Världstoppmöte om att organisationer ofta är underfinansierade

Nyhet Publicerad Ändrad

Den 23 och 24 maj hölls världens första humanitära toppmöte i Istanbul, World Humanitarian Summit. Inför mötet publicerade Svenska kyrkan en rapport som tar upp problematiken med att lokala humanitära organisationer ofta är underfinansierade.

En av de frågor som cirkulerat inför världstoppmötet handlar om den obalans som existerar inom humanitär finansiering mellan internationella och lokala aktörer. Svenska kyrkan har genom forskningsprojektet Local 2 Global Protection (L2GP), som drivs tillsammans med DanChurchAid, publicerat ett flertal rapporter som belyser varför den finansiella obalansen är problematisk.

Den senaste rapporten publicerades dagarna inför World Humanitarian Summit och redovisar hur den humanitära finansieringen till Syrien ser ut, vilka aktörer och givare som arbetar i landet och hur mycket av finansieringen som går direkt till lokala aktörer.

En av slutsatserna är att medan lokala syriska humanitära aktörer var ansvariga för att leverera 75 % av det humanitära biståndet 2014, mottog de endast 0,3 % av de direkta och 9,3 % av de indirekta humanitära medlen.

Trots deras viktiga roll så kämpade syriska organisationer med att få deras mest grundläggande kostnader täckta. Rapporten visar även att det finns brister inom transparensen av de internationella biståndet till Syrien,  där uppåt 30 % av det totala stödet förblir okänt gällande vilka humanitära aktörer som faktiskt fått finansiering.

Internationella aktörer utgör oftast en liten del

Local 2 Global Protection (L2GP) har sedan 2009 dokumenterat vilka hot som människor i humanitära kriser utsätts för, hur människor skyddar sig, sina familjer och de samhällen de lever i mot dessa och hur de uppfattar internationella aktörer.

Över 2000 människor har intervjuats i Sudan, Sydsudan, Myanmar/Burma, Palestina och Zimbabwe. Resultaten visar att det största bidraget till människors överlevnad kommer från deras egna insatser, medan internationella aktörer ofta endast utgör en liten del av de element som bidrar till människors överlevnad, skydd och försörjningsmöjligheter.

Lokala humanitära aktörer har stor betydelse

I linje med detta har lokala humanitära aktörer en avgörande betydelse för människors överlevnad, även om dessa inte kan ersätta det skyddsansvar som nationella myndigheter och internationella aktörer har. Med bakgrund av detta är det problematiskt att så lite av den samlade globala humanitära finansieringen går direkt till lokala aktörer.

2015 publicerade L2GP en rapport som visar att år 2013 fick tre multilaterala organ mer direkt humanitär finansiering från stora givare än alla andra humanitära aktörer tillsammans.

Lokala och nationella humanitära aktörer fick enbart omkring 0,2 % av den globala humanitära finansieringen. Konsekvenserna av denna snedvridning är att finansieringen inte står i proportion till lokala aktörers roll och betydelse vid leveransen av det humanitära biståndet.

Den senaste publicerade rapporten om humanitär finansiering i Syrien är ytterligare ett sådant exempel:

- Vi ser att det är viktigt att sprida informationen från vår senaste studie som illustrerar att det globala humanitära systemet inte står i relation till den viktiga roll som lokala aktörer har och att denna finansiella obalans är problematisk, säger Sofie Grundin, som ansvarar för L2GP i Svenska kyrkans humanitära team.  

Stöd till lokalt baserade organisationer 

Svenska kyrkan har tillsammans med medlemmar inom ACT-alliansen skrivit under Charter 4 Change, som innebär att humanitära givarorganisationer åtar sig att ge lokalt baserade organisationer 20 % av sin totala humanitära finansiering. Det är ett viktigt steg för att påverka det humanitära biståndet till att ge lokala aktörer större ägandeskap. Baserat på resultat som framkommit L2GP-studierna implementerar Svenska kyrkan nu ett pilotprojekt i Palestina, där lokala aktörer är involverade och ledande genom hela implementeringskedjan.