annanstans.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation noterar att Bror Holm, förbundsordförande för Kyrkans akademikerförbund, i sin ledare i tidningen Kyrkfack nr 1/17 gör ett utspel inom ramen för pågående avtalsrörelse.

Man kan lätt få intrycket av att Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation driver frågor i egen sak. Så är naturligtvis inte fallet. De yrkanden som Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation för fram i årets avtalsrörelse är resultat av ett gediget förarbete som pågått under ett drygt halvår.

I maj 2016 började arbetsgivarorganisationen förberedelserna inför avtalsförhandlingarna 2017. För att förstå vilka förändringar i kollektivavtalet som de kyrkliga arbetsgivarna behöver för att möta dagens och framtidens behov bjöd vi in arbetsgivarföreträdare till fyra referensgrupper; en grupp bestående av kyrkoherdar, en grupp av HR-ansvariga (exempelvis personalchefer), en grupp med stiftsdirektorer och en med förtroendevalda.

 

Vid dessa möten framkom ett behov av att arbetstidsreglerna förändras, precis som arbetsgivarorganisationen yrkade redan i avtalsförhandlingarna 2016. Arbetstidsreglerna måste bli enklare, mer enhetliga och samtidigt mer flexibla. Vidare måste floran av arbetstidsbestämmelser minska för mer enhetliga och likvärdiga arbetstidsregler, upplevelser av orättvisa mellan yrkesgrupper måste motverkas och gränser mellan arbete och fritid tydliggöras.

 

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations hållning är att arbetsmarknadens parter ska förhandla vid förhandlingsbordet och ingen annanstans. Därför kommer vi att fokusera på avtalsfrågorna under pågående avtalsrörelse. Det är arbetsgivarorganisationens uppdrag!

Jösta Claeson

Ordförande

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation